16
Pↄlu wɛ́tɛgana kↄ̃n Timↄtio kↄ̃n Silasio
Pↄlu kà Dɛbi kↄ̃n Lisitirao. Gwen Yesude kee kún à tↄ́n Timↄti. À da nɛ́ Yuda Yesudeemɛ, à de sↄ̃ nɛ́ Girikimɛ. À tↄ́ nna Yesudee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Lisitira kↄ̃n Ikↄniuonↄ kiia. Pↄlu yezi à gáao, ben a bã̀ngu kɛ̀nɛ Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú wɛ́tɛ pìnↄ guunↄ yãnzi, zaakɛ aↄ̃ píngi dↄ̃ kɛ̀ à de nɛ́ Girikimɛ. Wɛ́tɛ kɛ̀ aↄ̃ gàan píngi, aↄ̃ yã kɛ̀ zĩ̀rinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄↄ dìɛ Yerusalɛmu ò sↄsi gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃gↄ̃ kũna. Ben aↄ̃ↄe gbãa kũu ń ludanaanɛkɛna guu aↄ̃ↄe pari kũu lán guu e dↄↄ nà.
Pↄlu wɛ́ɛgupu'ena Toroasi
Luda Nini gìńnɛ aↄ̃ gá Luda yã o Asia bùsun, ben aↄ̃ bↄ̀ɛ Firigia kↄ̃n Galatia bùsunↄo. Kɛ̀ aↄ̃ kà Misia bùsu lɛ́n, aↄ̃ yↄ̃̀a wà gɛ̃ Bitinia bùsun, ben Yesu Ninii e weńnɛro. Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ Misia bùsula, ben aↄ̃ kà Toroasi. Gwãavĩ Pↄlu Masedonia bùsu gbɛ̃ke è zɛala wɛ́ɛgupu'ena guu, èe agbaa kpaanɛ à bè: Ǹ bikũ ǹ mↄ́ wa kiia Masedonia ǹ dↄwalɛ. 10 Kɛ̀ à wɛ́ɛgupu è lɛ, ben wa Masedonia soru kɛ̀ gↄ̃ↄ, zaakɛ wá dↄ̃̀ sa kɛ̀ Luda bé èe wa sísi wà gá baaru nnaa kpáńnɛ.
Lidia Yesu zɛ́ sɛna
11 Ben wa gɛ̃ góro'itɛn Toroasi wa mì pɛ̀ Samↄtarasia. Kɛ̀ guu dↄ̀ wa ka Nɛapↄli. 12 Bↄna gwe wa gaa Filipi. Àmbe Masedonia bùsu kpadoo pì wɛ́tɛdaa ũ kɛ̀ Romudeenↄↄ vĩ. Ben wa gurↄplaa kɛ̀ wɛ́tɛ pì guu. 13 Kámmabogurↄↄ zĩ wa bↄ wɛ́tɛ kpɛɛ, wa gaa swaa saɛ, guu kɛ̀ wá mà aduakɛkii kún. Ben wa vɛ̃ɛ wa yã ò nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kakↄ̃ana gweenↄnɛ. 14 Nↄgbɛ̃ kee kú gwe wè benɛ Lidia. Tiatira gbɛ̃mɛ, bisa wɛ́ɛ tɛ̃a búgu yàrimɛ, bensↄ̃ Luda dↄnzirimɛ. Èe yã kɛ̀ Pↄlu e oo maa, ben Dii a swɛ̃̀ wɛ̃̀nɛ à yã pì sì. 15 À batisi kɛ̀ kↄ̃n a bɛdeenↄ, ben à wɛ́ɛ kɛ̀wa à bè: Tó a ma Dii náanɛkɛna sì, à mↄ́ à pita ma bɛ. Ben wa à yãzɛ è.
Pↄlu kↄ̃n Silasio dana kpɛ́siaan Filipi
16 Zĩkea kɛ̀ wée gaa aduakɛkiia, wa dakↄ̃rɛ kↄ̃n zↄ̀nↄgbɛ̃ kɛ̀ mlɛ̃̀ tãa vĩio. À diinↄ è ↄↄ e maamaa à ziayã'onnɛna musu. 17 Ben à bↄ̀ à tɛ́wazi, wapinↄ kↄ̃n Pↄluo, èe wii lɛɛ à bè: Gbɛ̃ kɛ̀nↄ nɛ́ Luda Musude zↄ̀blerinↄmɛ, aↄ̃ↄe mìsina zɛ́ kpàakpa kɛɛare. 18 Ègↄ̃ kɛɛ lɛ lán guu e dↄↄ nà, ben yã pì Pↄlu ã̀'ã. À lìɛ à bè zĩn pìnɛ: Má ònnɛ kↄ̃n Yesu Kirisi tↄ́o ǹ goa. Ben à gòa gↄ̃ↄ.
19 Kɛ̀ à diinↄ dↄ̃ ń àre'ena à yã musu tãmaa yã̀a, ben aↄ̃ Pↄlu kↄ̃n Silasio kũ̀ aↄ̃ ń gáɛ wà gàańyo gbãadeenↄ kiia yàra guu. 20 Aↄ̃ gàańyo yãkpaɛkɛrinↄ kiia aↄ̃ bè: Gbɛ̃ kɛ̀nↄ nɛ́ Yudanↄmɛ, aↄ̃ↄe wa wɛ́tɛ yakaawe. 21 Fɛɛakaarayã kɛ̀ wa Romudeenↄ doka gì wà sí ke wà kɛɛn aↄ̃ↄe daańnɛ. 22 Parii fɛ̀ɛńzi, ben yãkpaɛkɛri pìnↄ bè wà ń pↄ́nↄ pitiḿma wà ń lɛ́lɛ gòo. 23 Kɛ̀ wà gbɛ̃na maaa kɛ̀ńnɛ, ben wà ń dá kpɛ́siaan wà bè kpɛ́ pì dãkparinɛ à ń dãkpa maamaa. 24 Kɛ̀ wà ònɛ lɛ, ben à ń dá kpɛ́tu à ń gbánↄ dà lín gíngin.
25 Lezãndo Pↄlu kↄ̃n Silasio e adua kɛɛ aↄ̃ↄe lɛ̀ sii Ludanɛ, gbɛ̃ kpaaanↄↄ e swã kpaa ń yãzi. 26 Kãndo tↄↄtɛ nìgãnigã kↄ̃n gbãaao ai kpɛ́ pì gũ̀nↄ dège. Gwe gↄ̃ↄ à gbànↄ wɛ̃̀wɛ̃ píngi, ben pisinanↄ mↄ̀kyakoonↄ bↄ̀ɛḿma píngi. 27 Kɛ̀ kpɛ́ dãkpari pì vù, à gbànↄ è wɛ̃wɛ̃na píngi, ben à a fɛ̃ɛdaa wòto à yezi à a zĩnda dɛ, zaakɛ èe daa pisinanↄ bàa sìmɛ. 28 Ben Pↄlu pũ̀tã kↄ̃n kòto gbãaao à bè: Ǹton n zĩnda kari kɛro. Wá kú kɛ̀ wa píngi. 29 Kpɛ́ dãkpari pì bè wà mↄ́ fitiao, ben à sì ń tɛ́ kↄ̃n bào à kùɛ Pↄlu kↄ̃n Silasio aɛ èe lugalugaa. 30 À bↄ̀ńyo bàazi, ben à bè: Mareenↄ, dian mɛ́ kɛ mà mìsina ee? 31 Aↄ̃ bènɛ: Ǹ Dii Yesu náanɛ kɛ, nɛ́ mìsina e, mpi kↄ̃n n bɛdeenↄ a píngi. 32 Ben aↄ̃ Dii yã ònɛ kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi. 33 Lezãndo beeean kpɛ́ dãkpari pì ń sɛ́ à gàa à ń bↄ̀nↄ pìpińnɛ, ben à batisi kɛ̀ gↄ̃ↄ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ ń píngi. 34 Ben à gɛ̃̀ńyo a bɛ à pↄ́blee kɛ̀ńnɛ. Àpi kↄ̃n a bɛdeenↄ pↄↄ kɛ̀ nna maamaa kɛ̀ aↄ̃ Luda náanɛ kɛ̀ yãnzi.
35 Kɛ̀ guu dↄ̀, yãkpaɛkɛrinↄ dogarinↄ zĩ̀ aↄ̃ gá onɛ à gbɛ̃ pìnↄ gbarɛ. 36 Ben kpɛ́ dãkpari pì bè Pↄlunɛ: Yãkpaɛkɛrinↄ gbɛ̃nↄ zĩ̀ma lɛ mà a gbarɛ. À bↄɛ à tá aafia. 37 Ben Pↄlu bè dogari pìnↄnɛ: Aↄ̃ wa gbɛ̃ gbɛ̃nↄ wáa yãkpaɛkɛnawao sai aↄ̃ wa da kpɛ́siaan, wamↄwa kɛ̀ Romudeenↄn wa ũ. Tia sa aↄ̃ↄ yezi wà wa bↄɛ asii guuↄ́? O'o! Auo! Séde aↄ̃ mↄ́ wà wa bↄɛ ń zĩnda. 38 Dogari pìnↄ yã pì gbã̀ yãkpaɛkɛrinↄnɛ. Kɛ̀ aↄ̃ↄ mà Romudeenↄn ń ũ, ben vĩa ń kũ. 39 Ben aↄ̃ mↄ̀ wà agbaa kpàńnɛ wà ń bↄ́ɛ kpɛ́siaan, ben wà wɛ́ɛ kɛ̀ḿma aↄ̃ bↄńnɛ ń wɛ́tɛ guu. 40 Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ kpɛ́siaan, aↄ̃ gàa Lidia bɛ. Aↄ̃ Yesudeenↄ lè gwe, ben aↄ̃ ń nↄ̀sɛ yĩi kũ̀ńnɛ aↄ̃ gɛ̃̀ zɛ́la.