17
Pↄlu kuuna Tɛsalonika
Aↄ̃ bↄ̀ɛ kↄ̃n Amfipↄlio kↄ̃n Apↄlↄniao, ben aↄ̃ kà Tɛsalonika, guu kɛ̀ Yudanↄ aduakɛkpɛ kún. Ben Pↄlu gɛ̃̀ aduakɛkpɛn lán à kↄ̃ dↄ̃o nà, à waazi kɛ̀ńnɛ yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn musu kámmabogurↄ gɛ̃̀n aagↄ̃. Èe bↄkↄ̃tɛɛńnɛ lán à kↄ̃ sìo Mɛsaya wɛ́ɛtãmma e nà à fɛɛ bↄna gaan à bè: Yesu kɛ̀ mɛ́ɛ à yã ooaree bé à Mɛsaya pì ũ. Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ yã pì zɛ́ è, ben aↄ̃ nà Pↄlu kↄ̃n Silasioa. Lɛn Giriki dↄnzirinↄ nàḿma lɛ pari se ai kↄ̃n nↄgbɛ̃ tↄ́deenↄ pari dↄ.
Ben Yudanↄ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpàńyo, aↄ̃ lilipãpã'orinↄ kàkↄ̃a aↄ̃ pari kũ̀, ben aↄ̃ wɛ́tɛ lògo. Aↄ̃ gàa wà lìga Yasↄ̃ bɛɛzi, aↄ̃ↄe Pↄlu kↄ̃n Silasio wɛtɛɛ lɛ wà ń kũ wà bↄńyo gupuraaa. Kɛ̀ wèe ń ero, aↄ̃ Yasↄ̃ kↄ̃n Yesude pãndenↄ gàɛ wà bↄ̀ńyo wɛ́tɛ gbãadeenↄ kiia, aↄ̃ↄe wii lɛɛ wèe bee: Gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ anduna gudɛrinↄmɛ. Aↄ̃ mↄ̀ kɛ̀, ben Yasↄ̃ ń díɛ a bɛ. Gbɛ̃ pìnↄↄ e pãa Siza dokanɛ ń píngi, aↄ̃è be kína pãndee kuu wè benɛ Yesu. Yã pì zↄ̃̀ gbɛ̃nↄ pↄↄa kↄ̃n wɛ́tɛ gbãadeenↄ. Ben aↄ̃ ↄↄ sì Yasↄ̃a kↄ̃n a gbɛ̃ kpaaanↄ aↄ̃ ń gbáɛ.
Pↄlu kuuna Bɛrea
10 Gwãavĩ beeea gↄ̃ↄ Yesudeenↄ Pↄlu kↄ̃n Silasio gbàrɛ Bɛrea. Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, ben aↄ̃ gɛ̃̀ Yudanↄ aduakɛkpɛn. 11 Gbɛ̃ beeenↄ nↄ̀sɛ maaa dɛ Tɛsalonikadeenↄla aↄ̃ Luda yã sì ↄplaplaa. Lán guu e dↄↄ nà aↄ̃ègↄ̃ Luda yã gwagwaa lɛ wà dↄ̃ tó Pↄlu yã pìnↄ yãpuraa vĩ. 12 Aↄ̃ gbɛ̃nↄ Dii náanɛ kɛ̀ pari kↄ̃n Giriki nↄgbɛ̃ bɛ̀ɛdeenↄ kↄ̃n Giriki gↄ̃gbɛ̃nↄo pari dↄ. 13 Kɛ̀ Tɛsalonika Yudanↄↄ mà Pↄlu e Luda yã waazi kɛɛ Bɛrea dↄ, ben aↄ̃ mↄ̀ gwe aↄ̃ yãkete dà gbɛ̃nↄ tɛ́ aↄ̃ ń pↄↄ fɛ̀ɛ. 14 Ben Yesudeenↄ Pↄlu gbàrɛ gↄ̃ↄ ísiaa kpa, mↄde Silasi kↄ̃n Timↄtio gↄ̃̀ gwe. 15 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa zɛ Pↄlunɛnↄ gàao Atɛni, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà Silasi kↄ̃n Timↄtio kiia kↄ̃n Pↄlu lɛ́gbɛo, à bè aↄ̃ mↄ́ wà a le kpakpaa.
Pↄlu kuuna Atɛni
16 Kɛ̀ Pↄlu e ń dãa Atɛni, à nↄ̀sɛ yàka kɛ̀ à è tãa di wɛ́tɛ pì guu yãnzi. 17 Ben à waazi kɛ̀ Yudanↄnɛ kↄ̃n bori pãnde dↄnzirinↄ aduakɛkpɛn kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ ègↄ̃ ń lee yàra guunↄ lán guu e dↄↄ nà. 18 Pↄlu e yã lɛɛkↄ̃zi kↄ̃n yãwaaripari kɛ̀ wè ń sísi Ɛpikurenↄ kↄ̃n Sotoikinↄ. Ben aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè: Bↄ́ yãn titimako kɛ̀ e bↄɛɛ? Gbɛ̃kenↄ bè: Wée daa tãa dufunↄ yã kpàakpan èe kɛɛ. Aↄ̃ↄ ò lɛ kɛ̀ èe Yesu yã kↄ̃n à fɛɛna gaan-o baaru nnaa kpaańnɛ yãnzimɛ. 19 Ben aↄ̃ Pↄlu sɛ̀ wà gàao gbɛ̃nsinↄ kiia Areopagu aↄ̃ bè: Nɛ́ yã dufu kɛ̀ nɛɛ̀ dańnɛ oweroo? 20 Wa yãbↄnsaɛ mà n lɛ́zĩ, wá yezi wà à bↄkↄ̃tɛ dↄ̃. 21 Atɛnideenↄ píngi kↄ̃n nibↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ aↄ̃ègↄ̃ ye yã pãndeziro, séde yã dufu mana kↄ̃n à wàaripanao.
22 Ben Pↄlu fɛ̀ɛ à zɛ̀ Areopagudee pìnↄ tɛ́ à bè: Atɛnideenↄ, má è á mìsiɛna tãanↄnɛ aĩa vĩ maamaa yã píngi guu. 23 Kɛ̀ mɛ́ɛ lili oo a wɛ́tɛ guu, mɛ́ɛ pↄ́ kɛ̀ eè dↄnzi kɛńnɛnↄ tàasi kɛɛ, ben ma sa'oki ke è, wà pↄ́ kɛ̃̀a wà bè: Luda kɛ̀ wá dↄ̃ro pↄ́. Luda kɛ̀ á à dↄ̃roo ée dↄnzi kɛɛnɛ, à baarun mɛ́ɛ kpaaare. 24 Luda anduna kɛ̀ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú à guunↄ píngi. Àmbe musu kↄ̃n tↄↄtɛo Dii ũ, ègↄ̃ kú kpɛ́ kɛ̀ gbɛ̃nteenↄ bònɛnↄ guuro. 25 À bà kú kↄ̃n gbɛ̃ntee ↄdamma keoro. Àmbe è wɛ̃̀ndi kↄ̃n wesabonao kpá baade píngia kↄ̃n pↄ́ píngio. 26 À bori píngi bↄ̀ gbɛ̃ mɛ̀n do kiiamɛ, ben aↄ̃ↄ kú anduna gooda siigↄ̃ píngia. A gĩakɛ à gurↄↄ dìɛdiɛ bori pínginɛ kↄ̃n guu kɛ̀ aↄ̃égↄ̃ kún lɛ́o. 27 À ń kɛ́ lɛ aↄ̃gↄ̃ à wɛtɛɛ aↄ̃ ↄ máɛmaɛ ai aↄ̃ gá bↄa. Baa kↄ̃n beeeo à zã̀ kↄ̃n wa gbɛ̃keoro. 28 Zaakɛ àmbe è tó wàgↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ wà wa mɛ̀ sɛ́ wàgↄ̃ kuu. Lán a kɛɛ kenↄ ò nà: À boriinↄn wa ũ se. 29 Lán Luda boriinↄn wa ũ nà, wàtongↄ̃ daa Ludaa dɛ lán tãa bàro kɛ̀ gbɛ̃ntee kɛ̀ kↄ̃n vurao ke kondogi ke gbɛ̀ kɛ̀ à à ↄzĩi kɛ̀a a laasuua. 30 Luda mìkpɛɛ zù wa wɛ́ɛsiagurↄ yãnɛ, mↄde èe yã diɛɛ gbɛ̃nↄa gu sãnda píngia tia lɛ aↄ̃ nↄ̀sɛ liɛ. 31 Zaakɛ à gurↄↄ dìɛ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ à à sɛ̀ yãkpaɛ kɛ kↄ̃n andunao a zɛ́a. À gbɛ̃ kɛ̀ à à sɛ̀ pì fɛ̀ɛ bↄna gaan sèeda ũ baade pínginɛ.
32 Kɛ̀ aↄ̃ fɛɛ bↄna gaan yã pì mà, aↄ̃ gbɛ̃kenↄ à fabò, mↄde aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè: Wé n yã pì ma zĩkea dↄ. 33 Ben Pↄlu bↄ̀ ń kiia. 34 Gbɛ̃kenↄ nàa, ben aↄ̃ Yesu náanɛ kɛ̀. Areopagu gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Diↄnisiu kú ń tɛ́ kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Damario kↄ̃n gbɛ̃kenↄ dↄ.