18
Pↄlu gurↄplaakɛna Kↄrinti
Beee gbɛra Pↄlu bↄ̀ Atɛni à gàa Kↄrinti. À kpàkↄ̃a kↄ̃n Yuda keo gwe, Pↄntu bùsu gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Akila kↄ̃n a naↄ̃ Pirisilao. Aↄ̃ sù kↄ̃n Itali bùsuo dufumɛ, kɛ̀ Siza Kalaudiu dìɛ Yudanↄnɛ aↄ̃ bↄɛ Romu yãnzi. Pↄlu gàa ń kiia, ben à pìtaḿma, èe zĩi kɛɛńyo kɛ̀ ↄzĩdↄ̃nkↄ̃kɛrinↄn ń ũ yãnzi. Zaakɛ bisakutakɛrinↄn ń ũ ń píngi. Kámmabogurↄↄ zĩ píngi è waazi kɛ aduakɛkpɛn èe wɛtɛɛ Yudanↄ kↄ̃n Girikinↄ a yãzɛ e.
Kɛ̀ Silasi kↄ̃n Timↄtio bↄ̀ Masedonia bùsun aↄ̃ sù, Pↄlu zɛ̀ kↄ̃n waazikɛnao èe oo Yudanↄnɛ wásawasa kɛ̀ Yesun Mɛsaya ũ. Kɛ̀ Yudanↄ íbɛtɛ kpào aↄ̃ à sↄ̃̀sↄ̃, ben à a pↄ́kãsãanↄ kpòkɛńla à bè: Yã kɛ̀ á kɛ̀ wí a musu, ma yãn dↄro. Zaa tia mɛ́ gá bori pãndenↄ kiiamɛ. Kɛ̀ à bↄ̀ gwe, à gàa à pìta bori pãnde dↄnziri kɛ̀ wè benɛ Titiu Yusutu bɛ aduakɛkpɛ pì saɛ. Aduakɛkpɛ gbɛ̃nsi Kirisipu Dii náanɛ kɛ̀ kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi. Kↄrintidee kɛ̀ aↄ̃ Pↄlu yã mànↄ Yesu náanɛ kɛ̀ pari, ben aↄ̃ batisi kɛ̀. Gwãavĩ kea Dii ò Pↄlunɛ wɛ́ɛgupu'ena guu à bè: Ǹton tó vĩa n kũro, ǹton kámma bo kↄ̃n yã'onnɛnaoro, 10 zaakɛ gbɛ̃nↄↄ kú ma pↄ́ ũ pari wɛ́tɛ kɛ̀ guu. Má kúnyo, gbɛ̃ke é n kũ à ĩa dammaro. 11 Ben Pↄlu wɛ̃̀ do kↄ̃n mↄ swɛɛdooo kɛ̀ gwe ègↄ̃ Luda yã daa gbɛ̃nↄnɛ.
12 Gurↄↄ kɛ̀ Romu gbɛ̃ Galio dɛ Girisi bùsu gbɛ̃nsi ũ, Yudanↄ lɛdolɛ kɛ̀, aↄ̃ fɛ̀ɛ Pↄluzi, aↄ̃ gàao yãkpaɛkɛkiia 13 aↄ̃ bè: Àmbe e tɛ́ kaa gbɛ̃nↄn aↄ̃gↄ̃ dↄnziyã kɛ̀ pã̀ wa dokanɛ kũna. 14 Kɛ̀ Pↄlu yezi à yã o, ben Galio bè Yudanↄnɛ: Yudanↄ, tó dà ke taari bíta kemɛ yã, à kↄ̃ sìo mà mɛnaao. 15 Lán ée yãkete kaa gbɛ̃nↄ tↄ́ yã musu nà kↄ̃n a zĩnda dokao, beee gↄ̃̀ a yã ũmɛ. Ma gi yã beee taka kɛkɛnazi. 16 Ben à pɛ̀ḿma à ń bↄ́ɛ yãkpaɛkɛkpɛn. 17 Ben parii aduakɛkpɛ gbɛ̃nsi Sↄsↄtɛnɛ kũ̀ aↄ̃ à gbɛ̃̀gbɛ̃ yãkpaɛkɛkpɛ kpɛɛlɛa. Mↄde èe kɛ Galionɛ yãke ũro.
Pↄlu tana Antiↄku
18 Pↄlu gurↄplaa kɛ̀ Kↄrinti dↄ, ben à lɛ́ zà Yesudeenↄa à gɛ̃̀ góro'itɛn èe taa Siria bùsun. Pirisila kↄ̃n Akilao gàao. À mì bò Kɛnkɛrɛa lu kɛ̀ à sɛ̀ Ludanɛ yãnzi. 19 Kɛ̀ aↄ̃ kà Ɛfesu, Pↄlu Pirisila kↄ̃n Akilao tò gwe. A gàa aduakɛkpɛn aↄ̃ yã lɛ̀kↄ̃zi kↄ̃n Yudanↄ, 20 ben aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a à gurↄplaa kɛńyo. Ben à gì, 21 mↄde kɛ̀ èe lɛ́ zaaḿma à bè: Tó Ludaa wè, mɛ́ ɛara mà mↄ́ a gwa. Ben à gɛ̃̀ góro'itɛn zaa Ɛfesu. 22 Kɛ̀ à kà Sizarea, à gàa à ì kpà sↄsi gbɛ̃nↄa zaa Yerusalɛmu, ben à tà Antiↄku. 23 Kɛ̀ à gurↄplaa kɛ̀ gwe à ɛ̀ara à dà zɛ́n à gàa wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo Galatia bùsun kↄ̃n Firigia bùsuo à Yesudeenↄ gbà gbãaa ń píngi.
Apolo waazikɛna Ɛfesu
24 Yuda kee kuu à tↄ́n Apolo, Alɛsandaria gbɛ̃mɛ. À lɛ́ nna, bensↄ̃ à Luda yã dↄ̃ maamaa. 25 Wà Dii zɛ́ yã dànɛ, ben Yesu yãdannɛna à swɛ̃̀ blè. È dańnɛ a zɛ́a, mↄde Yaaya batisikɛna yãn à dↄ̃. À mↄ̀ Ɛfesu, 26 ben à nà yã'onaa aduakɛkpɛn kↄ̃n kùgbãaao. Kɛ̀ Pirisila kↄ̃n Akilao à yã mà, ben aↄ̃ à sìsi aↄ̃ Luda zɛ́ yã bↄ̀kↄ̃tɛnɛ sãnsãn. 27 Kɛ̀ Apolo yezi à gá Girisi bùsun, Yesudeenↄ à gbà swɛ̃̀, ben aↄ̃ takada kɛ̃̀ Yesudee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄnɛ lɛ aↄ̃ à kũ ↄplaplaa. Kɛ̀ à kà gwe, à ↄ dà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ Yesu náanɛ kɛ̀ Luda gbɛ̃kɛɛ gãzĩnↄa maamaa. 28 Zaakɛ à yã Yudanↄ fù parii guu mámmam, à ↄ̀dↄańnɛ Luda yã guu kɛ̀ Yesun Mɛsaya ũ.