19
Pↄlu kuuna Ɛfesu
Gurↄↄ kɛ̀ Apolo kú Kↄrinti, Pↄlu gɛ̃̀ Asia bùsu gura. Kɛ̀ à kà Ɛfesu, à Yesude kenↄ lè gwe, ben à ń lá à bè: Kɛ̀ a Dii náanɛ kɛ̀, a à Ninii èↄ́? Ben aↄ̃ wèàla wà bè: Auo, wée à Nini kuuna yã ma sero. Ben à ń lá à bè: Batisi kpareen á kɛ̀? Aↄ̃ wèàla wà bè: Yaaya pↄ́mɛ. Ben Pↄlu bèńnɛ: Yaaya gbɛ̃nↄ batisi kɛ̀ aↄ̃ nↄ̀sɛliɛna sèeda ũmɛ. À ò gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ eé mↄ́ a kpɛɛ náanɛ kɛ. Yesun à tɛ́a gwe. Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà, aↄ̃ batisi kɛ̀ kↄ̃n Dii Yesu tↄ́o. Kɛ̀ Pↄlu ↄ kɛ̀ḿma, Luda Nini dìḿma, ben aↄ̃ yãke borii ò aↄ̃ annabikɛyã ò. Gbɛ̃ pìnↄ ń píngi kà lán gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaa bà.
Pↄlu ègↄ̃ gaa aduakɛkpɛn ai mↄ aagↄ̃. À yã òńnɛ kↄ̃n kùgbãaao, èe yã gágaańyo lɛ aↄ̃ a yãzɛ e kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia musu. Mↄde aↄ̃ gbɛ̃kenↄ swãgbãaa kɛ̀ aↄ̃ↄe Luda yã síro, ben aↄ̃ zɛ́ pì zaa bò parii guu. Ben Pↄlu gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ Yesu náanɛ kɛ̀nↄ sɛ̀ɛ aↄ̃ bↄ̀ ń tɛ́. Ben ègↄ̃ yã gágaańyo Tiranu kyókpɛn lán guu e dↄↄ nà. 10 À kɛ̀ lɛ ai wɛ̃̀ plaa, ben Asia bùsudeenↄ Dii yã mà Yudanↄ kↄ̃n Girikinↄ ń píngi.
Seva nɛ́nↄ
11 Luda Pↄlu gbà zɛ́ à dabuyã bↄnsaɛnↄ kɛ̀. 12 Lɛn baa tó wà ísimmagogobↄnↄ ke fùranↄ kɛ̀ Pↄlu mɛ̀a wà gàa wà kɛ̀ gyãreenↄa, aↄ̃è kɛ̃kↄ̃amɛ aↄ̃ zĩnnↄ è goḿma. 13 Yuda zĩngommari kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ lili oo kenↄ wɛ̀tɛ wà zĩn go kↄ̃n Dii Yesu tↄ́o aↄ̃ bè: Wá òare kↄ̃n Yesu kɛ̀ Pↄlu è à yã waazi kɛ tↄ́o, à goḿma. 14 Yudanↄ sa'oriki kɛ̀ wè benɛ Seva nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ bé wè kɛ lɛ. 15 Ben zĩn bèńnɛ: Má Yesu dↄ̃, bensↄ̃ ma Pↄlu baaru mà. Apinↄ sↄ̃, dén a ũu? 16 Ben zĩndee pì kùsiḿma à gbãaa mↄ̀ńnɛ, à ń nɛ́ ń píngi à ń kɛ̃nna, ben aↄ̃ bàa lɛ̀ wà bↄ̀ɛ ua pì guu bũu. 17 Kɛ̀ Ɛfesudeenↄ yã pì mà Yudanↄ kↄ̃n Girikinↄ ń píngi, vĩa ń kũ, ben wà Dii Yesu tↄ́ sɛ̀ lezĩ. 18 Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ Yesu náanɛ kɛ̀nↄ mↄ̀ aↄ̃ↄe ń yãkɛnanↄ oo gupuraaa pari. 19 Pↄdammari kenↄ ń takadanↄ nàkↄ̃a aↄ̃ mↄ̀ wà kà tɛ́n parii wáa. Kɛ̀ wà takada pìnↄ ↄↄ dↄ̀dↄ, wà è à kà kondogi ↄↄ mɛ̀n bↄrↄ baplaa akuri. 20 Lɛn Dii yã e daagula lɛ èe gbãa kũu.
Yãkete fɛɛna Ɛfesu
21 Yã beeenↄ kɛna gbɛra Pↄlu zɛ̀o a nↄ̀sɛ guu kɛ̀ eé bↄɛ kↄ̃n Masedonia bùsuo kↄ̃n Girisi bùsuo à gá Yerusalɛmu à bè tó a gaa gwe, séde mà gá Romu. 22 Ben à a dↄnlɛri gↄ̃ↄn plaa kenↄ zĩ̀ Masedonia, Timↄti kↄ̃n Erasatuo. Àmↄ sↄ̃ gↄ̃̀ Asia bùsun gĩa.
23 Gurↄ beeean yãkete fɛ̀ɛ maamaa Dii zɛ́ yã musu. 24 Kondogipiri kee kuu à tↄ́n Dɛmɛtɛriu, è Atɛmi tãakpɛ taka pi kↄ̃n kondogio. À pìri daanↄ è àre bíta e zĩi pìa. 25 Ben à ń kákↄ̃a kↄ̃n ń gbɛ̃daaa kɛ̀ aↄ̃è zĩ beee taka kɛɛnↄ à bèńnɛ: Gbɛ̃nↄ, á dↄ̃ kɛ̀ ↄzĩi kɛ̀n wa blekii ũ. 26 Ée ee bensↄ̃ ée maa lán Pↄlu e kɛɛ nà, kɛ̀ à bè tãa kɛ̀ wà ń pínↄ nɛ́ diinↄnlo. À gbɛ̃nↄ mì lìɛ pari, aↄ̃ à yãzɛ è. Èe kɛ Ɛfesu kɛ̀n adoro ai kↄ̃n Asia bùsu gu parideeomɛ. 27 Yã kɛ̀ é fↄ̃ à mↄ́nzi iwe fá. Èe kɛ wa ↄzĩ lɛɛna adonlo, à yã é tó tãa nↄgbɛ̃ bíta Atɛmi kpɛ́ kɛ pã, tãa kɛ̀ Asia bùsudeenↄ kↄ̃n anduna gbɛ̃nↄ píngi è dↄnzi kɛnɛ pì gakui kↄ̀ é ɛ́.
28 Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà, aↄ̃ pↄ fɛ̃̀, ben aↄ̃ nà wiilɛnaa wà bè: Ɛfesudeenↄ Atɛmi bíta. 29 Wɛ́tɛ lògo, gbɛ̃nↄ bàa lɛ̀ aↄ̃ↄe sii kↄ̃kakↄ̃akɛkiin, ben wà Masedonia bùsu gↄ̃ↄn plaa Gayusi kↄ̃n Arisitaku kɛ̀ aↄ̃è gá wɛ́tɛn kↄ̃n Pↄluonↄ kũ̀ wà gàańyo gwe. 30 Pↄlu yezi à gɛ̃ zà pì guu, ben Yesudeenↄↄ e wenɛro. 31 Asia bùsu gbɛ̃nsi kenↄ nɛ́ à gbɛ̃nnanↄmɛ, ben aↄ̃ gbɛ̃nↄ zĩ̀a wà lɛ dàa àton gɛ̃ zànlo. 32 Kakↄ̃ana yàka, gbɛ̃nↄↄ e wii lɛɛ aↄ̃ↄe kↄ̃ yã maaro, zaakɛ aↄ̃ paridee dↄ̃ tó bↄ́yãnzin wà kàkↄ̃aziro. 33 Yudanↄ ↄ sↄ̃̀ Alɛsandazi à yã o, ben zà guu gbɛ̃kenↄ e lɛ́ dↄↄa. Ben Alɛsanda ↄ gbã̀kɛńnɛ lɛ aↄ̃ yĩtɛ, à yezi à Yudanↄ bà bↄ yãn gbɛ̃nↄ wáa. 34 Kɛ̀ wà à dↄ̃̀ Yuda ũ, ben aↄ̃ píngi wiii sìkↄ̃n lán awa plaaa bà aↄ̃ bè: Ɛfesudeenↄ Atɛmi bíta.
35 Ben wɛ́tɛ gbɛ̃nsi ń zↄka zɛ̀ à bè: Ɛfesudeenↄ, baade píngi dↄ̃ kɛ̀ á dɛ tãa bíta Atɛmi kpɛ́ dãkpari ũ kↄ̃n à lakpasagbɛo. 36 Lán gbɛ̃ke é fↄ̃ à bↄ beee kpɛɛro nà, à a zĩnda kũ tɛɛɛ. Àton yãke kɛ kↄ̃n nↄ̀sɛ wãaoro. 37 A mↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀nↄ gura kɛ̀, aↄ̃ↄe ↄ kɛ wa tãakpɛ pↄ́kearo aↄ̃ↄe wa tãa tↄ́ zaaa síro. 38 Beee yãnzi, tó Dɛmɛtɛriu kↄ̃n a pìri daanↄ yã vĩ kↄ̃n gbɛ̃keo, yãkpaɛkɛgurↄↄ kuu kↄ̃n yãkɛkɛrinↄ. Aↄ̃ gá kↄ̃ káara kɛ gwe. 39 Tó á yã pãnde vĩ dↄ, weé gↄ̃gↄ̃are kakↄ̃ana kɛ̀ gbãadeenↄↄ sìsi guu. 40 Zaakɛ weé fↄ̃ wà wa taari e zↄka kɛ̀ wà kà gbã̀a kɛ̀kii yãnzi. Wé yãzɛdee e wà o zↄka pì musuro, zaakɛ à gbázɛ vĩro. 41 Yãbee'ona gbɛran à gbɛ̃nↄ gbàrɛ.