20
Pↄlu gana Masedonia bùsun kↄ̃n Girisio
Kɛ̀ zↄka yã̀a, Pↄlu Yesudeenↄ kàkↄ̃a à ń gbá swɛ̃̀ à lɛ́ zàḿma, ben à gàa Masedonia. Kɛ̀ èe gɛ̃tɛɛ bùsu beeela, à gbɛ̃nↄ gbà swɛ̃̀ kↄ̃n yãnↄ pari ai à gàa à kào Girisi, ben à mↄ aagↄ̃ↄ kɛ̀ gwe. Kɛ̀ èe gaa gɛ̃ góro'itɛn lɛ à tá Siria bùsun, à mà Yudanↄ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃azi, ben à zɛ̀o à ɛara à tá kↄ̃n Masedonia kpaao. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa zɛnɛnↄ tↄ́n yɛ̀: Bɛrea gbɛ̃ Piru nɛ́ Sopata kↄ̃n Tɛsalonika gbɛ̃ Arisitaku kↄ̃n Sɛkunduo kↄ̃n Dɛbi gbɛ̃ Gayusio kↄ̃n Timↄtio kↄ̃n Asia bùsu gbɛ̃ Tikiku kↄ̃n Torofimuo. Gbɛ̃ beeenↄ dↄ̀we aɛ wà gàa, aↄ̃ↄe wa dãa Toroasi. Wapinↄ sↄ̃ Burɛdi Sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai zĩbaa gbɛra wa gɛ̃ góro'itɛn Filipi, ben gurↄ sↄↄroo gbɛra wa ń lé Toroasi. Gwen wa azuma doo dɛ̀n.
Yutiku lɛɛna bↄna windon
Azumanɛngo zĩ wa kↄ̃ kàkↄ̃a, lɛ wà burɛdi só lɛdo. Pↄlu e waazi kɛɛńnɛ. Kɛ̀ à yezi à tá tó guu dↄ̀, ben à dà yãla ai lezãndo. Fitia parii kú kpɛ́ musu guu kɛ̀ wá kↄ̃kakↄ̃an. Gↄ̃kparɛ kee vɛ̃ɛna windo guu kɛ̀ wè benɛ Yutiku, èe igoba paa. Kɛ̀ Pↄlu waazikɛna kɛ̀ gbã̀a, ii à lɛ̀, ben à bↄ̀ zaa kpɛ́ musu pì lɛo aagↄ̃de windo guu à lɛ̀ɛ, ben wà à sɛ̀ gɛ̀ ũ. 10 Ben Pↄlu pìta à kùsia, ben à à sɛ̀ à kpà a kùla à bè: Àton tó swɛ̃̀ kɛ̃aguro, à kú wɛ̃̀ndio. 11 Kɛ̀ à ɛ̀ara à dìdi musu, à burɛdi lìlikↄ̃rɛ a sò, ben à yã ò maamaa ai guu dↄ̀o, ben à dà zɛ́n. 12 Ben wà tà kↄ̃n gↄ̃kparɛ pìo bɛ̃ɛ, gbɛ̃nↄ nↄ̀sɛ yĩi kũ̀ maamaa.
Zaa Toroasi ai Milɛtu
13 Wapinↄ sↄ̃ wa gaa wa gɛ̃ góro'itɛn, wa dↄ Pↄlunɛ aɛ wa ta Aso, wɛ́tɛ kɛ̀ wé à sɛ́n. Lɛn à zɛ̀o lɛ, zaakɛ à yezi à gá gwe kɛ̀sɛmɛ. 14 Kɛ̀ à wa le Aso, ben wa à sɛ̀ wa gaa Mitilɛni. 15 Kɛ̀ guu dↄ̀, wa bↄ gwe kↄ̃n góro'itɛo wa gaa Kio. Gu sìa dↄnao wa gaa Samↄ, ben à gurↄ aagↄ̃dee zĩn wa ka Milɛtu. 16 Pↄlu zɛ̀o yã à dↄ Ɛfesuzi lɛ gurↄↄ tón gɛ̃a Asia bùsunlo yãnzi, zaakɛ èe wãa lɛ à e à ká Yerusalɛmu ai Pɛntikↄsi zĩbaa gↄ̃ kámɛ, tó eé sí kɛ.
Pↄlu lɛ́zana Ɛfesu gbɛ̃nsinↄa
17 Pↄlu gbɛ̃nↄ zĩ̀ sↄsi gbɛ̃nsinↄa Ɛfesu à bè aↄ̃ mↄ́ Milɛtu. 18 Kɛ̀ aↄ̃ kà, ben à bèńnɛ: Á dↄ̃ lán mɛɛ̀ kɛ nà gurↄↄ kɛ̀ má kúao zaa zĩ kɛ̀ ma gbá pɛ̀ɛ Asia bùsun kɛ̀. 19 Ma zĩi kɛ̀ Diinɛ zĩndabusana guu kↄ̃n wɛ́ɛ'io. Ma nawɛ̃a kɛ̀ Yudanↄ lɛ́kpakↄ̃sↄ̃namazi yãnzi. 20 Mɛ́ɛ kaarana yãke utɛarero, ma waazi kɛ̀are má dàare gupuraaa kↄ̃n a bɛɛnↄ. 21 Ma lɛ́ dà Yudanↄa kↄ̃n Girikinↄ ń píngi aↄ̃ aɛ dↄ Ludaa aↄ̃ wa Dii Yesu náanɛ kɛ. 22 Tia sa mɛ́ɛ gaa Yerusalɛmu lán Luda Nini ma dan nà, yã kɛ̀ eé ma le gwe má dↄ̃ro. 23 Wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo Luda Ninii e oomɛ kpɛ́sia kↄ̃n wɛ́ɛtãmmanao e ma dãa. 24 Mↄde ma wɛ̃̀ndi bɛ̀ɛ vĩmɛ dↄro, séde mà yã kɛ̀ mɛ́ɛ pɛɛa le mà zĩi kɛ̀ Dii Yesu dàmɛɛ kɛ mà à mì dɛ. Àmbe Luda gbɛ̃kɛ baarunnakpana gbɛ̃nↄnɛ ũ.
25 Amↄa kɛ̀ ma lili ò a tɛ́ ma kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia waazi kɛ̀areenↄ, má dↄ̃ tia sa kɛ̀ wé wɛ́ɛ sikↄ̃lɛ dↄro. 26 Beee yãnzi má òare gbã̀a, tó a gbɛ̃ke sã̀sã, ma yãn beee ũ dↄro. 27 Ma Luda pↄyezi píngi òare, mɛ́ɛ à ke utɛarero. 28 À làakari dↄ a zĩndaa kↄ̃n sãa kɛ̀ Luda Nini a diɛ ń gbɛ̃nsi ũunↄ ń píngi. À Luda sↄsi gbɛ̃ kɛ̀ à ń lú kↄ̃n a zĩnda aruo pìnↄ gwa. 29 Má dↄ̃ kɛ̀ ma tana gbɛra lɛwan pãsĩ kɛ̀ aↄ̃ↄ sãanↄ wɛ̃nda vĩroonↄ é si a tɛ́. 30 Baa a gbɛ̃kenↄ é fɛɛ wà yãlɛkpɛɛ dańnɛ, lɛ wà gbɛ̃nↄ gá wà naḿma. 31 Beee yãnzi àgↄ̃ kú a làakaria. Lán ma lɛ́ dà a baadea kↄ̃n wɛ́ɛ'io nà fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo wɛ̃̀ aagↄ̃ↄ dagura kámmabosai, à tó à yã gↄ̃ dↄagu.
32 Tia sa mɛ́ɛ a naa Ludanɛ a ↄzĩ kↄ̃n à gbɛ̃kɛ yã kɛ̀ eé fↄ̃ à gbãaa kaaraareeo, à a gba zɛ́ lɛ a baka gↄ̃ kú kↄ̃n à gbɛ̃nↄ ń píngi. 33 Mɛ́ɛ gbɛ̃ke ↄↄ ke à pↄ́kãsã ke ni dɛro. 34 Á dↄ̃ a zĩndanɛ kɛ̀ ma zĩi kɛ̀ kↄ̃n ma zĩnda ↄↄomɛ, ben ma pↄ́ kɛ̀ wá à nii vĩ kↄ̃n ma gbɛ̃nↄo è. 35 Má ↄ̀dↄaare à píngi guu à zĩi kɛ lán kɛ̀ bà à gbãasaideenↄ ĩan ká. Yã kɛ̀ Dii Yesu ò gↄ̃ dↄagu kɛ̀ à bè gbadana pↄnnaa vĩ dɛ gbasinala.
36 Yãbee'ona gbɛra à kùɛ a kosooa kↄ̃n ń baade píngio à adua kɛ̀. 37 Aↄ̃ wɛ́ɛ'i kàn ń píngi aↄ̃ mlɛ̃̀mlɛ̃ Pↄlua aↄ̃ lɛ́ pɛ̀pɛa. 38 Yã kɛ̀ tò aↄ̃ pↄↄ sia kũ̀ bíta bé à dɛ kɛ̀ à bè ń wɛ́ɛ é sikↄ̃lɛ dↄroo ũ. Ben aↄ̃ zɛ̀nɛ ai góro'itɛ kiia.