21
Pↄlu tana Yerusalɛmu
Wa kɛ̃naḿma gbɛra wa gɛ̃ góro'itɛn wa da zɛ́n wa mì pɛ̀ Kosua. Gu làa dↄnao wa ka Rode, ben bↄna gwe wa gaa Patara. Gwen wa góro'itɛ kɛ̀ èe gaa Fenisia bùsun è, ben wa gɛ̃n wa da zɛ́n. Kɛ̀ wa Sipiru è kãaa, wa pãnɛ ↄzɛɛzi wée gaa Siria bùsun, ben wa ka Taya, guu kɛ̀ wà góro'itɛ asoo bↄ̀ɛn. Wa Yesudeenↄ wɛ̀tɛ, ben wa azuma doo kɛ̀ńyo. Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ ò Pↄlunɛ kↄ̃n Luda Nini gbãaao kɛ̀ àton gá Yerusalɛmuro. Mↄde kɛ̀ wa gurↄ beeenↄ lɛ́ pà, wa fɛɛ wée taa. Aↄ̃ gàa zɛwe ń píngi kↄ̃n ń nↄↄnↄ kↄ̃n ń nɛ́nↄ wɛ́tɛ kpɛɛ ai ísia lɛ́a. Ben wa kuɛ wa kosooa wa adua kɛ̀. Kɛ̀ wa lɛ́ zàkↄ̃a, wa gɛ̃ góro'itɛn. Aↄ̃mↄnnↄ sↄ̃ ɛ̀ara ń bɛ.
Bↄna Taya wa ɛara wa da zɛ́n ai wa ka Tↄlɛmai. Wa ì kpà Yesudeenↄa wa kɛńyo gurↄ do. Kɛ̀ guu dↄ̀, wa fɛɛ wa gaa Sizarea. Wa gaa wa pita baarunnakpari Filipi bɛ. Gↄ̃ↄn swɛɛplaaa kɛ̀ wà ń sɛ́ yãanↄ dokemɛ. À nɛ́nↄgbɛ̃ annabinↄ vĩ gↄ̃ↄn siigↄ̃ aↄ̃ↄe zã kɛ kↄ̀ro. 10 Wa gurↄplaakɛna gwee guu annabi kɛ̀ wè benɛ Agabu bↄ̀ Yudea bùsun à mↄ̀. 11 Kɛ̀ à mↄ̀ wa kiia, à Pↄlu utaba sɛ̀ à a zĩnda gbánↄ kↄ̃n a ↄↄnↄ yìo à bè: Lán Luda Ninii ò nàn yɛ̀: Gbɛ̃ kɛ̀ bà kɛ̀ vĩi, lɛn Yudanↄ é à yi Yerusalɛmu aↄ̃ à kpá bori pãndenↄa lɛ. 12 Kɛ̀ wa yã pì mà, wapinↄ kↄ̃n wɛ́tɛ pì deenↄ wa agbaa kpà Pↄlunɛ àton gá Yerusalɛmuro. 13 Ben à bè: Bↄ́yãnzi ée ↄ́ↄ dↄↄ ée ma nↄ̀sɛ yakaamɛzi? Àtongↄ̃ yina ũ sero. Baa tó mɛ́ ga Yerusalɛmu Dii Yesu tↄ́ yãnzi, ma sorumi mà. 14 Kɛ̀ wèe fↄ̃ wà milɛ blèro, wa kámma bò wa bè: Dii pↄyezi kɛ. 15 Beee gbɛra wa soru kɛ̀, ben wa gaa Yerusalɛmu. 16 Yesudee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Sizarea kenↄ gàa wà pìtawao Sipiru gbɛ̃ Nasↄ̃ bɛ. Yesudeen à ũ zaa zi.
Pↄlu gana Yemisi gwa
17 Kɛ̀ wa ka Yerusalɛmu, Yesudeenↄ wa si kↄ̃n pↄnnaao. 18 Kɛ̀ guu dↄ̀, Pↄlu gàawao Yemisi bɛ. Gbɛ̃nsinↄ kakↄ̃ana gwe ń píngi. 19 Pↄlu ì kpàḿma, ben à yã kɛ̀ Ludaa kɛ̀ a zĩi gãzĩ bori pãndenↄ tɛ́ tↄ̃̀kɛ̃ńnɛ mámmam zɛ́azɛa. 20 Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà, aↄ̃ Luda sáabu kpà. Ben aↄ̃ bènɛ: Ǹ yã pì gwa, wa gbɛ̃. Yudanↄ Yesu náanɛ kɛ̀ bↄrↄ ũgbangba, ben aↄ̃ píngi aĩa vĩ Musa doka musu. 21 Aↄ̃ↄ mà kɛ̀ nɛ́ɛ yã daa Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bori pãndenↄ tɛ́nↄnɛ aↄ̃ kpɛɛ li Musa dokanɛ, aↄ̃ton bã̀ngu kɛ ń nɛ́nↄnɛro aↄ̃tongↄ̃ ń fɛɛakaarayãnↄ kũnaro. 22 Wé kɛ diaa? Zaakɛ aↄ̃é gí n mↄna maziro. 23 Ǹ kɛ lán wé onnɛ nà. Wa tɛ́ gↄ̃ↄn siigↄ̃ kenↄ lù sɛ̀ Ludanɛ. 24 Ǹ ń sɛ́ à gá gbãsĩ bↄ a zĩndan, ǹ ń fĩa bo lɛ aↄ̃ e wà mì bo, baade píngi gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ yã kɛ̀ aↄ̃ↄ mà n musu nɛ́ yãpuranlo. Aↄ̃é e kɛ̀ mpi sↄ̃ ń tɛ́ Musa dokazi. 25 Bori pãnde Yesudeenↄ sↄ̃, wa takada kɛ̃̀ wá òńnɛ wa zɛo aↄ̃ mì kɛ̃ nↄ̀bↄ kɛ̀ wà saa òo tãaa kↄ̃n aruo kↄ̃n nↄ̀bↄ kòtokpasaio kↄ̃n pãpãkɛnao.
26 Ben Pↄlu gbɛ̃ pìnↄ sɛ̀ à tàńyo. Kɛ̀ guu dↄ̀, aↄ̃ gbãsĩ bↄ̀ ń zĩndan, ben à gɛ̃̀ Luda ua lɛ à gbãsĩbↄgurↄ lɛ́ dìɛ kↄ̃n saa kɛ̀ weé o ń baadenɛo.
Pↄlu kũna Luda ua
27 Kɛ̀ gbãsĩbↄna gurↄ swɛɛplaa beee kà yãana, Asia bùsu Yuda kenↄ Pↄlu è Luda ua. Aↄ̃ tɛ́ kà pariin, ben aↄ̃ à kũ̀. 28 Aↄ̃ↄe wii lɛɛ wà bè: Isarailinↄ, à wa faaba kɛ. Gbɛ̃ kɛ̀kii bé ègↄ̃ yã daa baade pínginɛ gu píngia, kɛ̀ bↄ̀ wa gbɛ̃nↄ yã kpɛɛ kↄ̃n wa dokao kↄ̃n gura kɛ̀o. Beee gbɛra à dↄkɛ̀ Luda uao dↄ à gɛ̃̀n kↄ̃n Girikinↄ. 29 Aↄ̃ↄ ò lɛ kɛ̀ aↄ̃ Ɛfesu gbɛ̃ Torofimu è kↄ̃n Pↄluo wɛ́tɛ guu yã yãnzimɛ, ben aↄ̃ↄe daa Pↄlu gɛ̃̀o Luda uamɛ.
30 Wɛ́tɛ lògo, gbɛ̃nↄ wì kↄ̃n bào zaa gu píngia aↄ̃ mↄ̀ wà Pↄlu kũ̀ Luda ua aↄ̃ à gàɛ wà bↄ̀o. Gwe gↄ̃ↄ wà Luda ua pì gbànↄ tàta. 31 Kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà à dɛ, yã pì baaru Romu sozanↄ gbɛ̃nsi kii lè, à mà Yerusalɛmu lògo. 32 Gwe gↄ̃ↄ à soza bàdeenↄ sɛ̀ kↄ̃n à bàsaideenↄ, ben aↄ̃ gɛ̃̀ńla kↄ̃n bào. Kɛ̀ gbɛ̃nↄ sozanↄ gbɛ̃nsi pì è kↄ̃n sozanↄ lɛdo, aↄ̃ Pↄlu gbɛ̃na tò. 33 Ben gbɛ̃nsi pì sↄ̃̀ Pↄluzi à à kũ̀ à bè wà à yi kↄ̃n mↄ̀kyakoonↄ mɛ̀n plaa. À ń lá à bè: Dén gbɛ̃ pì ũu? Bↄ́ yãn à kɛ̀? 34 Ben zà guu gbɛ̃nↄↄ e wii lɛɛ aↄ̃ↄe yã dↄ̃nkↄ̃ ooro. Kɛ̀ zↄka e tó gbɛ̃nsi pì fↄ̃̀ à yã pì sãnsãn maro, à bè wà gáo sozanↄ bɛ. 35 Kɛ̀ wà kào didikiia, sozanↄ bé wà à sɛ̀ gbɛ̃nↄ nanakↄ̃ana yãnzi. 36 Zaakɛ baade píngi tɛ́zi kↄ̃n wiiio aↄ̃ↄe bee: À à dɛ.
Pↄlu gina kↄ̃n a zĩndao
37 Kɛ̀ wà yezi wà gɛ̃ kↄ̃n Pↄluo sozanↄ bɛ, ben à gbɛ̃nsi pì là à bè: Nɛ́ we mà yã ońnɛↄ́? Ben à à là à bè: Nɛɛ̀ Giriki yã maↄ́? 38 Igipiti gbɛ̃ kɛ̀ fɛ̃̀ gbãadeenↄzi zĩna à gàa gbáan kↄ̃n bùsudɛri gↄ̃ↄn bↄrↄ siigↄ̃ↄnↄn n ũroo? 39 Pↄlu wèàla à bè: Yudan ma ũ. Wà ma i Taasu, Silisia bùsummɛ. Wɛ́tɛ tↄ́saideenlo. Ma wɛ́ɛ kɛ̀mma ǹ ma gba zɛ́ mà yã o gbɛ̃nↄnɛ. 40 À à gbà zɛ́, ben Pↄlu zɛ̀ didikiia à ↄ kɛ̀ gbɛ̃nↄnɛ yáku. Kɛ̀ aↄ̃ yĩ̀tɛ kítikiti, à yã òńnɛ kↄ̃n Eberu yão à bè: