22
Ma gbɛ̃nↄ kↄ̃n ma mareenↄ, à swã kpá à ma yãzɛ ma tia. Kɛ̀ aↄ̃ↄ mà èe yã oońnɛ kↄ̃n Eberu yão, aↄ̃ zɛ̀ kítikiti. Ben Pↄlu bè: Yudan ma ũ, wà ma i Taasu, Silisia bùsummɛ, ben ma nɛ́ blè wɛ́tɛ guu kɛ̀. Gamaliɛli kiian ma doka kɛ̀ wa dezinↄ kũna dàdan a zɛ́a. Má aĩa vĩ Ludanɛ lán á kuu nà gbã̀a a píngi. Ma wɛ́ɛ tã̀ dↄnzizɛ pì sɛ̀rinↄa ai aↄ̃ gbɛ̃kenↄ gàga, ma gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ kũ̀kũ ma ń ká kpɛ́siaan. Sa'oriki kↄ̃n gbɛ̃nsinↄↄ dɛ ma sèedadeenↄ ũ ń píngi. Ma takada kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̃̀ Damasiku Yudanↄnɛ sì ń ↄzĩ, mɛ́ɛ gaa gwe mà gbɛ̃ pìnↄ kũkũ mà suńyo Yerusalɛmu wà wɛ́ɛ tãḿma.
Pↄlu a Yesu zɛ́ sɛna tↄ̃kɛ̃nnɛna
(Zĩr 9:1-19, 26:12-18)
Kɛ̀ má tɛ́ zɛ́n, ma ka kĩi kↄ̃n Damasikuo ↄfãntɛ̃ kà mìdangura, ben kãndo gupura bíta bↄ̀ ludambɛ à dàmala. Ma bↄ ma lɛɛ tↄↄtɛ, ben ma kòto mà wà bèmɛ: Solu, Solu, à kɛ̀ dia nɛ́ɛ wɛ́ɛ tãamaa? Ben ma bè: Dén n ũu, Dii? Ben à bèmɛ: Mámbe Yesu Nazarɛti kɛ̀ nɛ́ɛ wɛ́ɛ tãaa ũ. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúmaonↄ gupuraa pì è, mↄde aↄ̃ↄe gbɛ̃ kɛ̀ èe yã oomao kòto maro. 10 Ben ma à là: Bↄ́n mɛ́ kɛɛ, Dii? Ben à bèmɛ mà fɛɛ mà gɛ̃ Damasiku. Gwen weé yã kɛ̀ a dìɛmɛ mà kɛɛ omɛ píngi. 11 Gupuraa pì í gbãaa tò ma wɛ́ɛ e guu e dↄro, ben ma gbɛ̃nↄ ma kũ ma ↄↄa aↄ̃ gɛ̃̀mao Damasiku.
12 Dↄnziri kee kú gwe kɛ̀ wè benɛ Anania. È mì siɛ Luda dokanɛ, bensↄ̃ Damasiku Yudanↄ píngi è à tↄ́ nnaa sí. 13 À mↄ̀ ma kiia à zɛ̀ ma saɛ, ben à bèmɛ: Solu ma gbɛ̃, ǹ ɛara ǹ guu e. Gwe gↄ̃ↄ ma wɛ́ɛ wɛ̃̀, ben ma à è. 14 À bè wa dezinↄ Luda bé à ma sɛ lɛ mà wɛ́ɛ si Gbɛ̃ Maalɛ mà yã ma à lɛ́n mà à pↄyezi dↄ̃. 15 À bè mɛ́gↄ̃ dɛ à sèedadee ũ màgↄ̃ yã kɛ̀ má è kↄ̃n yã kɛ̀ má mào oo baade pínginɛ. 16 Ben à bè bↄ́n mɛ́ɛ dãa dↄↄ, mà fɛɛ mà batisi kɛ ma durunnↄ é kɛ̃ma kↄ̃n à sísinao.
Pↄlu zĩna bori pãndenↄ kiia
17 Kɛ̀ ma ɛara Yerusalɛmu, mɛ́ɛ adua kɛɛ Luda ua, ben ma wɛ́ɛgupu è. 18 Ma Dii è, à òmɛ mà kɛ kpakpaa mà bↄ Yerusalɛmu, zaakɛ gbɛ̃nↄ é yã kɛ̀ mɛ́ɛ oo a musu síro. 19 Ben ma bè Diinɛ, aↄ̃ↄ dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ mɛɛ̀gↄ̃ gɛ̃ɛ aduakɛkpɛ kↄ̃n aduakɛkpɛn-o lɛ màgↄ̃ à náanɛkɛrinↄ kaa kpɛ́siaan wàgↄ̃ ń gbɛ̃ɛ. 20 Kɛ̀ wèe à sèedade Sitivĩ dɛɛ sↄ̃, mapi má kú gwe ma zɛ kↄ̃n à dɛ̀rinↄ, má ń utanↄ kũnańnɛ. 21 Ben Dii bèmɛ mà gá, é ma zĩ ai bori pãndenↄ kiia zã̀azã.
Pↄlu nɛ́ Romu gbɛ̃mɛ
22 Aↄ̃ swã kpà à yãzi ai à gàa à kà bori pãndenↄ yã pìa, ben aↄ̃ nà wiiia wà bè: À à dɛ! Gbɛ̃ kɛ̀ taka kuuna zɛ́ vĩro! 23 Aↄ̃ↄe wii lɛɛ aↄ̃ↄe ń utanↄ gbãkɛɛ aↄ̃ↄe bùsuti fãa musu. 24 Ben Romu sozanↄ gbɛ̃nsi bè wà gɛ̃ kↄ̃n Pↄluo ń bɛ, wà à gbɛ̃ kↄ̃n flã̀o ai à yãpuraa o wà e wà yã kɛ̀ wèe wiii dↄↄa à yãnzi ma. 25 Kɛ̀ wèe Pↄlu ↄↄnↄ poroo lɛ wà à yi, à bè soza bàdee kɛ̀ kú gweenɛ: A à zɛ́ vĩ à Romu gbɛ̃ gbɛ̃ yãkpaɛkɛsaiↄ́? 26 Kɛ̀ soza pì yã pì mà, à gàa à bè ń gbɛ̃nsinɛ: Bↄ́n nɛ́ kɛɛ? Gbɛ̃ pì nɛ́ Romu gbɛ̃mɛ. 27 Ben gbɛ̃nsi pì mↄ̀ à Pↄlu là à bè: Ǹ omɛ, Romu gbɛ̃n n ũↄ́? À wèàla à bè: Eè. 28 Ben gbɛ̃nsi pì bènɛ: Ma ↄↄ bíta kpàmɛ, ben ma gↄ̃ Romu gbɛ̃ ũ. Ben Pↄlu bènɛ: Mapi sↄ̃ wà ma i à ũmɛ. 29 Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà yã lalaa yãanↄ bↄ̀ru kpɛɛ gↄ̃ↄ. Kɛ̀ gbɛ̃nsi pì dↄ̃̀ kɛ̀ Pↄlu nɛ́ Romu gbɛ̃mɛ, vĩa à kũ̀ kɛ̀ à tò wà mↄ̀ kàa yãnzi.
Yuda gbãadeenↄ yãkpaɛkɛna kↄ̃n Pↄluo
30 À guu dↄ̀ kɛ̀ gbɛ̃nsi pì yezi à yã kɛ̀ Yudanↄ mↄ̀o sãnsãn ma, à mↄ̀ pòroa, ben à sa'orikinↄ kↄ̃n Yuda gbãadeenↄ kàkↄ̃a à mↄ̀ kↄ̃n Pↄluo ń aɛ.