23
Pↄlu wɛ́ɛ pɛ̀ gbãadeenↄa à bè: Ma gbɛ̃nↄ, yãkee e ma swɛ̃̀ vĩ Luda aɛro ai kↄ̃n a gbã̀ao. Ben sa'oriki Anania ò a dogarinↄnɛ aↄ̃ à lɛ́ a lɛ́a. Ben Pↄlu bènɛ: Luda n lɛ́ se, gbɛ̃ntee kãkã bɛ. Ń vɛ̃ɛna nɛ́ɛ yãkpaɛ kɛɛmao doka musu, ben mpi sↄ̃ n bↄ à kpɛɛ, n bè wà ma lɛ́. Ben dogari pìnↄ bè: Ḿbe nɛ́ɛ Luda sa'oriki sↄ̃sↄ̃ↄ lɛↄ́? Pↄlu bè: Gbɛ̃nↄ, má dↄ̃ sa'orikinlo, zaakɛ wà kɛ̃̀ Luda yãn wà bè wàton wa bùsu gbãadee tↄ́ zaaa síro.
Pↄlu dↄ̃ kɛ̀ gbãadee pìnↄ gbɛ̃kenↄ nɛ́ Sadusinↄmɛ, aↄ̃ gbɛ̃kenↄ sↄ̃ Farisinↄ, ben à òńnɛ gbãngbãn: Ma gbɛ̃nↄ, Farisin ma ũ, Farisinↄ nɛ́n ma ũ. Gɛ̀nↄ fɛɛna tãmaa kɛ̀ má vĩ yãnzin ée yãkpaɛ kɛɛmaozi. Kɛ̀ à yã pì ò, Farisinↄ kↄ̃n Sadusinↄ fɛ̀ɛ kↄ̃o kↄ̃n lɛokpakↄ̃ao, ben kakↄ̃ana kpàatɛ lɛo plaa. Sadusinↄ è be gɛ̀nↄ è fɛɛro, bensↄ̃ malaikanↄ kↄ̃n niniinↄↄ kuuro. Farisinↄ sↄ̃ zɛ̀ kↄ̃n yã pìnↄo píngi. Zↄka gbãaa gɛ̃̀ ń tɛ́, ben Farisi kɛ̀ aↄ̃è doka dańnɛ kenↄ fɛ̀ɛ kↄ̃n lɛokpakↄ̃a gbãaao aↄ̃ bè: Wée yã zaa ke e gbɛ̃ kɛ̀aro. Tó ninii ke malaika bé à yã ònɛ sↄ̃ nɛ́? 10 Kɛ̀ lɛokpakↄ̃a gbãa kũ̀, sozanↄ gbɛ̃nsi e vĩa kɛɛ lɛ gbɛ̃nↄ tón Pↄlu kɛ gyáigyairo yãnzi, ben à ò a sozanↄnɛ aↄ̃ pita wà gɛ̃ ń tɛ́ aↄ̃ à kũ wà gáo ń bɛ.
11 Zĩ beeea gwãavĩ Dii bↄ̀ à mↄ̀ Pↄluzi à bè: Ǹ làakari kpáɛ! Lán n ma yã ò Yerusalɛmu kɛ̀ nà, séde ǹ o Romu dↄ.
Lɛ́kpakↄ̃sↄ̃na Pↄluzi
12 Kɛ̀ guu dↄ̀, Yuda kenↄ kàkↄ̃a asii guu aↄ̃ la dà wà bè weé pↄ́ blero weé í miro ai wà gá Pↄlu dɛo. 13 Lɛ́kpakↄ̃sↄ̃ri pìnↄↄ dɛ gↄ̃ↄn baplaaala. 14 Aↄ̃ gàa sa'orikinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ kiia aↄ̃ bèńnɛ: Wá sì kↄ̃n Ludao wa bè tó wée Pↄlu dɛro, tó wa pↄ́ blè, Luda láari kɛwa. 15 Apinↄ kↄ̃n gbãadeenↄ a píngi à gá à o sozanↄ gbɛ̃nsinɛ à mↄ́are kↄ̃n Pↄluo lán wà be á yezi à à yãnↄ tàasi kɛ tia dɛ à káakupↄlaa bà. Wapinↄ sↄ̃ wégↄ̃ kú soru guu wà à dɛ zɛ́n ai àgↄ̃ gá ká kɛ̀.
16 Kɛ̀ Pↄlu dãre nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ń yã kɛ̀ aↄ̃ↄ gↄ̃̀gↄ̃ pì mà, ben à gàa à gɛ̃̀ sozanↄ bɛ à ò Pↄlunɛ. 17 Ben Pↄlu soza bàdee sìsi à bènɛ: Ǹ gá kↄ̃n gↄ̃kparɛ kɛ̀o a gbɛ̃nsi kiia, zaakɛ à yezi à baaru ke kpánɛmɛ. 18 Ben à à sɛ̀ à gàao ń gbɛ̃nsi kiia à bè: Pↄlu kɛ̀ wà à dà kpɛ́n ma sisi à kùɛmɛ mà mↄ́ n kiia kↄ̃n gↄ̃kparɛ kɛ̀o. À yãke vĩ à yezi à onnɛ. 19 Ben gbɛ̃nsi pì gↄ̃kparɛ pì kũ̀ a ↄↄa à gàao gusaɛ ń gↄ̃ↄn plaa, ben à à là à bè: Bↄ́ yãn ń vĩ ǹ omɛɛ? 20 Ben à bè: Yudanↄ bé wà lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃, aↄ̃ↄ yezi wà kúɛnnɛ ǹ mↄ́ kↄ̃n Pↄluo ń gbãadeenↄnɛ zia, lán wà be aↄ̃ↄ yezi wà à yã gwa tia dɛ à káakupↄlaa bà. 21 Ǹton weńnɛro, zaakɛ aↄ̃ gbɛ̃nↄↄ e à dãa zɛ́n wà dɛ gↄ̃ↄn baplaaala. Aↄ̃ la dà wà bè weé pↄ́ blero weé í miro ai wà gá à dɛo. Aↄ̃ sorumi mà kↄ̀, n yãn aↄ̃ swã dↄzi. 22 Gbɛ̃nsi pì bè gↄ̃kparɛ pìnɛ: Ǹton tó gbɛ̃ke dↄ̃ kɛ̀ ń òmɛro. Ben à à gbàrɛ.
Pↄlu gbarɛna Sizarea
23 Ben à soza bàde gↄ̃ↄn plaaanↄ sìsi à bèńnɛ: À o soza fɛ̃ɛdade gↄ̃ↄn wàa doonↄnɛ aↄ̃ soru kɛ wà gá Sizarea uusiɛ úblegurↄ kↄ̃n sↄ̃de gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akurinↄ kↄ̃n sáride gↄ̃ↄn wàa doonↄ. 24 À sↄ̃ yã kɛkɛ Pↄlunɛ à dia lɛ wà gáo bùsu gbɛ̃nsi Felisi kiia aafia. 25 Ben à takada kɛ̃̀nɛ à bè:
26 Bùsu gbɛ̃nsi Felisi, mamↄma Kalaudiu Lisia ma takada kɛ̀ kɛ̃̀nnɛ ma ì kpàmma. 27 Yudanↄ bé wà gbɛ̃ kɛ̀kii kũ̀ aↄ̃ↄ yezi wà à dɛ. Kɛ̀ ma à dↄ̃̀ Romu gbɛ̃ ũ, ben ma gaa kↄ̃n sozanↄ ma à sìḿma. 28 Kɛ̀ má yezi mà à taari kɛ̀ aↄ̃ↄ èa ma, ma à sɛ̀ ma gaao aↄ̃ yãkpaɛkɛrinↄ kiia. 29 Gwen má dↄ̃̀n kɛ̀ taari kɛ̀ aↄ̃ↄ èa nɛ́ ń doka yãmɛ, èe yã kɛ̀ kà wà à dɛ ke wà à da kpɛ́siaan kɛro. 30 Kɛ̀ wà lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi, wà à kpãi kɛ̀mɛ, ben ma à gbàrɛmma gↄ̃ↄ má ò yãdeenↄnɛ aↄ̃ gá kↄ̃n à yão n kiia gwe.
31 Ben sozanↄↄ kɛ̀ lán wà òńnɛ nà aↄ̃ Pↄlu sɛ̀ wà gàao Antipatari gwãavĩ. 32 Kɛ̀ guu dↄ̀, soza kɛ̀ aↄ̃ↄe táa oo kɛ̀sɛ pìnↄ Pↄlu nà sↄ̃deenↄnɛ ń ↄzĩ aↄ̃ dↄo aɛ, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà ń bɛ. 33 Kɛ̀ sↄ̃deenↄ kà Sizarea, aↄ̃ takada pì kpà bùsu gbɛ̃nsi pìa, ben aↄ̃ Pↄlu nànɛ à ↄzĩ. 34 Bùsu gbɛ̃nsi pì takada pì kyó kɛ̀, ben à Pↄlu là bùsu kɛ̀ à bↄ̀n. À mà kɛ̀ Silisia bùsun à bↄ̀n, 35 ben à bènɛ: Tó gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã vĩnyonↄ mↄ̀, mɛ́ ma lán aↄ̃é o nà. Ben à bè wàgↄ̃ à dãkpaa Hɛrↄdu pitakiia.