24
Yudanↄ Pↄlu káarakpana
Gurↄ sↄↄroo gbɛra sa'oriki Anania mↄ̀ Sizarea kↄ̃n gbɛ̃nsi kenↄ kↄ̃n dokadↄ̃ri kɛ̀ wè benɛ Tɛtuluo. Aↄ̃ mↄ̀ Pↄlu káara kpá bùsu gbɛ̃nsi kiia. Kɛ̀ wà Pↄlu sìsi, Tɛtulu fɛ̀ɛ èe yã daaàla à bè: Felisi, kↄ̃n n aubarikao wa bùsu kaɛna aafia. N zia laasuulɛna bé à wa bùsu kɛ maa. Wè n tↄ́ nnaa sí wàgↄ̃ n sáabu kpaa gu píngia gurↄ píngi. Kɛ̀ má yezi mà n yã gágaro, mɛ́ wɛ́ɛ kɛmma ǹ sùu kɛwao ǹ wa yã nɛ́ngo kɛ̀kii ma. Wá è kɛ̀ gbɛ̃ pì nɛ́ gudɛrimɛ. È yãkete da Yudanↄ tɛ́ anduna guu píngi, à dɛ dↄnzizɛ ɛgɛɛ kɛ̀ wè ń sísi Nazarɛtideenↄ dↄn'aɛdee ũ. Baa se à yezi à Luda ua gbãsĩ lɛ́, ben wa à kũ̀. 7-8 Tó n à làla n zĩnda, nɛ́ taari kɛ̀ wá èa yãpuraa dↄ̃. Ben Yudanↄ yã'i kàara wà bè lɛn yã pìnↄↄ dɛ lɛ.
Pↄlu gina kↄ̃n a zĩndao Felisi aɛ
10 Ben bùsu gbɛ̃nsi pì mì kɛ̀ degũ Pↄlunɛ lɛ à yã o. Ben Pↄlu bè: Lán má n dↄ̃ yãkpaɛkɛri ũ bùsu kɛ̀ guu à wɛ̃̀ gì kɛ̀ nà, beee yãnzi mɛ́ɛ ma mìbↄna yã oo ma làakariazi. 11 Tó ń gbèka, weé onnɛ kɛ̀ ma gana Yerusalɛmu mà dↄnzi kɛɛ dɛ gurↄ kuri awɛɛplaalaro. 12 Wèe ma e mɛ́ɛ lɛokpakↄ̃a kɛɛ kↄ̃n gbɛ̃keo Luda uaro. Wèe ma e mɛ́ɛ yãkete daa aduakɛkpɛnↄ guu ke wɛ́tɛ guuro. 13 Gbɛ̃ pìnↄ é fↄ̃ wà taari kɛ̀ aↄ̃ↄ èmaa sèedadee ennɛro. 14 Má sì kɛ̀ zɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄe sísii dↄnzizɛ ɛgɛɛ pì guun mɛ́ɛ dↄↄ wa dezinↄ Ludazi. Má yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ Musa doka guu kↄ̃n annabinↄ takadanↄ náanɛkɛna píngi. 15 Ma wɛ́ɛ dↄ Ludazi lán aↄ̃pinↄ bà kɛ̀ gbɛ̃ maaanↄ kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄ é fɛɛ bↄna gaan ń píngi. 16 Beee yãnzi mɛɛ̀gↄ̃ ma zĩnda totoo gurↄ píngi lɛ ma swɛ̃̀ tóngↄ̃ vĩi Luda aɛ ke gbɛ̃ntee aɛro. 17 Ma wɛ̃̀kɛna kↄ̃n ma bùsuo gbɛra ma ɛara ma su ma ↄ dàḿma ma saa ò 18 Luda ua. Kɛ̀ mɛ́ɛ saa oo ma gbãsĩbↄna gbɛra, ben wà ma le gwe. Mɛ́ɛ gbɛ̃nↄ kákↄ̃aro, yãkete kuuro. 19 Asia bùsu Yuda kenↄn yãdeenↄ ũ. Séde aↄ̃ mↄ́ wà yã bↄ kↄ̃ lɛ́n n kiia. 20 Tó lɛnlo, ǹ tó gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kɛ̀nↄ dà kɛ̀ aↄ̃ↄ èma gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ yãkpaɛ kɛ̀mao o. 21 Sé yã mɛ̀n doo kɛ̀ má òńnɛ kↄ̃n kòto gbãaao, gɛ̀nↄ fɛɛna yã musun aↄ̃ↄe yãkpaɛ kɛɛmaozi.
22 Felisi Yesu zɛ́ bↄkↄ̃tɛ dↄ̃, ben à lá kà Yudanↄ yãla à bè: Tó sozanↄ gbɛ̃nsi Lisia mↄ̀, mɛ́ a yã mì dɛare. 23 À ò soza bàdeenɛ àgↄ̃ Pↄlu dãkpaa, mↄde à à gba zɛ́ à ĩam pá, à tó à gbɛ̃nↄ à ĩan ká.
Pↄlu kuuna kpɛ́siaan Sizarea
24 Gurↄ plaaa gbɛra Felisi mↄ̀ kↄ̃n a Yuda naↄ̃ kɛ̀ wè benɛ Durusilao. À Pↄlu sìsi, ben à Kirisi Yesu náanɛkɛna yã màa. 25 Pↄlu e yã oo maakɛna musu kↄ̃n zĩndakũnadↄ̃ↄo kↄ̃n yãkpaɛkɛna kɛ̀ èe mↄↄo, ben vĩa Felisi kũ̀ à bè: Ǹ fɛɛ ǹ tá gĩa. Gurↄↄ kɛ̀ ma ↄ lè mɛ́ ɛara mà n sísi. 26 À wɛ́ɛ dↄ Pↄluzi kɛ̀ eé ↄdↄnkpɛɛgbaa daaremɛ, ben ègↄ̃ à sisii gɛ̃̀n baaagↄ̃ à mↄ́ fàadi boao. 27 Kɛ̀ à kɛ̀ wɛ̃̀ plaa, Pↄsiu Fɛsutu vɛ̃̀ɛ Felisi gɛ̃ɛ ũ. Kɛ̀ Felisi yezi àgↄ̃ nna kↄ̃n Yudanↄ yãnzi, ben à Pↄlu tò da kpɛ́siaan.