25
Pↄlu zɛ̀ kↄ̃n gana Siza kiiao
Fɛsutu vɛ̃ɛna kpatan gurↄ aagↄ̃ↄ gbɛra à fɛ̀ɛ Sizarea à gàa Yerusalɛmu. Gwen sa'orikinↄ kↄ̃n Yuda gbãadeenↄ mↄ̀ à kiia aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄ̃n Pↄlu yão. Aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a à sùu kɛ à tó Pↄlu mↄ Yerusalɛmu. Zaakɛ aↄ̃ zɛ̀o wà takutɛɛ kpákpanɛ zɛ́n wà à dɛmɛ. Ben Fɛsutu bèńnɛ: Pↄlu kú kpɛ́siaan Sizarea, mapi sↄ̃ mɛ́ tá gwe tia. A gbãade kenↄ mↄ́ wà gámao. Tó à yã zaaa kɛ̀mɛ, é o.
Fɛsutu kɛ̀ńyo lán gurↄ sↄraagↄ̃ ke gurↄ kuri taka bà, ben à ɛ̀ara à tà Sizarea. Kɛ̀ guu dↄ̀, à vɛ̃̀ɛ a tintia à bè wà mↄ́ kↄ̃n Pↄluo. Kɛ̀ wà mↄ̀o, Yuda kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ Yerusalɛmunↄ lìgazi, ben aↄ̃ yã bíta kɛ̀ wèe fↄ̃ wà à sèedadee èroonↄ dìa paripari. Pↄlu yã sìńla à bè: Mɛ́ɛ taari kɛ Yudanↄ doka ke Luda uanɛro, ke Siza. Fɛsutu e wɛtɛɛ àgↄ̃ nna kↄ̃n Yudanↄ, ben à Pↄlu là à bè: Nɛ́ we ǹ gá Yerusalɛmu lɛ mà yãkpaɛ kɛnyo gwe yã kɛ̀nↄ musuↄ́? 10 Pↄlu bè: Siza doka kɛ̀ kↄ̃ sì wà yãkpaɛ kɛomɛɛ aɛzĩn má zɛn kɛ̀. Mɛ́ɛ taari kɛ Yuda kenɛro lán mpi ń dↄ̃ sãnsãn nà. 11 Tó ma taari kɛ̀ à kà wà ma dɛɛ kɛ̀, mɛ́ɛ gízi mà garo. Mↄde lán mɛ́ɛ yã kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀nↄↄ e oo ma musu ke kɛ nàro, gbɛ̃ke zɛ́ vĩ à ma kpáḿmaro. Gana Siza kiian ma zɛo. 12 Kɛ̀ Fɛsutu lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ à bè: Kɛ̀ Sizan n zɛo, à kiian nɛ́ gán.
Gana kↄ̃n Pↄluo kí Agaripa kↄ̃n Benisio aɛ
13 Gurↄ plaaa gbɛra kí Agaripa kↄ̃n Benisio mↄ̀ Sizarea lɛ wà ì kpá Fɛsutua. 14 Kɛ̀ aↄ̃ↄe gurↄplaa kɛɛ gwe yãnzi, Fɛsutu bↄ̀ kↄ̃n Pↄlu yão kína pìnɛ à bè: Gↄ̃gbɛ̃ kee kú kɛ̀ kɛ̀ Felisi à tò da kpɛ́siaan. 15 Kɛ̀ ma gaa Yerusalɛmu, sa'orikinↄ kↄ̃n Yuda gbɛ̃nsinↄ mↄ̀mɛ kↄ̃n à yão wà bè mà sùu kɛ mà yã daàla. 16 Ma bèńnɛ tó gbɛ̃ kɛ̀ wà mↄ̀ kↄ̃n à yão e zɛ́ e à kↄ̃ e kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã vĩ lɛdoonↄ à yã sìńlaro, wa Romudeenↄ weè à kpáḿmaro. 17 Kɛ̀ wa su kɛ̀ lɛdo, mɛ́ɛ yã gágaro. Kɛ̀ guu dↄ̀ gↄ̃ↄ, ben ma vɛ̃ɛ ma tintia ma bè wà mↄ́mɛ kↄ̃n adeeo. 18 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ taari èa pìnↄ yã ò, aↄ̃ↄe yã zaaa kɛ̀ mɛ́ɛ kpákpaa o à musuro. 19 Aↄ̃ yãkete vĩo ń dↄnzizɛ yã musu kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Yesu yão. À gà, ben Pↄlu zɛ̀ kↄ̃n à kuuna wɛ̃̀ndio yão. 20 Ma bídi kɛ̀ yã pì zɛ́ dↄ̃naa, ben ma à là tó à yezi à gá Yerusalɛmu wà yã pì gↄ̃gↄ̃nɛ gwe. 21 Ben Pↄlu bè Romu kínan a zɛo wàgↄ̃ a kũna. Ben ma bè wàgↄ̃ à dãkpaa ai màgↄ̃ gá à gbarɛ Sizaa. 22 Ben Agaripa bè Fɛsutunɛ: Má yezi mà gbɛ̃ pì yã ma ma zĩnda. Ben Fɛsutu bè: Nɛ́ yã ma à lɛ́n zia.
23 Kɛ̀ guu dↄ̀ Agaripa kↄ̃n Benisio mↄ̀ kↄ̃n gakui bítao, ben aↄ̃ gɛ̃̀ kↄ̃kakↄ̃akɛkpɛn kↄ̃n sozanↄ gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n wɛ́tɛ gbɛ̃ bɛ̀ɛdeenↄ. Kɛ̀ Fɛsutu yã ò, wà mↄ̀ kↄ̃n Pↄluo. 24 Ben Fɛsutu bè: Kí Agaripa kↄ̃n amↄa kɛ̀ á kúwao kɛ̀nↄ píngi, a gbɛ̃ kɛ̀kii èↄ́? Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄ kↄ̃n gura kɛ̀nↄ ń píngi gbɛ̃ pì yã sɛ̀ wà mↄ̀oma, aↄ̃ↄe wii lɛɛma aↄ̃ bè à maa àgↄ̃ kuu dↄro. 25 Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ e à yãke kɛ̀ kɛ̀ kà wà à dɛro, ben lán à zɛ̀ kↄ̃n Sizao nà, ma zɛo mà à gbarɛa. 26 Mɛ́ɛ yã pì gbá dↄ̃ gbasa mà takada kɛ̃ kínanɛ à yã musuro. Beee yãnzi ma mↄo a aɛ, atɛ̃nsa mpi kí Agaripa, lɛ yãlalanaa gbɛra mà yã e mà kɛ̃. 27 Zaakɛ pisina gbarɛḿmana taari kɛ̀ wà èa sãnsãn ona sai zɛ́ vĩ ma kiiaro.