26
Pↄlu a zĩnda yã bↄkↄ̃tɛna kí Agaripa aɛ
Ben Agaripa bè Pↄlunɛ: Ń zɛ́ vĩ ǹ n yã o. Ben Pↄlu ↄ sɛ̀ à a zĩnda yã bↄ̀kↄ̃tɛ à bè: Kí Agaripa, má è ma mìnnaa kɛ̀, kɛ̀ má è mɛ́ɛ ma zĩnda yã bↄkↄ̃tɛɛ n aɛ gbã̀a taari kɛ̀ Yudanↄↄ dìma píngi yã musu. Atɛ̃nsa kɛ̀ ń Yudanↄ fɛɛakaarayã dↄ̃ píngi kↄ̃n ń yãketenↄ. Beee yãnzi ma wɛ́ɛ kɛ̀mma ǹ ma yã kɛ̀ mamɛ. Yudanↄ ma kuuna dↄ̃ ń píngi zaa ma nɛ́ féte zĩ naana zaa ma bùsun ai Yerusalɛmu. Aↄ̃ↄ ma dↄ̃ à gì kɛ̀. Tó aↄ̃ↄ yezi, aↄ̃é fↄ̃ wà o kɛ̀ má kú wa dↄnzirinↄ gãli kɛ̀ gbãa kↄ̃n Luda yão kɛ̀ wè be Farisinↄ tɛ́. Tia sa wèe yãkpaɛ kɛɛmao kɛ̀ ma wɛ́ɛ dↄ lɛ́ kɛ̀ Ludaa gbɛ̃̀ wa dezinↄnɛzi yãnzi. Wa bori mɛ̀n kuri awɛɛplaaanↄ ègↄ̃ dↄↄ Ludazi fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo wɛ́ɛdↄna lɛ́gbɛ̃na dↄ̃nkↄ̃ pìzi. Kí, tãmaa pì yãnzin Yudanↄ fɛ̀ɛmazizi. Bↄ́yãnzin Luda gɛ̀nↄ fɛɛna kɛ̀are yã zɛ́saidee ũzi sɛɛ?
Mapi sↄ̃ yã, ma zɛo kɛ̀ yã kɛ̀ eé bↄ Yesu Nazarɛti kpɛɛ píngin mɛ́gↄ̃ kɛɛ. 10 Lɛn má kɛ̀ lɛ Yerusalɛmu. Sa'orikinↄ ma gba zɛ́, ben ma Luda gbɛ̃nↄ kà kpɛ́siaan pari. Tó wèe ń dɛdɛɛ sↄ̃, ma lɛ́ ègↄ̃ kú à guumɛ. 11 Mɛɛ̀gↄ̃ gaa aduakɛkpɛ kↄ̃n aduakɛkpɛo gɛ̃̀n baaagↄ̃ màgↄ̃ wɛ́ɛ tãaḿma mà gã naḿma lɛ aↄ̃ lɛ́ sɛ́ Yesuzi. Ma pↄↄ fɛ̃nańzi, ben mɛɛ̀ gá ĩa daḿma wɛ́tɛ swabaaanↄa.
Pↄlu a Yesu zɛ́ sɛna yã'ona
(Zĩr 9:1-19, 22:6-16)
12 Beee yãnzi mɛ́ɛ gaa Damasiku kↄ̃n iko kɛ̀ sa'orikinↄ ma gbarɛoozi. 13 Kí, kɛ̀ má tɛ́ zɛ́n kↄ̃n ↄfãntɛ̃o di mìdangura, ma gupuraa è à bↄ̀ ludambɛ à dàmala kↄ̃n ma gbɛ̃nↄ, à pãsĩ dɛ ↄfãntɛ̃la. 14 Wa lɛɛ tↄↄtɛ wa píngi, ben ma kòto mà wà bèmɛ kↄ̃n Eberu yão: Solu, Solu, à kɛ̀ dia nɛ́ɛ wɛ́ɛ tãamaa? Lɛ̀zↄ̃na kↄ̃n gbáo kyatee sai e ĩa daamma fá! 15 Ma bè: Dén n ũu, Dii? Ben Dii bè: Mámbe Yesu kɛ̀ nɛ́ɛ wɛ́ɛ tãaa ũ. 16 Ǹ fɛɛ ǹ zɛ. Ma bↄ ma mↄnzi lɛ mà n sɛ́ ma zĩkɛri ũmɛ, ǹgↄ̃ dɛ yã kɛ̀ ń è kↄ̃n yã kɛ̀ mɛ́ ↄdↄannɛɛo sèedadee ũ. 17 Mɛ́ n mì sí Yudanↄ ↄzĩ kↄ̃n bori pãndenↄ. Mɛ́ n zĩiḿma 18 lɛ ǹ ń wɛ́ɛ kɛ̃ńnɛ, aↄ̃ kpɛɛ li gusiaanɛ wà aɛ dↄ gupuraaa, aↄ̃ bↄ Setãn gbãaan wà gɛ̃ Luda pↄ́n, lɛ aↄ̃ durunnↄ e à kɛ̃ḿma, aↄ̃ baka gↄ̃ kú kↄ̃n Luda gbɛ̃nↄ ma náanɛkɛna yãnzi.
Pↄlu zĩkɛna Yesunɛ
19 Kí Agaripa, àmbe à tò mɛ́ɛ gí ludambɛ gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ à mↄ̀mazi yãziro. 20 Ma waazi kɛ̀ Damasiku gĩa kↄ̃n Yerusalɛmuo, ben má kɛ̀ Yudea bùsu gu píngia kↄ̃n bori pãndenↄ kiiao. Má òńnɛ aↄ̃ nↄ̀sɛ liɛ wà aɛ dↄ Ludaa, aↄ̃ yã kɛ̀ eé tó wà dↄ̃ kɛ̀ aↄ̃ nↄ̀sɛ lìɛ kɛ. 21 Beee yãnzin Yudanↄ ma kũ Luda uazi, aↄ̃ↄ yezi wà ma dɛ. 22 Luda dↄnlɛn má kuuo ai kↄ̃n a gbã̀ao, ben má zɛna à sèedadee ũ nɛ́ féte kↄ̃n gbɛ̃nsinↄnɛ ń píngi. Mɛɛ̀ yã pãnde oro, sé yã kɛ̀ annabinↄ kↄ̃n Musao ò à kɛɛ baasiro. 23 Aↄ̃ bè Mɛsaya é mɛ̀'ↄ̃amma e, àmbe eé fɛɛ bↄna gaan káaku à gupura yã o Yudanↄnɛ kↄ̃n bori pãndenↄ.
24 Kɛ̀ Pↄlu e a zĩnda yã bↄkↄ̃tɛɛ lɛ, Fɛsutu wiii dↄ̀a à bè: Ĩa kàmman yↄ́ Pↄlu? N dↄ̃na bíta bé èe n mì liɛɛ. 25 Ben Pↄlu bè: Ĩa e kámaro, gbɛ̃ bɛ̀ɛde Fɛsutu. Yãzɛdeen mɛ́ɛ oo, bensↄ̃ yãpuraamɛ. 26 Kí, lán ń yã beeenↄ dↄ̃ nà mɛ́ fↄ̃ mà yã onnɛ súusu vĩa sai. Má dↄ̃ kɛ̀ à kee e kɛ n mì kpɛɛro, zaakɛ yã pì nɛ́ gusaɛ yãnlo. 27 Kí Agaripa, n yã kɛ̀ annabinↄↄ ò sìↄ́? Má dↄ̃ kɛ̀ ń sì. 28 Ben Agaripa bè Pↄlunɛ: Gurↄ zaka nɛ́ngo kɛ̀ guu nɛ́ɛ daa nɛ́ fↄ̃ ǹ ma liɛ mà gↄ̃ Yesudee ũn yↄ́? 29 Pↄlu bè: Baa tia ke gìkɛna má yezi, tó Ludaa wè. Èe kɛ ndonlo, kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ma yã maa gbã̀anↄ ń píngi, aↄ̃ gↄ̃ lán má dɛ nà mↄ̀kyakoo kɛ̀nↄ baasi. 30 Ben kína pì kↄ̃n bùsu gbɛ̃nsio kↄ̃n Benisio fɛ̀ɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kakↄ̃ana gweenↄ. 31 Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ, aↄ̃ↄe o'ookↄ̃nɛ: Gbɛ̃ pì e yã kɛ̀ kà wà à dɛ ke wà à da kpɛ́siaan kɛro. 32 Ben Agaripa bè Fɛsutunɛ: Tó gbɛ̃ pì e zɛ kↄ̃n gana Siza kiiao yãro, lɛ wé fↄ̃ wà à gbarɛ.