27
Gana kↄ̃n Pↄluo Romu góro'itɛ guu
Kɛ̀ wà zɛ̀o wà da Itali zɛ́n, ben wà Pↄlu kↄ̃n pisina kpaa kenↄ nà soza bàdee kɛ̀ wè benɛ Yuliunɛ a ↄzĩ. À dɛ soza gãli kɛ̀ wè be Siza sozanↄ dↄn'aɛdeenↄ doke ũ. Wa gɛ̃ góro'itɛ kɛ̀ bↄ̀ Adaramitiumu guu, èe bↄɛɛ kↄ̃n Asia bùsu wɛ́tɛnↄ, ben wa da zɛ́n. Masedonia bùsu gbɛ̃ Arisitaku Tɛsalonika kúwao. Kɛ̀ guu dↄ̀ wa ka Sidↄ̃. Yuliu Pↄlu kũna kↄ̃n nↄ̀sɛo do, ben à à gbà zɛ́ à gá a gbɛ̃nↄ gwa lɛ aↄ̃ dↄnlɛ kɛnɛ. Kɛ̀ wa bↄ gwe, wa ka í dagura. Kɛ̀ ĩa e daawalɛ yãnzi, ben wa dↄ Sipiru bùsuzi kpɛɛ kpa. Táa'ona ísiaa dagura wa dↄ Silisia kↄ̃n Pamfilia bùsunↄzi, ben wa ka Mira, Lisia bùsun. Gwen soza bàdee pì Alɛsandaria góro'itɛ kɛ̀ èe gaa Itali èn, ben à wa kan.
Gurↄ kenↄ guu wa tá bùsa. Ɔsi kↄ̃n ↄsiion wa ka Sinidu lɛ́a. Kɛ̀ ĩa e wewe wà gá súusuro, wa pãnɛ wa bↄ Kɛrɛti bùsu kpɛɛ kpa Salamↄnɛ saɛ. Ɔsi kↄ̃n ↄsiio wée dↄↄ Kɛrɛtizi, ben wa ka guu kɛ̀ wè be Górodↄki Maaan. À kĩi kↄ̃n wɛ́tɛ kɛ̀ wè be Laseao. Lán wa gì kɛ̀ zɛ́n nà, wa gana aɛ gↄ̃̀ kari ũ, zaakɛ Yudanↄ lɛ́yigurↄↄ gɛ̃̀ kↄ̀. Beee yãnzi Pↄlu lɛ́ dàḿma 10 à bè: Gbɛ̃nↄ, má è tá kɛ̀kii é mↄ́ kↄ̃n ásaru bítao kↄ̃n mↄ́nzio. Èe kɛ góro pì kↄ̃n à asoonↄ adonlo, kↄ̃n wapinↄmɛ se. 11 Mↄde soza bàde górofĩri kↄ̃n górodeeo yã sì dɛ Pↄlu yãla. 12 Gu pì maa wà góro dↄn wà buusiɛ ble gwero, ben gbɛ̃ paridee zɛ̀ kↄ̃n dana zɛ́n-o. Aↄ̃ↄ yezi wà ká Fenisi, wɛ́tɛ kɛ̀ kú Kɛrɛti ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa, tó eé sí kɛ wà buusiɛ ble gwe.
Zàga'ĩa fɛɛna ísiaala
13 Kɛ̀ ĩa busɛ fɛ̀ɛ sↄↄmɛtɛ kpa, aↄ̃ↄe daa aↄ̃é fↄ̃ wà ń pↄyezi kɛmɛ. Ben aↄ̃ ń góro pòro wà dà zɛ́n aↄ̃ↄe dↄↄ Kɛrɛtizi kĩikĩi. 14 Èe gì kɛro zàga'ĩa gbãaa kɛ̀ wè be ĩa pãsĩ bↄ̀ Kɛrɛti kpiii kpa. 15 À góro lìɛ, wée fↄ̃ wà mì dↄa dↄro, ben wa gↄ̃ tɛ́zi. 16 Kɛ̀ à wa kpa luan nɛ́ngo kɛ̀ wè be Kodazi, à kɛ̀wa sã̀ↄ féte. Ɔsi kↄ̃n ↄsiion wa wa góronɛ mìsibↄ è wá kũ̀ gwe. 17 Kɛ̀ aↄ̃ↄ sɛ̀ wà gɛ̃̀o góro ìsi guu, ben aↄ̃ↄ kɛ̀kɛ aↄ̃ bà kã̀ góro ìsi pìnɛ. Kɛ̀ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ Libia bùsu ísararaa gɛ̃nanɛ yãnzi, ben aↄ̃ góro kúra pɛ̀ɛ ín aↄ̃ gↄ̃̀ tɛ́ ĩazi. 18 Kɛ̀ guu dↄ̀, lán zàga'ĩa gì e wa góro yĩpayĩpaa gbãngbãn nà, ben aↄ̃ nà asoonↄ zuzunaa í guu. 19 À gurↄ aagↄ̃dee zĩ aↄ̃ ń góro zĩkɛbↄnↄ bↄ̀ɛ aↄ̃ↄ kwɛ̀ɛ ń zĩnda. 20 À kà gurↄ ũgbangba ↄfãntɛ̃ kↄ̃n sↄsↄnɛnↄↄ e bↄro, ĩa pãsĩ pì kↄ̃n louo e kpáɛro. Mìsina tãmaa kɛ̀ wá vĩ yãa yã̀awa píngi.
21 Wa gurↄplaa kɛ̀ wée e wa pↄ́ blèro, ben Pↄlu fɛ̀ɛ à bèńnɛ: Gbɛ̃nↄ, tó a ma yã màmɛ yã, lɛ wée fɛɛ Kɛrɛti, mↄ́nzi kↄ̃n ásaruo kɛ̀ borii gbasa à wa lero. 22 Ai tia mɛ́ɛ lɛ́ daaawa à a làakari kpáɛ! A gbɛ̃ke é garo, séde góro pì yaka. 23 Gĩa gwãavĩ Luda kɛ̀ má dɛ à pↄ́ ũ mɛ́ɛ dↄↄzi malaika bↄ̀ à mↄ̀mazi 24 à bè: Ǹton vĩa kɛro, Pↄlu. Séde ǹ Siza aɛ le. Luda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúńyo góro guunↄ bↄ̀nnɛ aafia ń píngi. 25 Beee yãnzi gbɛ̃nↄ, à a làakari kpáɛ! Má Luda náanɛ vĩ kɛ̀ eé kɛ lán à òmɛ nà. 26 Séde wà ká luan ke ísararaan.
27 À gurↄ gɛ̃ro dosaidee zĩ gwãavĩ ĩa pãsĩ pì e wa gáɛɛ Adariatiki íla ai tia. Ben lezãndo góro gbɛ̃nↄↄ e daa wa ka kĩi kↄ̃n í baaomɛ. 28 Ben aↄ̃ bà ílↄgwabↄ gbàrɛ ín, aↄ̃ↄ è gã̀sãsuu basiigↄ̃. Kɛ̀ à kɛ̀ saa féte aↄ̃ↄ gbàrɛ dↄ, aↄ̃ↄ è à zã̀ kà gã̀sãsuu baaagↄ̃. 29 Aↄ̃ↄe kpana gbɛ̀laa vĩa kɛɛ, ben aↄ̃ kúra mɛ̀n siigↄ̃ gbàrɛ góro pↄ̀rↄ kpɛɛ, ben aↄ̃ↄe adua kɛɛ lɛ guu dↄḿma. 30 Góro gbɛ̃nↄↄ e zɛ́ wɛtɛɛ aↄ̃ bↄɛ góro guu aↄ̃ bàa lɛ́, ben aↄ̃ↄe góro mìsibↄ pì pitaa aↄ̃ da íla, aↄ̃ↄe kɛɛ lán wà be wà yezi wà kúranↄ gbarɛ góro aɛ bà. 31 Ben Pↄlu bè soza bàdeenɛ kↄ̃n à bàsaideenↄ: Tó gbɛ̃ beeenↄↄ e gↄ̃ góro guuro, é fↄ̃ à bↄro. 32 Ben sozanↄ góro mìsibↄ bànↄ zↄ̃̀zↄ̃ aↄ̃ↄ tò à lɛ̀ɛ ín.
33 Kɛ̀ guu yezi à dↄ, Pↄlu agbaa kpàńnɛ ń píngi aↄ̃ pↄ́ ble à bè: À gurↄ gɛ̃ro dosain gbã̀a a gↄ̃ logona pↄ́blee sai. 34 Mɛ́ɛ agbaa kpaaare à pↄ́ ble, lɛ à gbãaa e à bↄ aafia. Baa a mìkã mɛ̀n do eé lɛ́ɛro. 35 Pↄlu yãbee'ona gbɛra à burɛdi sɛ̀ à Luda sáabu kpà baade píngi wáa, ben à lì èe soo. 36 Aↄ̃ baade píngi làakari kpàɛ, ben aↄ̃ pↄ́ blè sa. 37 Wamↄwa kɛ̀ wá kú góro guunↄ wa píngi wa ka gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ baaagↄ̃ akuri awɛɛswɛɛdo. 38 Kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ blè wà kã̀, aↄ̃ pↄ́wɛɛ bↄ̀ɛ wà kà ín, lɛ góro e à futa kũ yãnzi.
Góro'itɛ yakana
39 Kɛ̀ guu dↄ̀, aↄ̃ sĩ̀sĩaa è aↄ̃ↄe dↄ̃ro. Kɛ̀ aↄ̃ ígukoto è kↄ̃n bùsu'ãatɛ̃o sarara, ben aↄ̃ zɛ̀o wà gá kↄ̃n góroo ígɛɛzi, tó weé fↄ̃. 40 Aↄ̃ kúranↄ pòro aↄ̃ↄ dà í guu, ben aↄ̃ górolibↄnↄ bà pòro gↄ̃ↄ. Aↄ̃ góro aɛ bisa pòro ĩanɛ, ben aↄ̃ mì pɛ̀ ígɛɛ pìa. 41 Ben aↄ̃ sì bùsu'ãatɛ̃n dↄ̃na sai, ben góro zɛ̀ gwe. Bùsu'ãatɛ̃ pì góro aɛ kũ̀ gíngin èe fↄ̃ à nigãro, ben ísↄ̃kana kɛ̀ e kakaa kↄ̃n gbãaao e góro pↄ̀rↄ kpɛɛ yakaa. 42 Sozanↄ zɛ̀o wà pisinanↄ dɛdɛ, lɛ aↄ̃ gbɛ̃ke tón í kpá wà pitińguro yãnzi. 43 Mↄde soza bàdee yezi à Pↄlu mì sí, ben à gìńnɛ aↄ̃ ń pↄyezi kɛ. À bè íkparinↄ dↄńnɛ aɛ aↄ̃ kusi ía aↄ̃ bikũ, 44 gbɛ̃ kpaaanↄ gↄ̃ tɛ́ ń kpɛɛ lí lɛ̀ɛtɛgɛɛnↄ ke góro kasonↄ musu. Lɛn baade píngi í baaa lè aafia lɛ.