28
Pↄlu kuuna Malata luan
Kɛ̀ wa í baaa lè aafia, wá mà luan pì tↄ́n Malata. Bɛdeenↄ wa si kↄ̃n yenzio maamaa. Aↄ̃ gbãakɛ kpàwazi, aↄ̃ tɛ́ sà lèwe, zaakɛ lou nà manaa, ben ĩa bↄ̀ɛ. Pↄlu yàka kete kàkↄ̃a à mↄ̀ èe kaa tɛ́n, pitigoo kú à guu. Kɛ̀ tɛ́ puusu à pà, à bↄ̀ à Pↄlu sò a ↄↄa. Kɛ̀ bɛdeenↄ mlɛ̃̀ pì è dↄ à ↄↄa, aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Gbɛ̃ beee nɛ́ gbɛ̃dɛrimɛ yãpura. Baa kɛ̀ à bikũ̀ íla aafia, yãpuraa e wenɛ àgↄ̃ kuuro. Mↄde Pↄlu mlɛ̃̀ pì gbã̀kɛ à dà tɛ́n, èe pↄ́ke kɛnɛro. Gbɛ̃nↄ wɛ́ɛ dↄzi kɛ̀ à ↄↄ é ká à lɛ́ɛ à ga gwe gↄ̃ↄmɛ. Kɛ̀ à gì kɛ̀, aↄ̃ↄ è pↄ́kee e à lero, ben aↄ̃ lɛ́ lìɛ aↄ̃ bè, gbɛ̃ pì nɛ́ tãa ìsi kemɛ.
Guu pì saɛn luan gbɛ̃nsi kɛ̀ wè benɛ Publiu bɛɛ kún. À wa diɛ gurↄ aagↄ̃ à nibↄkɛɛ kɛ̀we kↄ̃n yenzio. Publiu dee daɛna kↄ̃n mɛ̀wãao èe bãndubãndu kɛɛ. Ben Pↄlu gɛ̃̀ à kiia à adua kɛ̀nɛ, à ↄ kɛ̀a à à kɛ̃̀kↄ̃a. Kɛ̀ à kɛ̀ lɛ, luan pì gyãre kpaaanↄ mↄ̀ à kiia, ben aↄ̃ kɛ̃̀kↄ̃a se. 10 Aↄ̃ wa kpe dà maamaa. Kɛ̀ wée taa, aↄ̃ kũsãɛ kɛ̀we dↄ.
Pↄlu kana Romu
11 Wa kuuna luan pì guu mↄ aagↄ̃ↄ gbɛra wa gɛ̃ góro'itɛ kɛ̀ buusiɛ blè gween wa da zɛ́n. Góro pì bↄ̀ Alɛsandaria wà sìka tãanↄ sèeda kɛ̀a. 12 Kɛ̀ wa ka Sirakusi, wa gurↄ aagↄ̃ↄ kɛ̀ gwe. 13 Bↄna gwe wa dↄ ígɛɛzi ai wa gaa káo Rɛgiumu. Kɛ̀ guu dↄ̀ ĩa bↄ̀ sↄↄmɛtɛ kpa, à gurↄ plaadeen wa ka Putɛↄli. 14 Wɛ́tɛ pì guun wa Yesudeenↄ lèn. Aↄ̃ bè wà sùu kɛ wà azuma doo kɛńyo. Wá kɛ̀ lɛ, ben wa da Romu zɛ́n. 15 Romu Yesudeenↄ wa baaru mà, ben aↄ̃ mↄ̀ dawalɛ. Gbɛ̃kenↄ wa le Apiu Yàran, gbɛ̃kenↄ sↄ̃ guu kɛ̀ wè be Pitakimɛn'aagↄ̃n. Kɛ̀ Pↄlu ń é, à Luda sáabu kpà à a làakari kpàɛ.
Pↄlu waazikɛna Romu
16 Kɛ̀ wa ka Romu, wà Pↄlu gbà zɛ́ àgↄ̃ kuu adona kↄ̃n soza kɛ̀ eégↄ̃ à dãkpaao. 17 Gurↄ aagↄ̃ↄ gbɛra Pↄlu Yuda gbɛ̃nsinↄ sìsi. Kɛ̀ aↄ̃ kàkↄ̃a, à bèńnɛ: Ma gbɛ̃nↄ, mɛ́ɛ zã Yudanↄnɛ yãkearo. Mɛ́ɛ bↄ wa dezinↄ fɛɛakaarayãke kpɛɛro, ben wà ma kũ Yerusalɛmu wà ma kpa Romudeenↄa. 18 Aↄ̃ ma lala yãzi aↄ̃ↄe yãke e ma musu kɛ̀ kà wà ma dɛro, ben aↄ̃ↄ yezi wà ma gbarɛ. 19 Ben Yudanↄ bↄ̀ ma kpɛɛ. Tiasi ma zɛ kↄ̃n gana Siza kiiao, èe kɛ má yã vĩ kↄ̃n ma bùsu gbɛ̃nↄonlo. 20 Beee yãnzi ma a gbeka, lɛ wà kↄ̃ e mà yã oao, zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ Isarailinↄ wɛ́ɛ dↄzi yãnzin wà mↄ̀ kɛ̀ kàmazi.
21 Ben aↄ̃ bènɛ: Wée takada ke e à bↄ̀ Yudea bùsun n yã musuro. Wa gbɛ̃ke sↄ̃ↄ e bↄ gwe à sùwe kↄ̃n n baaru zaaaoro. 22 Wá è à maa wà yã kɛ̀ ń vĩi ma n lɛ́zĩ, zaakɛ wá mà kɛ̀ wè dↄnzizɛ pì zaa bo gu píngiamɛ.
23 Aↄ̃ gurↄↄ dìɛkↄ̃nɛ kↄ̃n Pↄluo, ben aↄ̃ mↄ̀ à kiia ua kɛ̀ à pìtan paripari. À yezi aↄ̃ↄ a yãzɛ dↄ̃ Yesu yã musu, ben à nà Musa dokaa kↄ̃n annabinↄ yãnↄ, à kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã òńnɛ à bↄ̀kↄ̃tɛńnɛ zaa kↄngↄ ai uusiɛ. 24 Gbɛ̃kenↄ yã kɛ̀ èe oonↄ zɛ́ è, mↄde gbɛ̃kenↄ gìzi. 25 Kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛ̃ɛkↄ̃a kↄ̃n lɛokpakↄ̃ao, Pↄlu yã mɛ̀n doo kàarańnɛ à bè: Yã kɛ̀ Luda Ninii dà annabi Isayanɛ à ò a dezinↄnɛ nɛ́ yãpuraamɛ, kɛ̀ à bè:
26 Ǹ gá ǹ o gbɛ̃ mↄ̀nↄnɛ,
aↄ̃égↄ̃ swã kpaa yãkemana sai,
aↄ̃égↄ̃ guu gwaa yãke'ena sai.
27 Aↄ̃ↄ nↄ̀sɛ vĩro lɛ wàton ↄ̃ndↄ̃ kũro yãnzi,
aↄ̃ swã gbãa lɛ aↄ̃ton yã maro yãnzi,
aↄ̃ wɛ́ɛ kpakↄ̃rɛna lɛ aↄ̃ton guu ero yãnzi,
zaakɛ aↄ̃ↄ yezi wà aɛ dↄma mà ń gba aafiaro.
28-29 Beee yãnzi, àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Luda gbɛ̃nↄ zĩ̀ kↄ̃n mìsina yão bori pãndenↄa. Aↄ̃mbe weé sí.
30 Pↄlu kɛ̀ kpɛ́ kɛ̀ èe à fĩa boo guu wɛ̃̀ plaa mámmam. Ègↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è mↄ́ fàadi boonↄ kũu ↄplaplaa ń píngi. 31 À kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã waazi kɛ̀ńnɛ à Dii Yesu Kirisi yã dàńnɛ kↄ̃n làakario kpaɛna, gbɛ̃kee e kpánɛro.