13
Lɛ́dammana zãa
À gɛ̃̀n aagↄ̃deen yɛ̀ kɛ̀ mɛ́ mↄ́ a gwa. Wè yã píngi yãpuraa ma sèedade gↄ̃ↄn plaaa ke gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ lɛ́zĩ. Ma gĩakɛ ma lɛ́ dà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ durun kɛ̀nↄa yã kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ dↄ ma mↄna a kiia gɛ̃̀n plaadeeo, tia ma ɛara mɛ́ɛ lɛ́ daaḿma dↄ baa kɛ̀ má kúaoro, tó ma ɛara ma mↄ dↄ, mɛ́ ń gbɛ̃ke tóro yoo. Ée sèeda wɛtɛɛ kɛ̀ Kirisi e yã oo ma gãzĩn yↄ́? Tↄ̀! Èe kɛ Kirisi gbãaa sainlo, à gbãa a tɛ́. Baa kɛ̀ à gà lía gbãasaikɛɛ guu, à kuu tia kↄ̃n Luda gbãaaomɛ. Lɛmɛ kuuna à guu wá kú kↄ̃n gbãasaikɛɛo lɛ se, mↄde wégↄ̃ kúo a tɛ́ kↄ̃n Luda gbãaao.
À a zĩnda tàasi kɛ à gwa, tó á kú Yesu Kirisi náanɛkɛna guu. À kɛkɛ à a zĩnda gwa. Á dↄ̃ kɛ̀ Kirisi kú a guuroo? Tó lɛnlo, a funamɛ. Má dↄ̃ kɛ̀ é e kɛ̀ wée furo. Wée wɛ́ɛ kɛɛ Ludaa, lɛ àton à zaa ke kɛro. Èe kɛ lɛ gbɛ̃nↄ wa zĩ sáabu kpá yãnzinlo, lɛ à à maaa kɛ yãnzimɛ, baa tó wèe wa gwaa gbɛ̃ funanↄ ũ. Wé fↄ̃ wà bↄ yãpuraa kpɛɛro, sé wà zɛ́o. Tó wá gbãa vĩro bensↄ̃ á gbãa, wa pↄↄ ègↄ̃ nnamɛ. Weè adua kɛare, lɛ à kɛkɛ à bↄ maa. 10 Ma yã beeenↄ kɛ̃̀are kɛ̀ má kúaoro, lɛ tó ma mↄ, màton kɛare pãsĩ kↄ̃n iko kɛ̀ Dii kpàmaaoro. À kpàma a kãsãpɛɛna yãnzimɛ, èe kɛ a lɛɛna yãnzinlo.
11 Tↄ̀, ma gbɛ̃nↄ, à pↄnnaa kɛ. À yã kɛkɛ à bↄ maa. À ma lɛ́damma ma. À lɛ́dolɛ kɛ àgↄ̃ nna kↄ̃o, Luda yenzide aafiadee gↄ̃ kúao. 12 À ì kpákↄ̃a kↄ̃n Luda gbɛ̃nↄ lɛ́pɛmmanao. Luda gbɛ̃nↄ ì kpàawa ń píngi. 13 Dii Yesu Kirisi gbɛ̃kɛɛ kɛare, Luda gↄ̃ yeazi, kↄ̃gbɛ̃kɛɛ gↄ̃ kú a tɛ́ kↄ̃n Luda Ninio a píngi.