12
Pↄlu wɛ́ɛgupu'ena
À kũ̀ tiasi mà lɛ́ gbɛ̃. Baa kɛ̀ à àre vĩro, mɛ́ lɛ́ pá wɛ́ɛgupu'enanↄa kↄ̃n yã kɛ̀ Dii ↄ̀dↄamɛɛnↄo sa. Má gbɛ̃ke dↄ̃ Kirisi guu, wà à sɛ̀ wà gàao ai ludambɛ aagↄ̃deen, à wɛ̃̀ gɛ̃ro dosain yɛ̀. À gàa kↄ̃n mɛ̀on yↄ́, mɛ̀ sain yↄ́, má dↄ̃ro, sé Luda. Má dↄ̃ kɛ̀ wà adee pì sɛ̀ wà gàao ai auzɛnnammɛ. À gàa kↄ̃n mɛ̀on yↄ́, mɛ̀ sain yↄ́, Luda bé à dↄ̃. À yã kɛ̀ è sí oroo mà, kɛ̀ gbɛ̃ntee é fↄ̃ à tↄ̃kɛ̃roo. Mɛ́ lɛ́ gbɛ̃ adee yã musu, mɛ́ gbɛ̃ ma zĩnda yã musuro, sé ma gbãasaikɛɛ yã. Baa tó mɛ́ lɛ́ gbɛ̃, èe kɛ má yↄ̃nkↄnlo, zaakɛ yãpuraan mɛ́ o. Mↄde mɛ́ lɛ́ gbɛ̃ro, lɛ gbɛ̃ke tón ma diɛ dɛ pↄ́ kɛ̀ à èma ke yã kɛ̀ à mà ma lɛ́nlaro. Lɛ màton ĩa dã yã bíta kɛ̀ Ludaa ↄ̀dↄamɛɛnↄ musuro yãnzi, à pↄ́ sↄ̀tↄ ma mɛ̀ guu Setãn zĩ̀ri ũ, àgↄ̃ wɛ́ɛ tãama, lɛ màton ĩa dãro yãnzi. Ma wɛ́ɛ kɛ̀ Diia gɛ̃̀n aagↄ̃ yã pì musu, lɛ à pↄ́ pì bↄ ma mɛ̀n, ben à bèmɛ, a gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ eè kɛmɛɛ mↄ̀ma. Gbãasaikɛɛ guun a gbãa papana è bↄn. Beee yãnzi mɛ́ lɛ́ gbɛ̃ kↄ̃n pↄnnaao ma gbãasaikɛɛ musu, lɛ Kirisi gbãaa gↄ̃ kú ma guu. 10 Àmbe à tò mɛɛ̀ pↄnnaa kɛ kↄ̃n gbãasaikɛɛo kↄ̃n wídammao kↄ̃n nawɛ̃ao kↄ̃n ĩadammao kↄ̃n wɛ́ɛtãmmao Kirisi yãnzi, zaakɛ gurↄↄ kɛ̀ ma gbãaa kɛ̃̀sãman mɛɛ̀gↄ̃ gbãa.
Kↄrintideenↄ yã Pↄlu kũna gbãa
11 Ma yↄ̃nkↄyã kɛ̀, ámbe a ma dan. Ámbe à dɛ yã à ma sáabu kpá. Baa tó má kuu pↄ́ke ũro, má kɛ̃sãna zĩ̀ri kɛ̀ a ń díɛ bíta mↄ̀nↄzi yãke guuro. 12 Ma a zĩ̀rikɛɛ ↄ̀dↄaare kↄ̃n mɛnao maamaa sèedakɛnanↄ kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ kↄ̃n dabuyãnↄ guu. 13 Bↄ́ bé à a kɛ̃sã sↄsi kpaaanↄa? Ke kɛ̀ mɛ́ɛ gↄ̃ a gbɛ̃kenɛ asoo ũro yãnzimɛ? À sùu kɛmao kↄ̃n taari beeeo! 14 Tia sa ma soru kɛ̀ mà mↄ́ a kiia à gɛ̃̀n aagↄ̃deeo, mɛ́ sↄ̃ gↄ̃ a gbɛ̃kenɛ asoo ũro. Ámbe mɛ́ɛ a wɛtɛɛ, èe kɛ a pↄ́nↄn mɛ́ɛ wɛtɛɛro. Zaakɛ denↄ bé wè auziki diɛ ń nɛ́nↄnɛ, èe kɛ nɛ́nↄ bé wè diɛńnɛro. 15 Mɛ́ fↄ̃ mà pↄ́ kɛ̀ má vĩi dɛare píngi, mà a zĩnda kpáawa kↄ̃n pↄnnaao. Tó ma yeazina e kaara, a yemazina é lagon yↄ́? 16 Baa kɛ̀ a wezi kɛ̀ mɛ́ɛ gↄ̃are asoo ũro, gbɛ̃nↄ è be wɛ́ɛzɛ̃rin ma ũ, ma pↄ́ sìawa kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄo. 17 Ma a ble gbɛ̃ kɛ̀ ma ń zĩawaanↄ ke gãzĩↄ́? 18 Ma kúɛ kɛ̀ Titunɛ à gá a kiia, ben ma wa gbɛ̃ndoo dànɛ. Titu a blen yↄ́? Wa nↄ̀sɛ dↄ̃nkↄ̃nloo? Wa tuuba dↄ̃nkↄ̃nloo?
19 Ée daa yã wée bↄkii wɛtɛɛn yↄ́? Lɛnlo! Wée yã oo kↄ̃n Luda dↄ̃nao kuuna Kirisi guumɛ. Ma gbɛ̃ yenzideenↄ, ma beee òare píngi a kãsãpɛɛna yãnzimɛ. 20 Vĩa e ma kũu kɛ̀ tó ma mↄ a kiia, mɛ́ a le lán má yezi nàro, bensↄ̃ é ma e lán ée kpákpaa nàro. Mɛ́ɛ vĩa kɛɛ swèenɛ kↄ̃n nↄ̀sɛgↄ̃aanↄo kↄ̃n pↄfɛ̃o kↄ̃n aĩa pãsĩo kↄ̃n kↄ̃yakanao kↄ̃n kↄ̃penao kↄ̃n ĩadãnao kↄ̃n zↄkakanao. 21 Vĩa e ma kũu kɛ̀ tó ma ɛara ma mↄ a kiia, ma Luda é tó wí ma kũ a aɛzĩ. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ durun kɛ̀ yã, aↄ̃ gbãsĩ kɛ̀, aↄ̃ pãpãa kɛ̀, aↄ̃ wísaiyã kɛ̀nↄ, tó aↄ̃ↄe nↄ̀sɛ liɛ wà mì kɛ̃̀ yã pìnↄaro, mɛ́ pↄsiaa kɛńyo.