11
Pↄlu kↄ̃n zĩ̀ri ɛgɛɛnↄ
À mɛnamao kↄ̃n ma yↄ̃nkↄkɛɛo féte. Mↄde ée mɛnaa kↄ̀. Lán Luda è nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpá nà, lɛn mɛ́ɛ kpaa lɛ se a yã musu. Ma a kpa gↄ̃ mɛ̀n dooa, àmbe Kirisi ũ, lɛ mà a kpãsãa nↄkparɛ lɛzii ũ. Lán mlɛ̃̀ ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀ Awauzi nà à à sã̀sã, vĩa e ma kũu kɛ̀ eé a laasuu likↄ̃aare lɛ se, lɛ à a nana Kirisia gbãsĩ sai kↄ̃n nↄ̀sɛo do tó. Tó gbɛ̃ke mↄ̀ à Yesu yã kɛ̀ bↄ̀ ado kↄ̃n wa pↄ́o waazi kɛ̀are, eè wezi aaga. Eè ninii kɛ̀ bↄ̀ ado kↄ̃n kɛ̀ á sìo sí, eè baaru nnaa kɛ̀ bↄ̀ ado kↄ̃n kɛ̀ á mào ma. Mɛ́ɛ daa má kɛ̃sãna zĩ̀ri kɛ̀ a ń díɛ bíta mↄ̀nↄzi yãke guuro. Baa tó ma lɛ́ nnaro, má dↄ̃na vĩ. Wá ↄ̀dↄaare a píngi tɛ̃tɛ̃ntɛ̃ yã píngi guu.
Kɛ̀ ma baaru nnaa kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia waazi kɛ̀are pↄ́sinaawaa sai, ben ma a zĩnda bùsa a kaarana yãnzi, ma taari kɛ̀n yↄ́? Ma sↄsi pãndenↄ takii kɛ̀, ma a asaia èḿma, lɛ mà e mà zĩi kɛo a tɛ́ yãnzi. Gurↄↄ kɛ̀ má kúao, tó pↄ́ e kɛ̃sãama, mɛɛ̀ ĩa da gbɛ̃kearo. Wa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ Masedonia bùsunnↄ mↄ̀mɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ èe kɛ̃sãamaao. Mɛ́ɛ we mà kɛ a gbɛ̃kenɛ asoo ũro, bensↄ̃ mɛ́ we mà kɛ a gbɛ̃kenɛ asoo ũro. 10 Kↄ̃n Kirisi yãpuraa kɛ̀ kú ma guuo, gbɛ̃ke é kpámɛ mà lɛ́ pì gbɛ̃ Girisi bùsunlo. 11 Bↄ́yãnzin má ò lɛzi? Ludaa dↄ̃ kɛ̀ má yeazi.
12 Yã kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛ, mɛ́gↄ̃ kɛɛmɛ, lɛ mà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ń zĩ lɛɛkↄ̃zi kↄ̃n wa pↄ́onↄ kãsãa kɛ̃ɛ kↄ̃n ń lɛ́gbɛ̃nanↄ. 13 Gbɛ̃ beee takanↄ nɛ́ zĩ̀ri ɛgɛɛnↄmɛ! Zĩkɛri mↄnafikideenↄmɛ! Aↄ̃è li Kirisi zĩ̀rinↄ ũ. 14 Yãbↄnsaɛnlo. Baa Setãn pì è li gupura malaika ũ se. 15 Zaakɛ lɛmɛ, tó à zĩkɛrinↄ lì yã maaa zĩkɛrinↄ ũ, yãbↄnsaɛnlo. Zãazãa aↄ̃é ń yãkɛna gbɛ̀ e.
Pↄlu nawɛ̃akɛna a zĩ̀rikɛɛ guu
16 Ma ɛara mɛ́ɛ oo dↄ, gbɛ̃ke tón ma gwa yↄ̃nkↄↄ ũro. Tó lɛn sↄ̃ro, àgↄ̃ ma diɛɛ lán yↄ̃nkↄↄ bà, lɛ mà e mà lɛ́ gbɛ̃ féte. 17 Yã kɛ̀ mɛ́ɛ oo, Dii bé à ma danlo. Lɛ́ kɛ̀ mɛ́ɛ gbɛ̃ɛ ma zĩnda náanɛkɛna guu, mɛ́ɛ gbɛ̃ɛ mìsaikɛɛ guumɛ. 18 Zaakɛ gbɛ̃nↄↄ e lɛ́ gbɛ̃ɛ ń zĩnda yã musu pari, mapi se mɛ́ gbɛ̃. 19 Zaakɛ a ↄ̃ndↄ̃rinↄ eè mɛna fↄ̃ kↄ̃n mìsaideenↄ kↄ̃n pↄnnaao. 20 Tó wèe a kɛɛ zↄ̀nↄ ũ, tó wèe a aru mii, tó wèe a takii kɛɛ, tó wèe dɛnlaa ↄdↄↄaare, tó wèe a swãn kɛɛ, eè mɛna fↄ̃. 21 Yãpuramɛ, wá busɛ kↄ̃n yã beeenↄ kɛnao! Beee kɛ̀mɛ wíyã ũ! Mↄde pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃ náanɛkɛna, èe à lɛ́ gbɛ̃ɛ, má à náanɛkɛna se. Mɛ́ɛ beee oo yↄ̃nkↄkɛɛ guumɛ. 22 Eberunↄn ń ũↄ́? Àmbe ma ũ se. Isarailinↄn ń ũↄ́? Àmbe ma ũ se. Ibraĩ boriinↄn ń ũↄ́? Àmbe ma ũ se. 23 Kirisi zĩkɛrinↄn ń ũↄ́? Má à zĩkɛri ũ dɛńla. Mɛ́ɛ oo lán ĩadee bàmɛ. Ma zĩi kɛ̀ dɛńla, wà ma da kpɛ́siaan dɛńla, má a gbɛ̃na gɛ̃̀n lɛ́ dↄ̃ro, ma kuuna gaa lɛ́zĩ gɛ̃̀n lɛ́ vĩro. 24 Yudanↄ ma gbɛ̃ kↄ̃n flã̀o lɛ́ baplaa mɛ̀n dosai ai gɛ̃̀n sↄↄro. 25 Wà ma lɛlɛ kↄ̃n gòo gɛ̃̀n aagↄ̃. Wà ma papa kↄ̃n gbɛ̀o gɛ̃̀n do. Góro'itɛ lɛ́ kùɛmao gɛ̃̀n aagↄ̃, ma kɛ gurↄ do ísiaa guu fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo. 26 Ma wɛ́tɛgana paridee guu mɛɛ̀gↄ̃ kú kari guu: Swa kari, kpãi wɛ́ɛdewɛnↄ kari, Yudanↄ kari, bori pãndenↄ kari, wɛ́tɛ guu kari, sɛ̃̀tɛ kari, ísia kari, Yesude ɛgɛɛnↄ kari. 27 Ma zĩ gbãaa kɛ̀ kↄ̃n wãwãao, ma itɛ̃ kɛ̀ à gɛ̃̀n lɛ́ vĩro, nↄaa ma dɛ, ímii ma dɛ, mɛɛ̀gↄ̃ kuu pↄ́blee sai gɛ̃̀n baaagↄ̃, má tɛ́ bũu ĩa guu. 28 À kpaaanↄ ona baasi sↄsinↄ píngi laasuu è ĩa dama lán guu e dↄↄ nà. 29 Dé bé eé busa, mà gí busazii? Dén weé kɛ̃ zɛ́a à gí ↄ̃mazii?
30 Tó à kↄ̃ sìo mà lɛ́ gbɛ̃, mɛ́ gbɛ̃ ma gbãasaikɛɛ musumɛ. 31 Luda wa Dii Yesu Kirisi Dee dↄ̃ kɛ̀ mɛ́ɛ ɛgɛɛ tooro. Wàgↄ̃ à sáabu kpaa gurↄ píngi! 32 Gurↄↄ kɛ̀ má kú Damasiku, ben kí Areta asakpaa bè wà wɛ́tɛ pì bĩilɛnↄ dãkpa, lɛ wà e wà ma kũ yãnzi, 33 ben wà ma bↄ windo guu, wà ma pita kↄ̃n bào gbíi guu bĩi kpɛɛ, ben ma bàa sì.