10
Pↄlu gina kↄ̃n a zĩndao a zĩ yã musu
Mamↄma Pↄlu, ma agbaa kpàare kↄ̃n Kirisi nↄ̀sɛyĩio kↄ̃n à busɛkɛɛo, mamↄma kɛ̀ wè be, tó má kúao má busɛ, tó má kúaoro sↄ̃, mɛɛ̀gↄ̃ pãsĩ. Ma wɛ́ɛ kɛ̀awa, tó ma mↄ, àton tó màgↄ̃ pãsĩaoro, zaakɛ mɛ́ fↄ̃ màgↄ̃ pãsĩ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è be anduna yã bé èe dↄↄwe aɛnↄo. Wá kú anduna guumɛ, mↄde weè zĩ̀ ká lán anduna gbɛ̃nↄ bàro. Wa gↄ̃kɛbↄnↄ nɛ́ anduna pↄ́nlo, Luda gↄ̃kɛbↄ gbãaa kɛ̀ weè zɛki gbãaanↄ gboroonↄmɛ. Weè ɛgɛ lɛokpakↄ̃anↄ gboroo kↄ̃n wada yã kɛ̀ è gíńnɛ wà Luda dↄ̃ↄo píngi. Weè laasuu píngi milɛ ble, lɛ aↄ̃ mì siɛ Kirisinɛ. Tó a mì sìɛwe mámmam, wa yãa kɛ̀ wà wɛ́ɛ tã swãyãmarisaideenↄa.
Eè yã gwa musumɛ. Tó gbɛ̃ a zĩnda náanɛkɛna kɛ̀ Kirisi pↄ́n a ũ, adee gↄ̃ dↄn kɛ̀ Kirisi pↄ́n wa ũ lán à bà se. Baa tó ma lɛ́ gbɛ̃̀ à kɛ̀ bíta iko kɛ̀ Dii kpàwa yã musu, wí é ma kũro, zaakɛ a kãsãpɛɛna yãnzimɛ, èe kɛ a lɛɛna yãnzinlo. Àton kɛ lándↄ̃ má yezi mà vĩa dadaazi kↄ̃n ma takadakɛ̃nao bàro. 10 Wè be ma takadanↄↄ bɛ̀ɛ vĩ, bensↄ̃ aↄ̃ gbãa, mↄde tó wà wɛ́ɛ sìmalɛ, è ń kũ gbãaro, ma yã è ká pↄ́ke lɛ́zĩro. 11 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe oo lɛɛnↄ gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ lán wa yãnↄↄ dɛ nà takadanↄ guu tó wá kúaoro, lɛn wé kɛ lɛ, tó wa kↄ̃ è.
12 Dén kɛ̀we wà wa zĩnda kɛ sɛ̃nkpɛ kesↄ̃ wà wa zĩnda lɛ́kↄ̃zi kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ń zĩnda sáabu kpaanↄo. Tó aↄ̃ ń zĩnda kpàkↄ̃sↄ̃ kↄ̃o kesↄ̃ aↄ̃ ń zĩnda lɛ̀kↄ̃zi kↄ̃o, aↄ̃ègↄ̃ ↄ̃ndↄ̃ro. 13 Wamↄwa sↄ̃, wé lɛ́ gbɛ̃ à gɛ̃ ↄlaro. Wé lɛ́ gbɛ̃ ikokɛkii kɛ̀ Ludaa dìɛwe lɛ́mmɛ, kɛ̀ à kà a kiia se. 14 Lán wa ka a kiia nà, wée vĩi wa ikokɛki lɛ́laro, zaakɛ wa mↄ kↄ̃n Kirisi baaru nnaao ai a kiia káaku. 15 Weè lɛ́ gbɛ̃ à gɛ̃̀ ↄla wà gbɛ̃ pãndenↄ zĩ ká wa pↄ́laro. Zaakɛ a ludanaanɛkɛna e kaara, wá yezi zĩi kɛ̀ wée kɛɛ a tɛ́ ↄ tá maamaa ai à ká ikokɛkii kɛ̀ Ludaa dìɛwe lɛ́n, 16 lɛ wà gá wà baaru nnaa pì kpá bùsu kɛ̀ kú a aɛnↄ guu, lɛ́gbɛ̃na kↄ̃n gbɛ̃ pãndenↄ kãndagbɛbanao sai. 17 Tó gbɛ̃ yezi à lɛ́ gbɛ̃, à gbɛ̃ Dii yã musu. 18 Èe kɛ gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda sáabu kpá bé à maaro, sé gbɛ̃ kɛ̀ Dii è à sáabu kpá.