9
Èe kↄ̃ sío mà takada kɛ̃are Luda gbɛ̃nↄ kↄ̃ kámasa kɛna pì yã musuro, zaakɛ má dↄ̃ kɛ̀ a nↄ̀sɛ maaa dà, ben ma lɛ́ gbɛ̃̀ Masedonia gbɛ̃nↄnɛ ma bè, Girisi gbɛ̃nↄ sorumi mà zaa muyã. A aĩakɛna pì ń gbɛ̃ parideenↄ mɛ̀ fɛ̀ɛ. Ben ma wa gbɛ̃ pìnↄ zĩ̀awa, lɛ àgↄ̃ kú soru guu lán ma ò nà, lɛ lɛ́ kɛ̀ wá gbɛ̃̀ yã pì musu tón kɛ pãro. Tó Masedonia gbɛ̃kenↄ tɛ̀mazi, tó aↄ̃ mↄ̀ wà è kɛ̀ a sorumi e maro, wí é wa kũ, kɛ̀ wa a náanɛkɛna yãnzi. Weé a pↄ́ o dↄↄ́? Beee yãnzi má dìɛ kɛ̀ à maa mà o gbɛ̃ pìnↄnɛ aↄ̃ dↄmɛ aɛ, aↄ̃ gbaa kɛ̀ a gĩakɛ a à lɛ́ gbɛ̃̀ yã kɛkɛ káaku, lɛ a sorumi ma, àgↄ̃ dɛ nↄ̀sɛdo gbaa ũ, èe kɛ gba tiasinlo.
Gbadana kↄ̃n nↄ̀sɛo do
Àgↄ̃ yã kɛ̀kii dↄ̃:
Tó ń tↄ̃̀ féte, nɛ́ kɛ̃ féte,
tó ń tↄ̃̀ bíta, nɛ́ kɛ̃ bíta.
Baade kpá lán à dà a swɛ̃̀ guu nà uusisina sai tiasi sai. Ludaa ye gbɛ̃ kɛ̀ è gba da kↄ̃n pↄnnaaozi. Luda é fↄ̃ à tó aubarika píngi gↄ̃ diazi, lɛ gurↄ píngi pↄ́ píngi mↄ́awa yã píngi guu ai à gↄ̃̀ dìazi à yã maa píngi kɛo. Lán à kɛ̃na Luda yãn nà wà bè:
È gba da takaasideenↄnɛ maamaa,
à yãmaakɛna yãana vĩro.
10 Lán Luda è pↄ́borii kpá pↄ́tↄ̃ria nà kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ wè bleeo, eé pↄ́borii kpáawa, à kaaraare, lɛ a maakɛna ↄgbɛ e à ↄ tá. 11 Eé a kɛ pↄ́deenↄ ũ yã píngi guu, lɛ àgↄ̃ gba daa bítabita gurↄ píngi, gbɛ̃nↄ Luda sáabu kpá gbaa kɛ̀ á dàńnɛ wa gãzĩ yãnzi. 12 Zaakɛ Luda gbɛ̃nↄ pↄ́kɛ̃sãmma bↄkↄ̃tɛn kámasa zĩi pì e kɛɛ adoro, eé tó Luda sáabukpana dagula maamaamɛ dↄ. 13 Gbɛ̃nↄ é Luda tↄ́ bↄ, zaakɛ kámasa kɛ̀ á kɛ̀ pì é ↄdↄańnɛ, kɛ̀ a mì sìɛ Kirisi baaru nnaa kɛ̀ a zɛonɛ, bensↄ̃ a gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ńnɛ kↄ̃n gbɛ̃ píngio kↄ̃n nↄ̀sɛo do. 14 Aↄ̃é adua kɛare kↄ̃n a yão dana ń swɛ̃̀n Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ pìsiawa yãnzi. 15 À Luda sáabu kpá à gbaa kɛ̀ gɛ̃̀ onala yãnzi.