8
Kↄ̃kamasakɛna
Wa gbɛ̃nↄ, wá yezi àgↄ̃ gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Ludaa kɛ̀ Masedonia bùsu sↄsinↄnɛ dↄ̃. Aↄ̃ yↄ̃agwana kↄ̃n wɛ́ɛtãmma pãsĩo guu, aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna maamaa, ben baa kↄ̃n ń takaaside búgubugukɛɛo aↄ̃ gba dà à gɛ̃̀ ↄla. Má òare aↄ̃ gba dà kↄ̃n nↄ̀sɛo do ń gbãa lɛ́n, à dɛ ń gbãaala se. Aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀wa ń zĩnda kúɛ kↄ̃n kúɛo, wà ń gba zɛ́ ń ↄↄ e àgↄ̃ kú Luda gbɛ̃nↄ kámasakɛna guu. Aↄ̃ kɛ̀ dɛ pↄ́ kɛ̀ wa wɛ́ɛ dↄzila, aↄ̃ ń zĩnda kpà Diia gĩa kↄ̃n wapinↄ dↄ Luda pↄyezi guu. Beee yãnzi wa wɛ́ɛ kɛ̀ Titua à gá kámasa yã kɛ̀ à nàa a tɛ́ mì dɛ. Zaakɛ á gbãa yã píngi guu, ludanaanɛkɛna kↄ̃n yã'onao kↄ̃n dↄ̃nao kↄ̃n yã píngi aĩao kↄ̃n yenzi kɛ̀ á vĩwaoo, àgↄ̃ gbãa kámasa pì kɛna guu dↄ.
Èe kɛ mɛ́ɛ yã diɛɛarenlo, aĩa kɛ̀ gbɛ̃ pãndenↄ kɛ̀n mɛ́ɛ ooare, lɛ mà a yenzi yãpuraa dↄ̃. Á wa Dii Yesu Kirisi gbɛ̃kɛɛ dↄ̃. Pↄ́dee ina gↄ̃̀ pↄ́saidee ũ a yãnzi, ben à pↄ́saidekɛɛ guu à a kɛ pↄ́deenↄ ũ. 10 Lán má è nà yã pì musun yɛ̀: À kↄ̃ sìo amↄa kɛ̀ a zɛ kↄ̃n yã pìo zaa muyã bensↄ̃ ée kɛɛnↄ, 11 à yã pì mì dɛ sa. Zaakɛ a sorumi mà kↄ̃n à kɛnao, à kɛ a gbãa lɛ́n. 12 Tó gbɛ̃ gba dà kↄ̃n nↄ̀sɛo do pↄ́ kɛ̀ à vĩ lɛ́n, èe kɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩrooonlo, beee bé è ká. 13 Èe kɛ mɛ́ɛ asoo lagoo gbɛ̃ pãndenↄnɛ, mɛ́ɛ diiarenlo, lɛ à kɛ sɛ̃nkpɛmɛ. 14 Tia lán kɛ̀ bà zaakɛ pↄ́ dìazi, à kpá gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ è kɛ̃sãmmanↄa, lɛ zĩkea tó pↄ́ dìńzi, bensↄ̃ pↄ́ kɛ̃̀sãawa, aↄ̃é kpáawa. Lán beee bà égↄ̃ sɛ̃nkpɛ. 15 Lán à kɛ̃na Luda yãn nà wà bè:
Gbɛ̃ kɛ̀ sɛ̀ɛ bíta pↄ́ e diziro,
gbɛ̃ kɛ̀ sɛ̀ɛ féte pↄ́ e kɛ̃sãro.
Titunↄ yã
16 Ma sáabu kɛ̀ kↄ̃n Ludao, kɛ̀ à tò a yã kú Titu swɛ̃̀n lán à kú ma swɛ̃̀n nà se. 17 À wa yã mà, à mɛ̀ wã̀ à mↄ́ a gwa, lán à pↄↄ yezi nà. 18 Wa gbɛ̃ doo kɛ̀ à tↄ́ dàgula sↄsinↄ tɛ́ ń píngi baarunnakpana musun wá dànɛ. 19 Beee gbɛra dↄ sↄsinↄ à dà à gáwao kámasa zĩi kɛ̀ wée kɛɛ kɛ. Wée zĩi pì kɛɛ Dii tↄ́bↄna yãnzimɛ kↄ̃n aĩa kɛ̀ wá vĩio. 20 Wá yezi gbɛ̃ke wa taari e lán wée kɛɛ nà kↄ̃n gba bíta kɛ̀ na wa ↄzĩ yãoro. 21 Èe kɛ yã kɛ̀ maa Diinɛn wée pɛɛa adoro, yã kɛ̀ maa gbɛ̃nteenↄnɛmɛ se. 22 Wa wa gbɛ̃ndo pãnde dàńnɛ dↄ. Wa à làakari gwà à gɛ̃̀n lɛ́ vĩro, wá è à aĩa vĩ yã píngi guu, bensↄ̃ à aĩa ɛ̀ara à kàara tia, kɛ̀ à a náanɛkɛna yãnzi. 23 Titu daa sↄ̃, ma zĩkɛri daa kɛ̀ weè a maaa wɛtɛ lɛdoon à ũ. Wa gbɛ̃ kpaaanↄ sↄ̃, sↄsinↄ zĩ̀rinↄmɛ, aↄ̃mbe Kirisi tↄ́bↄrinↄ ũ. 24 Beee yãnzi à ↄdↄańnɛ kɛ̀ á yeńzi, lɛ sↄsi pì gbɛ̃nↄ dↄ̃ kɛ̀ lɛ́ kɛ̀ wée gbɛ̃ɛ a yã musu nɛ́ yãpuraamɛ.