7
Ma gbɛ̃ yenzideenↄ, lán Luda lɛ́ gbɛ̃̀we lɛ nà, wà mì kɛ̃ yã kɛ̀ è mɛ̀ kↄ̃n niniio gbãsĩ lɛ́a mámmam, wà wa kuuna adona lɛ́ papa vĩakɛna Ludanɛ guu.
Pↄlu pↄↄ kɛ̀ Kↄrintideenↄa nna
À tó wa yã gↄ̃ kú a swɛ̃̀n. Wée taari kɛ gbɛ̃kenɛro, wée gbɛ̃ke sãsãro, wée gbɛ̃ke takii kɛro. Mɛ́ɛ beee o mà yã daoalanlo. Má ò yã kɛ̀ a yã kú wa swɛ̃̀n wà ga lɛdo ke wàgↄ̃ kuu lɛdomɛ. Má a náanɛkɛna maamaa, mɛɛ̀ lɛ́ gbɛ̃ɛ a yã musu maamaa. Wa nawɛ̃akɛna guu píngi ma làakari kpaɛna mɛ́tɛmɛtɛ, ma pↄↄ kɛ̀ nna à gɛ̃̀ ↄla. Baa kɛ̀ wa ka Masedonia bùsun, wa mɛ̀ kpaɛnaro. Nawɛ̃a lìgawazi kpa sãnda píngia, wà fɛ̀ɛwazi kↄ̃n swèeo, vĩa gɛ̃̀wagu. Ben Luda kɛ̀ è yɛ̃̀ɛsaideenↄ sɛ́ lezĩ wa sɛ lezĩ Titu mↄna guu. Èe kɛ à mↄnan adoro, kɛ̀ a à sɛ̀ lezĩ yãnzimɛ dↄ. À bèwe ée ma bɛgɛ kɛɛ, á kú tómadↄ̃yãa guu, ma yã a kũna gbãa sa, ben ma pↄnnaa kàara.
Baa kɛ̀ takada kɛ̀ má kɛ̃̀aree a nↄ̀sɛ yàka, mɛ́ɛ ma nↄ̀sɛ liɛro. Kɛ̀ má è takada pì a nↄ̀sɛ yàka gurↄ plaa, lɛ ma nↄ̀sɛ lìɛ yã, mↄde ma pↄↄ kɛ̀ nna sa. Èe kɛ kɛ̀ ma a pↄↄ yàkaare yãnzinlo, kɛ̀ a pↄsiaa tò a nↄ̀sɛ lìɛ yãnzimɛ. A nↄ̀sɛyakana pì bↄ̀ Luda kiiamɛ. Beee yãnzi wée ásaru kɛarero. 10 Pↄsiaa kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia, è tó gbɛ̃ nↄ̀sɛ liɛ à mìsina e, eé tómadↄ̃yãa kɛro. Anduna pↄsiaa bé è gaa ińnɛ. 11 À gwa pↄ́ kɛ̀ pↄsiaa kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia pì ìare. A mɛ̀ wã̀ sa, a gi kↄ̃n a zĩndao, a làakari fɛ̀ɛ, vĩa a kũ, a bɛgɛ kɛ̀, a wɛ́ɛ tã̀, a ń swã gà. Yã pì guu píngi a a zĩnda ↄ̀dↄa kɛ̀ á taari vĩ yã pì guuro.
12 Baa kɛ̀ ma takada pì kɛ̃̀are, èe kɛ gbɛ̃ kɛ̀ taari kɛ̀ ke gbɛ̃ kɛ̀ wà taari kɛ̀nɛ yãnzinlo, má kɛ̃̀ Luda dↄ̃na guumɛ, lɛ a yewazina e à bↄare gupuraaa. 13 Beee yãnzi wa làakari kpaɛna. Wa làakari kpaɛna pì gbɛra, wa pↄnnaa kàara maamaa Titu pↄnna yã musu, kɛ̀ a píngi á tò à ninii sù yãnzi. 14 Ma lɛ́ gbɛ̃̀nɛ kↄ̃n a yão yã, ée tó wí ma kũro. Lán wa yãpuraa òare yã píngi guu nà, lɛn wa lɛ́gbɛ̃na Titunɛ kɛ̀ yãpuraa ũ lɛ. 15 Lán a bɛ̀ɛ lìnɛ nà, a à kpe dà, bensↄ̃ a à yã mà a píngi, tó à dↄ̀ a yã pìn, à yenaazii è kaaramɛ. 16 Ma pↄↄ ègↄ̃ nna, kɛ̀ má a náanɛkɛna yã píngi guu yãnzi.