6
Zaakɛ Luda zĩkɛri daanↄn wa ũ, wa agbaa kpàare, àton Luda gbɛ̃kɛɛ sí à à kɛ pãro. Luda bè:
Ma yã màmma a gurↄↄa,
ma dↄnlɛ mìsina gurↄ.
Gurↄↄ kà sa, gbã̀an mìsina gurↄↄ pì ũ.
Weè yã kɛ̀ eé tó gbɛ̃ fuu kɛro, lɛ wàton wa zĩi taari ero yãnzi. Weè wa zĩnda ↄdↄa gbɛ̃nↄnɛ zɛ́ sãnda píngi guu kɛ̀ Luda zĩkɛrinↄn wa ũ. Weè mɛna fↄ̃ maamaa kↄ̃n ĩadammao kↄ̃n nawɛ̃ao kↄ̃n wɛ́ɛtãmmanao. Wà wa gbɛ̃, wà wa ka kpɛ́siaan, wà fɛ̀ɛwazi. Wa zĩ gbãaa kɛ̀, wée e wà ii òro, nↄaa wa dɛ. Wá ↄ̀dↄańnɛ kↄ̃n nↄ̀sɛ puraao kↄ̃n dↄ̃nao kↄ̃n sùuo kↄ̃n maakɛnao kↄ̃n Luda Ninio kↄ̃n yenzi mↄnafiki saio kↄ̃n yãpura'onao kↄ̃n Luda gbãaao. Wá yãmaakɛbↄnↄ kũna wa ↄplaan kↄ̃n wa ↄzɛɛo. Wè wa kpe da, wè wa kpɛ bↄ. Wè wa tↄ́ zaaa sí, wè wa tↄ́ nnaa sí. Yãpuradeenↄn wa ũ, ben wè wa diɛ mↄnafikideenↄ ũ. Tↄ́deenↄn wa ũ, ben wè wa diɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ wà ń dↄ̃roonↄ bà. Wá bɛ̃ɛ fá, ben wè wa diɛ gɛ̀nↄ ũ. Wè wa diɛ pↄ́gbɛ̃nanↄ ũ, mↄde wè wa dɛro. 10 Wa pↄↄ ègↄ̃ nnamɛ, ben wègↄ̃ wa diɛɛ pↄsiadeenↄ ũ. Weè gbɛ̃nↄ kɛ auzikideenↄ ũ pari, ben wègↄ̃ wa diɛɛ takaasideenↄ ũ. Wá pↄ́ píngi vĩ, ben wègↄ̃ wa diɛɛ pↄ́saideenↄ ũ.
11 Kↄrintideenↄ, wa yã òare súusu, wa wa nↄ̀sɛ wɛ̃̀are. 12 Wée wa nↄ̀sɛguuyã utɛarero, mↄde a a pↄ́ ùtɛwe. 13 Ma yã òare lán ma nɛ́nↄ bà. Lán wa wa nↄ̀sɛ wɛ̃̀are nà, à a nↄ̀sɛ wɛ̃we lɛ se.
Àton kɛ sɛ̃nkpɛ kↄ̃n Yesusaideenↄoro
14 Àton kɛ sɛ̃nkpɛ kↄ̃n Yesusaideenↄoro. Yã maaa bàa ũgba kↄ̃n à zaaao? Bↄ́n gupura kↄ̃n gusiaao vĩ kↄ̃n kↄ̃o? 15 Kirisi yã é kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n Setãn pↄ́o diamɛ? Dian Yesudee bà égↄ̃ kú kↄ̃n Yesusaideeo? 16 Luda kpɛ́ è kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n tãanↄoↄ́? Zaakɛ Luda Wɛ̃̀ndide kpɛ́n wa ũ, lán à ò nà:
Mɛ́gↄ̃ kúńyo, mɛ́gↄ̃ tɛ́ ń tɛ́,
mɛ́gↄ̃ dɛ ń Luda ũ,
aↄ̃égↄ̃ dɛ ma gbɛ̃nↄ ũ.
17 Beee yãnzi Dii bè:
À kɛ̃ḿma, àgↄ̃ kú adona,
àton ↄ kɛ pↄ́ gbãsĩaro,
mɛ́ a sí, 18 mɛ́gↄ̃ dɛnɛ De ũ,
égↄ̃ dɛ ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ũ kↄ̃n ma nɛ́nↄgbɛ̃nↄ.
Dii Gbãapingide bé à ò.