5
Wá dↄ̃ kɛ̀ tó wa sↄ̀ kɛ̀ wá kún kpɛ́ ũ anduna kɛ̀ guu yàka, Luda é kpɛ́ kɛ̀ wèe dↄ kↄ̃n ↄoro kpáwa a bɛ ai gurↄ píngi. Tia sↄ̃ weè mbo sↄ̀ pì guu, wá yezi wà ludambɛ pↄ́ pì da, zaakɛ tó wa bↄ sↄ̀n, wégↄ̃ kuu mɛ̀ sairo. Gurↄↄ kɛ̀ wá kú sↄ̀ kɛ̀kii guu, weè mbo lán wá aso sɛna bà. Èe kɛ wá yezi wà bↄ à guunlo, wá yezi wà ludambɛ pↄ́ damɛ, lɛ wɛ̃̀ndi wa sↄ̀ kɛ̀ eé gaa pì mↄ́. Beee yãnzin Luda wa soru kɛzi, ben à a Ninii kpàwa pↄ́ kɛ̀ wé e kpɛ́gaau ũ.
Beee yãnzi wa kù ègↄ̃ gbãa. Wá dↄ̃ kɛ̀ gurↄↄ kɛ̀ wá kú mɛ̀ kɛ̀kii guu, wá kú Dii kiiaro. Zaakɛ ludanaanɛkɛnan wá kúo, èe kɛ wɛ́ɛsinaàlɛ yãnlo. Wa swɛ̃̀ ègↄ̃ kpaɛna. Bↄna sↄ̀ pìn gana Dii kiian wá yezi. Kuuna mɛ̀ guun yoo, bↄna à guun yoo, weègↄ̃ wɛtɛɛ wa yã kánɛ. 10 Zaakɛ Kirisi égↄ̃ vɛ̃ɛna a tintia, wa píngi wé bↄ wà zɛ à aɛ, eé fĩa bo wa baadenɛ à kuuna mɛ̀ guu yãkɛnaa, à maaa ke à zaaa.
Gbɛ̃nteenↄ kɛna nna kↄ̃n Ludao zĩi
11 Lán wée vĩa kɛɛ Diinɛ lɛ nà, weè wɛtɛ gbɛ̃nↄ yã pì zɛ́ e. Ludaa wa dↄ̃ sãnsãn, bensↄ̃ wá yezi à wa dↄ̃ a swɛ̃̀n lɛ dↄ. 12 Wée wa zĩnda sáabu kpaa a kiia dↄnlo, wée a gbaa zɛ́ à ĩa dã wa yã musumɛ, lɛ à e à yã we gbɛ̃ kɛ̀ è ĩa dã kↄ̃n mɛ̀baayão, èe kɛ swɛ̃̀ yãnloola. 13 Tó ée daa wa mì lìɛ, Luda yãnzimɛ. Tó wá kú wa dↄ̀rↄa, a yãnzimɛ. 14 Zaakɛ Kirisi yenzi bé èe tɛ́ kaawagu. Wá è tó gbɛ̃ mɛ̀n doo gà gbɛ̃ píngi yãnzi, aↄ̃ gà ń píngin gwe. 15 À gà gbɛ̃ píngi yãnzi, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ tóngↄ̃ kuu ń zĩnda pↄ́ ũ dↄro, sé gbɛ̃ kɛ̀ gà ń yãnzi à vù pↄ́ ũ.
16 Beee yãnzi weè gbɛ̃ke gwa lán anduna gbɛ̃nↄ è gwa nà tia dↄro. Baa kɛ̀ wá Kirisi dↄ̃ lán anduna gbɛ̃nↄ à dↄ̃ nà yã, wá à dↄ̃ lɛ tia dↄro. 17 Zaakɛ tó gbɛ̃ kú Kirisi guu, à gↄ̃̀ gbɛ̃ dufu ũ. À kuuna zii gɛ̃̀tɛ, kuuna dufu bé à gↄ̃̀nɛ. 18 Beee bↄ̀ Luda kiiamɛ píngi. À wa kɛao nna Kirisi gãzĩ, ben à gbɛ̃nↄ kɛnaao nna zĩi dàwe. 19 Kirisi guu Luda anduna kɛ̀ a zĩndao nna gbɛ̃nↄ taarinↄ yã dana sai, ben à gbɛ̃nↄ kɛnaao nnaa pì yã nàwe wa ↄzĩ. 20 Beee yãnzi Kirisi gɛ̃ɛnↄn wa ũ. Ludaa e gbɛ̃nↄ sisii wa gãzĩ. Wa agbaa kpàare Kirisi gbɛ̀n, à kɛ nna kↄ̃n Ludao. 21 Ludaa tò durunsaidee gↄ̃̀ durun agbaakpabↄ ũ wa yãnzi, lɛ kuuna à guu Luda tó yã bↄwao nna.