4
Luda zĩ̀rinↄ zĩi
Beee yãnzi lán Luda zĩ beee dàwe a sùu guu nà, weè kpasaoro. Wa ↄ kpà asii wísaiyãnↄzi, weè yã kɛ kↄ̃n mↄnafikioro, bensↄ̃ weè Luda yã liɛ kpɛɛgãndaro. Weè yãpuraa ońnɛ súusu, lɛ wà wa zĩnda ↄdↄa baade pínginɛ Luda aɛzĩ. Tó baaru nnaa kɛ̀ wée kpaa utɛnamɛ, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe kaatɛɛnↄn à utɛnańnɛ. Zaakɛ anduna kɛ̀kii dii Yesusaideenↄ wɛ́ɛ vĩ̀a kũ̀ńnɛ, lɛ aↄ̃ton baaru nnaa sí, Kirisi kɛ̀ dɛ Luda taka ũu gakui guu puńnɛro yãnzimɛ. Wa zĩnda kpàakpan wée kɛɛro, Yesu Kirisi diikɛɛ kpàakpan wée kɛɛ, bensↄ̃ wée zĩi kɛɛare à yãnzi. Luda bè, guu pu gusiaan, ben à guu pù wa swɛ̃̀n lɛ dↄ. Gupuraa pì dɛ à gakui kɛ̀ èe tɛ́ kɛɛ Kirisi uua dↄ̃na ũ.
Wá auziki beee vĩ wa mɛ̀ kɛ̀ dɛ lán gũ̀ oroo bànↄ guu, lɛ wà e wà dↄ̃ kɛ̀ gbãa bíta pì bↄ̀ Luda kiiamɛ, èe kɛ wa kiianlo. Wègↄ̃ ĩa daawa kpa sãnda píngia, baa kↄ̃n beeeo weè furo. Wè bídi kɛ, mↄde wa tãmaa è yãaro. Wè wɛ́ɛ tãwa, mↄde Luda è wa tónlo. Wè wa pãɛ, mↄde weè garo. 10 Gurↄ píngi wá kú Yesu gaa taka bori lɛ́zĩ, lɛ à kuuna e à ↄdↄa wa mɛ̀a yãnzi. 11 Zaakɛ wamↄwa kɛ̀ wá bɛ̃ɛnↄ weègↄ̃ kú gaa lɛ́zĩ Yesu yãnzi, lɛ à kuuna e à ↄdↄa wa mɛ̀ kɛ̀ eé gaaa. 12 Lɛn gaa pì e zĩi kɛɛ wa guu lɛ, bensↄ̃ wɛ̃̀ndi e zĩi kɛɛ a guu. 13 À kɛ̃na Luda yãn wà bè: Má Luda náanɛ vĩ, ben ma yã ò. Wapinↄ sↄ̃ wa Luda náanɛ dↄ̃nkↄ̃ pì kɛ̀, ben wée yã oo à yãnzi. 14 Zaakɛ wá dↄ̃ kɛ̀ lán Luda Dii Yesu fɛ̀ɛ gaan nà, eé wa fɛɛo gaan se, eé wa káɛ a aɛzĩ lɛdo kↄ̃n apinↄ. 15 Yã kɛ̀nↄ píngi e wa lee a yãnzi, lɛ Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ èe lii gbɛ̃nↄzi pari e à sáabukpana kaara à tↄ́bↄna yãnzi.
Wɛ́ɛdↄna mɛ̀ dufuzi
16 Beee yãnzi weè kpasaro. Baa tó wa mɛ̀baa e kaatɛɛ, wa ninii ègↄ̃ dufu kũu lán guu e dↄↄ nà. 17 Wa wɛ́ɛtãmma nɛ́ngo kɛ̀ eé gɛ̃tɛ kɛ̀kii e gakui bíta kɛ̀ è yãaroo iiwe, kɛ̀ èe sí lɛ́kↄ̃ziro. 18 Wa wɛ́ɛ pɛ́ pↄ́ kɛ̀ wè wɛ́ɛ siàlɛaro, sé pↄ́ kɛ̀ wè wɛ́ɛ siàlɛroo. Zaakɛ pↄ́ kɛ̀ wè wɛ́ɛ siàlɛ nɛ́ gurↄplaapↄmɛ. Pↄ́ kɛ̀ wè wɛ́ɛ siàlɛroo sↄ̃, ègↄ̃ kuu gurↄ píngi.