3
Wa ɛara wée wa zĩnda sáabu kpaan yↄ́? Wa bà kú kↄ̃n sèeda takada kɛ̀ wà kɛ̃̀aree ke kɛ̀ á kɛ̃̀ńnɛo lán gbɛ̃kenↄ bàn yↄ́? Ámbe wa takada pì ũ kɛ̀ kɛ̃na wa swɛ̃̀a. Baade píngi é fↄ̃ à dↄ̃ à à kyó kɛ. Ée ↄdↄↄa gupuraaa kɛ̀ ámbe takada kɛ̀ Kirisi kɛ̃̀ à nàwe wa ↄzĩ ũ. Èe takada pì kɛ̃ kↄ̃n ãntu'ioro, à kɛ̃̀ kↄ̃n Luda Wɛ̃̀ndide Niniiomɛ. Èe kɛ̃ gbɛ̀ walaaaro, à kɛ̃̀ a swɛ̃̀amɛ.
Yã kɛ̀ wá à náanɛ vĩin gwe Luda aɛzĩ Kirisi gãzĩ. Èe kɛ wa ka wa zĩndanɛ wà be, yã pì bↄ̀ wa kiianlo, Ludan wa gbãaa ũ. Àmbe à wa kaa, ben wá dɛ à bà kuuna kↄ̃n gbɛ̃nↄo dufu zĩkɛrinↄ ũ. Èe kɛ doka kɛ̀ kɛ̃nanlo, Luda Nini yãmɛ. Zaakɛ doka è gaa ińnɛ, Ninii pì sↄ̃, è wɛ̃̀ndi ińnɛ.
Kɛ̀ Luda doka kɛ̃̀ gbɛ̀ walaaa, à gakui bↄ̀ Musa uua. Baa kɛ̀ à tɛ́kɛna e gì kɛro, Isarailinↄↄ e fↄ̃ wà gwàro. Tó zɛ́ kɛ̀ è gaa ińnɛ pì bↄ̀ kↄ̃n gakui beee takao, weé Ninii pì zɛ́ gakui yã o dↄↄ́? Tó zɛ́ kɛ̀ è yã dańlaa gakui vĩ, ɛ̃ndɛ̃ zɛ́ kɛ̀ è tó yã bↄńyo nnaa gakui dɛàla zã̀. 10 Pↄ́ kɛ̀ gakui vĩ yãa gakui vĩ dↄro, gakui kɛ̀ dɛàlaa pì yãnzi. 11 Tó pↄ́ kɛ̀ èe gì kɛroo bↄ̀ kↄ̃n gakuio, pↄ́ kɛ̀ ègↄ̃ kuu gakui dɛàla zã̀.
12 Zaakɛ wá tãmaa beee taka vĩ, weè yã o kↄ̃n kùgbãaao, 13 èe kɛ lán Musa bàro, kɛ̀ à sáta kù a uua lɛ Isarailinↄ tón à uu tɛ́kɛna kɛ̀ è gì kɛroo yãana ero yãnzi. 14 Mↄde aↄ̃ swã gbãa, zaakɛ ai gbã̀a tó aↄ̃ↄe Luda bà kuunańyo takada kyó kɛɛ, sáta dↄ̃nkↄ̃ pì ègↄ̃ da ń laasuulamɛ. È goro, séto gbɛ̃ kú Kirisi guu baasiro. 15 Ai gbã̀a tó aↄ̃ↄe Musa takada kyó kɛɛ, sáta pì ègↄ̃ da ń laasuulamɛ. 16 Mↄde tó gbɛ̃ aɛ dↄ̀ Diia, sáta pì è goa. 17 Dii pìn Luda Nini ũ, bensↄ̃ guu kɛ̀ Dii Nini pì kún, è tó wà gↄ̃ ń zĩndanɛ. 18 Wamↄwa kɛ̀ pↄ́ gò wa uuanↄ, wée Dii gakui ↄdↄↄańnɛ lán dígi bà, weègↄ̃ lii lán à bà gakui gↄ̃ kaa gakuila. Dii kɛ̀ dɛ Luda Nini ũu pì kɛnan gwe.