2
Ben ma zɛo kɛ̀ mɛ́ mↄ́ a kiia kↄ̃n nↄ̀sɛyakanao dↄro. Tó má tò a nↄ̀sɛ yàka, dé bé eé ma pↄↄ kɛ nnaa, tó èe kɛ amↄa kɛ̀ ma a nↄ̀sɛ yàkaareenↄ baasiroo? Ma takada kɛ̃̀are lɛ, lɛ tó ma mↄ a gwa, amↄa kɛ̀ á dɛ à ma pↄↄ kɛ nnaanↄ tón ma nↄ̀sɛ yakaro yãnzimɛ. Má dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ ma pↄnnaa nɛ́ a píngi pↄnnaamɛ. Ma takada pì kɛ̃̀are nawɛ̃a guu kↄ̃n pↄsia bítao kↄ̃n wɛ́ɛ'io plɛ̀plɛ, èe kɛ lɛ a pↄↄ yaka yãnzinlo, lɛ àgↄ̃ dↄ̃ lán má yeazi nà yãnzimɛ.
Sùukɛna kↄ̃n taarideeo
Tↄ̀, tó gbɛ̃ke nↄ̀sɛyakana yã kɛ̀, èe kɛ ma nↄ̀sɛn à yàkaro, a píngi pↄ́n à yàka, ke a gbɛ̃kenↄ, lɛ màton o à gɛ̃ ↄlaro. Ĩaa kɛ̀ a paridee dà adee pìa mↄ̀a. Beee yãnzi à sùu kɛo tia, à à làakari kpáɛnɛ, lɛ à pↄsia bíta tón à kaatɛro yãnzi. Beee yãnzi ma agbaa kpàare, à ↄdↄanɛ tɛ̃tɛ̃ntɛ̃ kɛ̀ á yezi. Àmbe à tò ma takada kɛ̀kãa kɛ̃̀are, ma lí pɛ̀ɛoawa, lɛ mà e mà dↄ̃ tó a yã kɛ̀ má òare kũna píngi. 10 Tó a gbɛ̃ kɛ̃̀ kↄ̃n à taario, mɛɛ̀ adee kɛ̃ se. Zaakɛ tó ma gbɛ̃ yã kɛ̃̀nɛ, tó yãkee gàa gↄ̃ kuu, mɛɛ̀ kɛ a yãnzi Kirisi aɛzĩ, 11 lɛ Setãn tón ↄ̃ndↄ̃ↄ daɛwaziro yãnzi, zaakɛ wá à mↄnafikinↄ dↄ̃.
Luda zĩkɛrinↄ
12 Kɛ̀ ma ka Toroasi lɛ mà Kirisi baaru nnaa kpá, Dii zɛ́ bↄ̀mɛ, 13 mↄde ma làakari kpaɛnaro, kɛ̀ mɛ́ɛ ma gbɛ̃ndo Titu ero yãnzi. Ben ma lɛ́ zàḿma gwe, ma da Masedonia zɛ́n.
14 Ma sáabu kɛ̀ Ludanɛ, zaakɛ ègↄ̃ dↄↄwe aɛ gurↄ píngi, weègↄ̃ zĩ̀blerinↄ ũ Kirisi guu, weè à dↄ̃na gũu dagula gu sãnda píngia. 15 Zaakɛ wá dɛ tuaetiti gũnnadee kɛ̀ Kirisi kpàta Ludanɛ ũ gbɛ̃ kɛ̀ èe ń mì siinↄ tɛ́ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe kaatɛɛnↄ. 16 Wá dɛ gɛ̀ gũu ũ gbɛ̃kenↄnɛ, ben è gaa ińnɛ. Wá dɛ wɛ̃̀ndi gũu ũ gbɛ̃ kpaaanↄnɛ, ben è wɛ̃̀ndi ińnɛ. Wa dé bé à kà à zĩ beee kɛɛ? 17 Wá dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ laa taa kↄ̃n Luda yãonↄ bàro. Kirisi guu weè yã o kↄ̃n nↄ̀sɛpuraao kↄ̃n Luda dↄ̃nao à zĩ̀rinↄ ũ.