5
Tatenai takadakɛ̃na kí Dariusunɛ
Annabi Agai kↄ̃n annabi Zakari, Ido nɛ́o annabikɛɛ kɛ̀ Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄ kↄ̃n Yudanↄ bùsuo kↄ̃n Isarailinↄ Luda tↄ́o. Ben Sealatiɛli nɛ́ Zɛrubabɛli kↄ̃n Yozadaka nɛ́ Yesuao fɛ̀ɛ wà nà Luda kpɛ́ bonaa Yerusalɛmu. Luda annabi pìnↄↄ kúńyo aↄ̃ↄe dↄↄńlɛ. Gwe gↄ̃ↄ Yuflati baa kɛ̀ kpa dↄn'aɛde Tatenai kↄ̃n Seta Bozɛnaio kↄ̃n ń gbɛ̃nↄ mↄ̀ wà ń lé aↄ̃ ń lá wà bè: Dé bé à a gba zɛ́ à kpɛ́ kɛ̀ kɛkɛ à boo? Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe kpɛ́ pì boonↄ tↄ́ gbèka dↄ. Mↄde Ludaa e wɛ́ɛ tɛ́ Yuda gbɛ̃nsi pìnↄzi, ben aↄ̃ↄe ońnɛ aↄ̃ kámma boro. Aↄ̃ bè weé lɛ́kpãsã kɛ Dariusunɛ gĩa, weé takada kɛ̀ eé kɛ̃ à yã musu e. Yuflati baa kɛ̀ kpa dↄn'aɛde Tatenai kↄ̃n Seta Bozɛnaio kↄ̃n ń gbɛ̃ Pɛsianↄ takada kɛ̃̀, ben aↄ̃ kpã̀sã kí Dariusunɛ. Lɛ́kpãsã kɛ̀ aↄ̃ kɛ̀nɛn yɛ̀, aↄ̃ bè:
Kí Dariusu, wa ì kpàmma maamaa. Kí, ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ wa gaa Yudanↄ bùsun ai Luda kɛ̀ bíta kpɛ́n. Wèe kpɛ́ pì boo kↄ̃n gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ wèe lí lɛ̀ɛtɛgɛ kpaɛɛ kpɛ́ pì gũ̀nↄn. Wèe zĩi pì kɛɛ kↄ̃n làakario èe táa oo. Wa yã làla ń gbɛ̃nsinↄa wa bè: Dé bé à a gba zɛ́ à kpɛ́ kɛ̀kii kɛkɛ à boo? 10 Wa ń tↄ́ gbèka lɛ wà e wà onnɛ, ben wa ń dↄn'aɛdee pìnↄ tↄ́ dà takadan. 11 Dia aↄ̃ yã sìwala nàn yɛ̀. Aↄ̃ bè, musu kↄ̃n tↄↄtɛo Luda zↄ̀blerinↄn ń ũ. Kpɛ́ kɛ̀ wà bò yã à wɛ̃̀ kɛ̀n wà kɛ̀kɛ wèe boo dↄ. Isarailinↄ kí bíta bé à bò yã. 12 Aↄ̃ bè ń dezinↄ Luda Musude pↄ fɛ̃̀, ben à ń ná Kaladia bori Nɛbukanɛza, Babilↄnu kínanɛ a ↄzĩ, ben à kpɛ́ pì wìwi à gbɛ̃ pìnↄ sɛ̀ɛ à tàńyo Babilↄnu. 13 Mↄde Babilↄnu kí Sirusu kíblena wɛ̃̀ káaku guu à yã dìɛ à bè wà ɛara wà Luda kpɛ́ pì bo dↄ. 14 Baa vura kↄ̃n kondogi pↄ́ kɛ̀ Nɛbukanɛza sɛ̀ɛ Luda kpɛ́n zaa Yerusalɛmu à kàɛ a tãa kpɛ́n Babilↄnunↄ, kí Sirusu bↄ̀ɛ à kpà Sesebaza kɛ̀ à dìɛ bùsu dↄn'aɛdee ũua. 15 À bènɛ à pↄ́ pìnↄ sɛ́ à gá à káɛ Luda kpɛ́n zaa Yerusalɛmu, tó wà kpɛ́ pì kɛ̀kɛ wà bò. 16 Ben Sesebaza mↄ̀ Luda kpɛ́ ɛ̃ɛ dàɛ. Wèe kpɛ́ pì boo zaa gurↄ beeea ai kↄ̃n a gbã̀ao, mↄde èe yãa kↄ̀ro. 17 Kí, tó à kɛ̀nnɛ maa, ǹ takada wɛtɛ kínanↄ takadakaɛkiia zaa Babilↄnu ǹ gwa tó kí Sirusu yã dìɛ wà Luda kpɛ́ bo Yerusalɛmu. Lán ń è nà, ǹ lɛ́kpãsã kɛwe.