6
Dariusu yãdiɛna Luda kpɛ́ bona yã musu
Kí Dariusu yã dìɛ, ben wà takada wɛ̀tɛ takada kɛ̀ wà kàɛ Babilↄnu takadakaɛkiianↄ tɛ́. Ben wà bↄ̀ takada kokonaa Ɛkɛbatana wɛ́tɛ bĩideen Midiã bùsun. Yã kɛ̀kii kú à guu lɛ wàton sãńlo yãnzi:
Kí Sirusu kíblena wɛ̃̀ káaku guu à yã dìɛ Luda kpɛ́ kɛ̀ kuu Yerusalɛmu musu, à bè wà kpɛ́ pì bo sa'okii ũ. Wà à ɛ̃ɛ daɛ, kpɛ́ pì lezĩ ká gã̀sãsuu baaagↄ̃, à yàasa gã̀sãsuu baaagↄ̃. Wàgae gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ mɛ̀n aagↄ̃ↄ didikↄ̃a, lí lɛ̀ɛtɛgɛ mɛ̀n do, gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ aagↄ̃, lí lɛ̀ɛtɛgɛ mɛ̀n do. Weé à fĩa bo kↄ̃n kíbɛ ↄↄo. Vura kↄ̃n kondogi pↄ́ kɛ̀ Nɛbukanɛza sɛ̀ɛ Luda kpɛ́n Yerusalɛmu à sùo Babilↄnunↄ sↄ̃, weé ɛara wà gá káɛ à gbɛ̀n Luda kpɛ́n Yerusalɛmu.
Ben kí Dariusu lɛ́kpãsã kɛ̀ à bè: Tia sa Yuflati baa kãa dↄn'aɛde Tatenai kↄ̃n Seta Bozɛnaio kↄ̃n a gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yuflati baa gweenↄ, à a zĩnda gá gwe. À Luda kpɛ́ bòrinↄ tó tɛɛɛ. À tó Yuda dↄn'aɛdeenↄ kↄ̃n ń gbɛ̃nsinↄ Luda kpɛ́ pì kɛkɛ wà bo. Mɛ́ɛ yã kɛ̀ àton kɛ Yuda gbɛ̃nsinↄnɛ Luda kpɛ́ pì bona musu diɛɛare. À pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezinↄ sɛ́ɛ ma auzikikaɛkiin gwe kↄ̃n Yuflati baa kãa kpa tángba kɛ̀ wà kpào, à kpáḿma píngi lɛ zĩi pì tón zɛ dↄro yãnzi. Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi píngi, zùswaree, sãkaro, sãnɛ bↄ̀rↄ kɛ̀ aↄ̃è Luda Musude gbãgbão, pↄ́wɛɛ, wisi, geepiwɛ̃ɛ, nↄ́si, àgↄ̃ kpaa Yerusalɛmu sa'orinↄa lán guu e dↄↄ nà lán aↄ̃ↄ gbèka nà funa sai, 10 lɛ aↄ̃ e wà saa kɛ̀ kà Luda Musuden oa, aↄ̃ wɛ́ɛ kɛamɛ kↄ̃n ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ. 11 Tó gbɛ̃ke yã kɛ̀ má dìɛ kɛ̀kii lìɛ, weé adee kpɛ́ lí wo wà à páa wà pɛ́ɛ wà à bɛɛ kɛ tuburaa ũ. 12 Tó kína ke bori kee e wɛtɛɛ à yã pì liɛ ke èe wɛtɛɛ à Luda kpɛ́ kɛ̀ kú Yerusalɛmu pì wí, Luda kɛ̀ tò a tↄ́ kúa à kaatɛ. Mamↄma Dariusu mámbe ma yã pì dìɛ. Wà zĩi kɛa maamaa.
Luda kpɛ́ kyakɛna
13 Kɛ̀ kí Dariusu lɛ́kpãsã pì kɛ̀ lɛ, Yuflati baa kɛ̀ kpa dↄn'aɛde Tatenai kↄ̃n Seta Bozɛnaio kↄ̃n ń gbɛ̃nↄ yã pì kɛ̀ kↄ̃n làakario. 14 Ben Yuda gbɛ̃nsinↄ kpɛ́bona e gaa aɛ lán annabi Agai kↄ̃n annabi Zakari Ido nɛ́o annabikɛɛ kɛ̀ nà. Aↄ̃ kpɛ́ pì dↄ̀ wà yã̀a lán Isarailinↄ Ludaa ò nà, lán Pɛsianↄ kínanↄ Sirusu kↄ̃n Dariusuo kↄ̃n Atasɛsɛo à yã dìɛ nà. 15 Aↄ̃ Luda kpɛ́ mì dɛ̀ Ada gurↄ aagↄ̃dee zĩ kí Dariusu kíblena wɛ̃̀ swɛɛdodee guu. 16 Ben Isarailinↄ Luda kpɛ́ kyakɛ̀ kↄ̃n pↄnnaao, sa'orinↄ kↄ̃n Levinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ sù kↄ̃n zĩ̀zↄkɛɛonↄ ń píngi. 17 Luda kpɛ́ kyakɛna pì yãnzi aↄ̃ saa ò kↄ̃n zùswareenↄ mɛ̀n basↄↄro kↄ̃n sãkaronↄ mɛ̀n wàa do kↄ̃n sãnɛ bↄ̀rↄnↄ mɛ̀n wàa plaa, ben aↄ̃ saa ò kↄ̃n blèkofĩinↄ mɛ̀n kuri awɛɛplaa Isaraili bori pari lɛ́n aↄ̃ píngi durun agbaakpabↄ ũ.
18 Aↄ̃ sa'orinↄ dìɛdiɛ gãli kↄ̃n gãlio, ben aↄ̃ Levinↄ dìɛdiɛ gãli kↄ̃n gãlio dↄ lɛ aↄ̃ zĩi kɛ Ludanɛ Yerusalɛmu lán à kú Musa takada guu nà. 19 Mↄ káaku gurↄ kuri awɛɛsiigↄ̃dee zĩ, zĩ̀zↄ kɛ̀ aↄ̃ sù pìnↄ Banla zĩbaa kɛ̀. 20 Sa'orinↄ kↄ̃n Levinↄ gbãsĩ bↄ̀ ń zĩndan aↄ̃ gↄ̃̀ gbãsĩ sai ń píngi, ben aↄ̃ Banla sã kòto kpàkpa zĩ̀zↄ kɛ̀ aↄ̃ sùnↄnɛ kↄ̃n ń sa'ori daanↄ pↄ́o kↄ̃n ń zĩnda pↄ́o. 21 Isaraili zĩ̀zↄ kɛ̀ aↄ̃ sù pìnↄ bé wà sò kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ń zĩnda kɛ̃̀ bori pãndenↄ yãbɛ̃ɛkɛnanↄa aↄ̃ↄe Dii Isarailinↄ Luda kii wɛtɛɛnↄ. 22 Ben aↄ̃ Burɛdi Sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai zĩbaa kɛ̀ kↄ̃n pↄnnaao ai gurↄ swɛɛplaa. Dii tò aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna, zaakɛ à tò Asirianↄ kína nↄ̀sɛ lìɛ ń yã musu, ben à dↄ̀ńlɛ à kpɛ́ bona zĩi guu, Isarailinↄ Luda pì.