7
Ɛzɛra su à Yerusalɛmu sorukɛna
1-5 Yã beeenↄ gbɛra Pɛsianↄ kí Atasɛsɛ kíblegurↄↄa Ɛzɛra bↄ̀ Babilↄnu à sù. Sa'oriki ìsi Aruna bé à Ɛlɛaza ì, Ɛlɛaza Finɛasi ì, Finɛasi Abisua ì, Abisua Buki ì, Buki Uzi ì, Uzi Zeraya ì, Zeraya Mɛrayo ì, Mɛrayo Azaria ì, Azaria Amaria ì, Amaria Aitubu ì, Aitubu Zadↄki ì, Zadↄki Salumu ì, Salumu Ilikia ì, Ilikia Azaria ì, Azaria Seraya ì, ben Seraya Ɛzɛra pì ì. Ɛzɛra nɛ́ yãdannɛrimɛ, à Musa doka kɛ̀ Dii Isarailinↄ Ludaa dìɛ dↄ̃ sãnsãn. Lán Dii à Luda ↄↄ kúa nà, kína pↄ́ kɛ̀ à wɛ́ɛ kɛ̀a kpàa píngi. Kí Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ swɛɛplaadee guu Isaraili kenↄ sù Yerusalɛmu dↄ. Sa'orinↄↄ kú ń tɛ́ kↄ̃n Levinↄ kↄ̃n lɛ̀sirinↄ kↄ̃n zɛ́dãkparinↄ kↄ̃n Luda ua zĩkɛrinↄ. Ɛzɛra kà Yerusalɛmu kína kíblena wɛ̃̀ swɛɛplaade mↄ sↄↄrodee guu. À fɛ̀ɛ Babilↄnu mↄ káaku gurↄ káaku zĩ, ben à kà Yerusalɛmu mↄ sↄↄro gurↄ káaku zĩ. À Luda ↄↄ kúa, 10 zaakɛ Ɛzɛra mɛ̀ kpà Dii doka wàaripanaa kↄ̃n à kɛnao, lɛ à e à à yãdiɛnanↄ kↄ̃n à dokayãnↄ dada Isarailinↄnɛ.
Takada kɛ̀ kí Atasɛsɛ kpà Ɛzɛraa
11 Takada kɛ̀ kí Atasɛsɛ kpà sa'ori Ɛzɛraa yãn yɛ̀, kɛ̀ è Dii yãdiɛnanↄ kↄ̃n à dokayãnↄ da Isarailinↄnɛ. 12 Atasɛsɛ, kínanↄ kí bé à takada kɛ̀kii kɛ̃̀ Luda Musude dokadannɛri sa'ori Ɛzɛranɛ. Ma ì kpàmma. 13 Ma yã dìɛ, ma bè Isaraili ke sa'ori ke Levi kɛ̀ kú ma bùsun kɛ̀ yezi à gányo Yerusalɛmu gá. 14 Mapi kↄ̃n ma ìba gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ bé wa n gbarɛ, lɛ ǹ gá Yerusalɛmu kↄ̃n Yudanↄ bùsuo píngi yã gwagwa n Luda doka kɛ̀ ń kũna musu. 15 Ǹ kondogi kↄ̃n vura kɛ̀ mapi kↄ̃n ma ìbanↄ wa Isarailinↄ Luda kɛ̀ à bɛɛ kú Yerusalɛmu gbà sɛ́ɛ ǹ gáo 16 kↄ̃n kondogio kↄ̃n vura kɛ̀ ń è Babilↄnu bùsun-o píngi kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃nↄ kↄ̃n sa'orinↄↄ kpà ń Luda kpɛ́ pↄ́ ũ Yerusalɛmuo. 17 Ǹ zùswareenↄ kↄ̃n sãkaronↄ kↄ̃n sãnɛ bↄ̀rↄnↄ lúlu kↄ̃n ↄↄ pìo n làakaria ǹ saa kɛ̀ oo n Luda kpɛ́ gbãgbãkiia zaa Yerusalɛmu kↄ̃n flawa gbaao kↄ̃n pↄ́mina gbaao. 18 Mpi kↄ̃n n gbɛ̃nↄ à kɛ kↄ̃n kondogio kↄ̃n vura kɛ̀ gↄ̃̀o lán à kɛ̀are maa nà, lán a Ludaa yezi nà. 19 Ǹ pↄ́ kɛ̀ wà nànnɛ n ↄzĩ n Luda kpɛ́ dↄnzikɛbↄ ũunↄ kpá Luda kɛ̀ kú Yerusalɛmu pìa. 20 Tó ń ye Luda kpɛ́ pↄ́ kpaaanↄzi, tó à kɛkɛna gↄ̃̀ n yã ũmɛ, ǹ sɛ́ ma làasin gwe. 21 Ma kí Atasɛsɛ, ma yã dìɛ Yuflati baa kãa kpa ↄↄ'utɛrinↄnɛ ń píngi. À wɛ́ɛkɛɛ kɛ̀ Luda Musude dokadannɛri sa'ori Ɛzɛra kɛ̀awa kpáa gↄ̃ↄ píngi. 22 Kondogi tón dɛ tↄn aagↄ̃ↄlaro. Pↄ́wɛɛ tón dɛ tↄn baaakurilaro. Geepiwɛ̃ kↄ̃n nↄ́sio tón dɛ lita wàa basↄsↄↄrolaro. Wisi sↄ̃, lán à yezi nà lɛ́n. 23 Lán Luda Musudee dìɛ píngi nà, à kpá gↄ̃ↄ à kpɛ́ pↄ́ ũ, lɛ àton pɛ̃tɛ̃ kɛ kↄ̃n ma kíkɛɛo ke kↄ̃n ma nɛ́nↄoro. 24 Àgↄ̃ dↄ̃ sↄ̃ kɛ̀ á zɛ́ vĩ à tángba ke yàra'ↄↄ ke bɛ'ↄↄ sí Luda ua pì zĩkɛrinↄaro ke sa'orinↄ ke Levinↄ ke lɛ̀sirinↄ ke zɛ́dãkparinↄ ke zĩkɛri pãndenↄ.
25 Mpi sↄ̃ Ɛzɛra, ǹ yãkpaɛkɛrinↄ kↄ̃n yãgↄ̃gↄ̃rinↄ diɛdiɛ ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀ n Ludaa kpàmma lɛ́n, lɛ aↄ̃gae yã kɛkɛ a zɛ́a gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yuflati baa kãa kpaanↄnɛ ń píngi. Aↄ̃égↄ̃ dɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ n Luda doka dↄ̃ↄnↄ ũ. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dↄ̃roonↄ sↄ̃, ǹ dadańnɛ. 26 Gbɛ̃ kɛ̀ n Luda doka kↄ̃n bùsu dokao kũna ↄplaplaaro, weé yã daàla, à dɛna ke à bↄna bùsun ke à auziki sinaa ke à dana kpɛ́siaann yoo.
27 Ben Ɛzɛra bè: Wà Dii wa dezinↄ Luda sáabu kpá! À laasuu maaa dà kínanɛ a swɛ̃̀n, ben kína pì gbãaa kpà à kpɛ́ kɛ̀ kú Yerusalɛmua lɛ. 28 À tò ma yã kà kína kↄ̃n a ìbanↄn kↄ̃n à kí gbãade daanↄ ń píngi. Lán Dii ma Luda ↄↄ kúma nà, ma kù kɛ̀ gbãa, ben ma Isaraili dↄn'aɛdeenↄ kàkↄ̃a aↄ̃ gámao.