10
Kí Asueru kↄ̃n Mↄdekaio yã
Kí Asueru tò gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a bùsu guunↄ píngi kↄ̃n ísia luannↄ tángba kpáawa. Yã bíta kɛ̀ à kɛ̀nↄ kↄ̃n à ikokɛyãnↄ kɛ̃na Midiãnↄ kↄ̃n Pɛsianↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lán kína Mↄdekai gbà gbãaa à gↄ̃ gbɛ̃nsi ũ nà, à yã kú takada pì guu dↄ. Yuda bori Mↄdekain kí Asueru kpàasi ũ. À tↄ́ bↄ̀ Yudanↄ tɛ́ bensↄ̃ à yã kà ń gbɛ̃ parideen, zaakɛ à a gbɛ̃nↄ aafia wɛ̀tɛ, ben à kuuna nna zɛ́ kɛ̀kɛ a borii pìnↄnɛ.