9
Yudanↄ zĩ̀blena ń ibɛɛnↄa
Mↄ kuri awɛɛplaade Ada gurↄ kuri awɛɛ'aagↄ̃dee zĩn yã kɛ̀ kína dìɛ kɛgurↄↄ ũ. Zĩ beeean Yudanↄ ibɛɛnↄ wɛ́ɛ dↄzi yã kɛ̀ aↄ̃ gbãa mↄ́ Yudanↄnɛ, mↄde yã pì lìɛ kpɛɛgãnda, ben Yudanↄ gbãaa mↄ̀ ń ibɛɛnↄnɛ. Kí Asueru bùsunↄ guu píngi Yudanↄ kↄ̃ kàkↄ̃a fáandi kɛ̀ aↄ̃ↄ kún lɛ wà lɛ́ɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à zaaa kpàkↄ̃sↄ̃ńzinↄa. Gbɛ̃kee e fↄ̃ à ń furo, zaakɛ bori pãndenↄ vĩa kɛ̀ńnɛ ń píngi. Bùsu gbãadeenↄ, kí ìbanↄ kↄ̃n kínɛnↄ kↄ̃n à zĩkɛrinↄ ń píngi zɛ̀ Yudanↄ kpɛɛ, kɛ̀ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ Mↄdekainɛ yãnzi. Mↄdekai bɛ̀ɛ vĩ kíbɛ, ben à tↄ́ dà bùsu píngila, zaakɛ à gbãaa e kaara.
Yudanↄ ń ibɛɛnↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao aↄ̃ ń káatɛ ń píngi aↄ̃ ń pↄyezi kɛ̀ ń zanguri pìnↄa. Aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ Susa wɛ́tɛdaan gↄ̃ↄn wàa plaa kpɛ́ basↄↄro. Aↄ̃ Pasandata kↄ̃n Dalafↄ̃o kↄ̃n Asapatao kↄ̃n Poratao kↄ̃n Adaliao kↄ̃n Aridatao kↄ̃n Pamasatao kↄ̃n Arisaio kↄ̃n Aridaio kↄ̃n Vaizatao dɛ̀dɛ dↄ. 10 Gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ Amɛdata nɛ́ Amana, Yudanↄ zanguri nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn kurinↄmɛ. Baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ↄe ↄ kɛ ń pↄ́kearo.
11 Gurↄ dↄ̃nkↄ̃ pì zĩ wà gbɛ̃ kɛ̀ wà ń dɛ́dɛ Susanↄ pari lɛ́ gbã̀ kínanɛ. 12 Ben à bè a naↄ̃ Ɛsitanɛ: Yudanↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ Susa kɛ̀ gↄ̃ↄn wàa plaa kpɛ́ basↄↄro kↄ̃n Amana nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn kurinↄ. Bↄ́n aↄ̃ↄ kɛ̀ ma bùsu kpaaanↄ guu sɛɛ! Yã kpareen nɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛma dↄↄ? Mɛ́ kɛnnɛ. Bↄ́ yãn nɛ́ɛ gbekaamaa? Mɛ́ kpámma. 13 Ɛsita wèàla à bè: Kí, tó à kɛ̀nnɛ maa, ǹ Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Susa kɛ̀nↄ gba zɛ́ aↄ̃ yã kɛ̀ ń dìɛ aↄ̃ kɛ gbã̀a kɛ zia dↄ, wà Amana nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn kuri pìnↄ logo lía. 14 Kína bè, wà kɛ lɛ. Wà à kpàakpa kɛ̀ Susa, ben wà Amana nɛ́ pìnↄ gɛ̀ lògologo. 15 Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Susanↄ kↄ̃ kàkↄ̃a Ada gurↄ gɛ̃ro dosaidee zĩ, ben aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ dↄ gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ basↄↄro. Baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ↄe ↄ kɛ ń pↄ́kearo.
16 Yuda kpaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kína búsunↄ guunↄ ń píngi kↄ̃ kàkↄ̃a lɛ wà gí kↄ̃n ń zĩndao aↄ̃ bↄ ń ibɛɛnↄ yãn, ben aↄ̃ ń zanguri pìnↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ basiigↄ̃ sↄↄro sai. Baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ↄe ↄ kɛ ń pↄ́kearo. 17 Aↄ̃ yã pì kɛ̀ Ada gurↄ kuri awɛɛ'aagↄ̃dee zĩmɛ, à gurↄ gɛ̃ro dosaidee zĩn aↄ̃ kámma bò. Aↄ̃ gurↄↄ pì dìɛ zĩbaa ũ lɛ wà zĩbaa pↄ́blee kɛ wà pↄnnaa kɛ gurↄↄ pìa.
18 Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Susanↄ kↄ̃ kàkↄ̃a à gurↄ kuri awɛɛ'aagↄ̃dee zĩ kↄ̃n à gurↄ gɛ̃rodosaidee zĩo, ben aↄ̃ kámma bò à gurↄ gɛ̃rodee zĩ. Aↄ̃ gurↄↄ pì dìɛ zĩbaa ũ lɛ wà zĩbaa pↄ́blee kɛ wà pↄnnaa kɛ gurↄↄ pìa. 19 Beee yãnzin Yuda búbari kɛ̀ aↄ̃ↄ kú lakutu guunↄ è zĩbaa pì kɛ Ada gurↄ gɛ̃ro dosaidee zĩ aↄ̃ zĩbaa pↄ́blee kɛ wà pↄnnaa kɛ, aↄ̃è pↄ́blee dakↄ̃nɛ.
Purimu zĩbaa diɛna
20 Mↄdekai yã pìnↄ kɛ̃̀ takada guu, ben à kpã̀sã Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kí Asueru bùsu guunↄnɛ ń píngi, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kĩinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú zã̀nↄ ń píngi. 21 À dìɛńnɛ kɛ̀ aↄ̃gae zĩbaa pì kɛ wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o Ada gurↄ gɛ̃ro dosaidee zĩ kↄ̃n à gurↄ gɛ̃rodee zĩo. 22 Gurↄↄ pìnↄn Yudanↄ bↄna ń ibɛɛnↄ ↄzĩ zĩbaa ũ. Mↄↄ pì guu aↄ̃ pↄsiaa lìɛ pↄnnaa ũ, aↄ̃ sósobikɛna lìɛ zĩbaakɛna ũ. Aↄ̃gae zĩbaa pì kɛ gurↄ pìnↄ zĩ, aↄ̃gae zĩbaa pↄ́blee kɛ wàgae pↄnnaa kɛ, aↄ̃gae pↄ́blee dakↄ̃nɛ, aↄ̃gae gba da takaasideenↄnɛ. 23 Yudanↄ zɛ̀ kↄ̃n yã kɛ̀ Mↄdekai kɛ̃̀ńnɛo, ben zĩbaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ pì gↄ̃̀ńnɛ fɛɛakaarayã ũ.
24 Amɛdata nɛ́ Amana, Agaga bori Yudanↄ píngi zanguri à zaaa kpàkↄ̃sↄ̃ńzi à ń dɛdɛ, ben à gbɛ̀ kɛ̀ wè sísi purimu gbèka lɛ à e à ń fu à ń dɛdɛ. 25 Mↄde kɛ̀ kína yã pì asii mà, à yã dìɛ takada guu, lɛ à zaaa kɛ̀ à à lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ Yudanↄzi pì wí à musu. Ben wà à lògo lía kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ lɛdo. 26 Beee yãnzi wè gurↄↄ pìnↄ sísi Purimu, zaakɛ gbɛ̀ kɛ̀ à là tↄ́n gwe. Yã kɛ̀ Mↄdekai kɛ̃̀ takada pì guu kↄ̃n yã kɛ̀ à ń lénↄ yãnzin 27 aↄ̃ sì kɛ̀ wà zĩbaa kɛ gurↄ plaaa pìnↄ guu wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o. Aↄ̃ bè ḿpinↄ kↄ̃n ń nɛ́nↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ nàḿmanↄ é gí zĩbaa pì kɛziro, wàgae kɛ à gurↄↄa lán wà kɛ̃̀ lán nà. 28 Wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o gurↄↄ pìnↄ yã gae dↄńgu, aↄ̃gae à zĩbaa kɛ ualɛ kↄ̃n ualɛo wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo bùsu kↄ̃n bùsuo, lɛ Purimu zĩbaa pì tón mì dɛ Yudanↄ kiiaro yãnzi, à kɛgurↄↄ tón yãa ń boriinↄaro.
29 Kína naↄ̃ Ɛsita, Abiaili nɛ́ takada plaadee kɛ̃̀ kↄ̃n a ikoo píngi Purimu yã musu, à gbãaa kpào takada kɛ̀ Yuda bori Mↄdekai kɛ̃̀a. 30 Mↄdekai takada pì kpã̀sã Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kí Asueru bùsu mɛ̀n baswɛɛdo awɛɛswɛɛplaaa guunↄnɛ. À kuuna aafia làakario kpaɛna yã òńnɛ, 31 ben à Purimu zĩbaa pì dìɛ a gurↄↄa, lán àpi kↄ̃n kína naↄ̃ Ɛsitao dìɛńnɛ nà, lán aↄ̃pinↄ sↄ̃ sì wà kɛ nà kↄ̃n ń boriinↄ ń kpɛɛ kↄ̃n lɛ́yinao kↄ̃n ↄ́ↄ dↄↄo. 32 Yã kɛ̀ Ɛsita dìɛ pì gbãaa kpà Purimu doka pìnↄa, ben wà kɛ̃̀ takadan.