8
Kína yã pãnde diɛna Yudanↄ yã musu
Zĩ beeean kí Asueru Yudanↄ zanguri Amana bɛɛ kpà a naↄ̃ Ɛsitaa. Ɛsita bè kínanɛ Mↄdekain a danɛ ũ, ben Mↄdekai sↄ̃̀ kínazi. Kína a tãnga kɛ̀ à sì Amanaa bↄ̀ à dà Mↄdekainɛ, ben Ɛsita Amana bɛɛ nànɛ à ↄzĩ.
Ɛsita ɛ̀ara à gàa yã o kínanɛ dↄ. À dàɛ à gbá saɛ èe wɛ́ɛ'i kwɛɛɛ, à kúɛ kɛ̀nɛ lɛ à à zaaa kɛ̀ Agaga bori Amana à lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ Yudanↄzi gboro. Kína vura gò dↄ̀a, ben à fɛ̀ɛ à zɛ̀ à aɛ à bè: Tó à kɛ̀nnɛ bensↄ̃ ma n pↄnnaa è, tó yã kɛ̀ zɛ́ vĩ bensↄ̃ ma yã kànnɛ, zaakɛ Amɛdata nɛ́ Amana, Agaga borii zɛ̀o à Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú n bùsu guunↄ dɛdɛ ń píngi, ǹ o n takadakɛ̃rinↄnɛ aↄ̃ takada kɛ̃ wà Amana yã pì liɛ kpɛɛgãnda. Mɛ́ kɛ dia màgↄ̃ mↄ́nzi kɛ̀ eé ma gbɛ̃nↄ lee gwaa? Mɛ́ kɛ dia màgↄ̃ ma boriinↄ dɛdɛna gwaa? Ben kí Asueru bè a naↄ̃ Ɛsitanɛ kↄ̃n Mↄdekaio: À gwa, ma Amana bɛɛ kpà Ɛsitaa, ben ma Amana pì lògo lía kɛ̀ à à zaaa kpàkↄ̃sↄ̃ Yudanↄzi yãnzi. À takada kɛ̃ Yudanↄ yã musu lán à kɛ̀are maa nà. À kɛ̃ kↄ̃n ma tↄ́o à ma tãnga sèeda kɛa, zaakɛ takada kɛ̀ wà kɛ̃̀ kↄ̃n ma tↄ́o wà ma tãnga sèeda kɛ̀a gborona vĩro. Gwe gↄ̃ↄ aↄ̃ kína takadakɛ̃rinↄ sìsi. Mↄ aagↄ̃de Sivã gurↄ baro awɛɛ'aagↄ̃dee zĩn aↄ̃ yã kɛ̀ Mↄdekai dìɛ Yudanↄnɛ kↄ̃n kína ìbanↄ kↄ̃n kínanↄ kↄ̃n bùsu gbãadeenↄo kɛ̃̀ píngi bùsu mɛ̀n baswɛɛdo awɛɛswɛɛplaaanↄnɛ sɛna zaa India bùsun ai à gàa pɛ́ Etiopia bùsua. Aↄ̃ takada kɛ̃̀ bùsu kↄ̃n bùsuo kↄ̃n ń lákɛ̃na boriio, bori kↄ̃n boriio kↄ̃n ń yão. Aↄ̃ takada kɛ̃̀ Yudanↄnɛ kↄ̃n ń lákɛ̃na takao kↄ̃n ń boriyão dↄ. 10 Mↄdekai takada kɛ̃̀ kↄ̃n kí Asueru tↄ́o à kína tãnga sèeda kɛ̀a à takada pìnↄ nà zĩ̀rinↄnɛ ń ↄzĩ, ben aↄ̃ dì sↄ̃ bàalɛri kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ kína sↄ̃ gãnu guunↄa aↄ̃ gàao.
11 Yã kɛ̀ kína dìɛ pì Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛonↄ gbà zɛ́ aↄ̃ kↄ̃ kakↄ̃a aↄ̃ gí kↄ̃n ń zĩndao. Tó borii ke bùsu zĩ̀kpɛɛ ke lɛ̀ɛḿma kↄ̃n ń nɛ́nↄ kↄ̃n ń nↄgbɛ̃nↄ, aↄ̃ ń dɛdɛ aↄ̃ ń kaatɛ aↄ̃ yãańyo aↄ̃ ń pↄ́nↄ sɛ́ɛ. 12 À ń gbá zɛ́ aↄ̃ beee kɛ kí Asueru bùsunↄ guu píngi mↄ kuri awɛɛplaade Ada gurↄ kuri awɛɛ'aagↄ̃dee zĩ. 13 Wà yã kɛ̀ à dìɛ pì takada kpã̀sã bùsu kↄ̃n bùsuo píngi doka ũ. Wà à kpàakpa kɛ̀ bori pínginɛ lɛ Yudanↄ gↄ̃ kú soru guu aↄ̃ yã yá ń ibɛɛnↄa zĩ beeea yãnzi. 14 Kína yãdiɛna pì yãnzin zĩ̀ri pìnↄ kɛ̀ kpakpaa dina kína sↄ̃ bàalɛrinↄa aↄ̃ gàa. Bensↄ̃ wà yã pì kpàakpa kɛ̀ Susa wɛ́tɛdaan. 15 Mↄdekai bↄ̀ kíbɛ à kíkɛ pↄ́ pura kↄ̃n pↄ́ búguo dana, à kífura bíta kɛ̀ wà pì kↄ̃n vurao kuna. À táaru bisa gumusu tɛ̃aa dana dↄ, ben Susadeenↄ guda kɛ̀ kↄ̃n pↄnnaao. 16 Guu pù Yudanↄnɛ zĩ beeea, aↄ̃ↄe pↄnnaa kɛɛ kↄ̃n yáadↄↄo, zaakɛ wà ń gbá gbãaa. 17 Bùsu kↄ̃n bùsuo wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo, guu kɛ̀ kína yã diɛna pì kàn píngi Yudanↄ pↄnnaa kɛ̀ kↄ̃n yáadↄↄo aↄ̃ zĩbaa kɛ̀ kↄ̃n pↄ́blenao. Bori pãndenↄ gↄ̃̀ Yudanↄ ũ pari, kɛ̀ vĩa ń kũ Yudanↄ yã musu yãnzi.