7
Amana logona lía
Ben kína kↄ̃n Amanao gàa pↄ́ ble kↄ̃n Ɛsitao. Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe wɛ̃ɛ mii à gurↄ plaadee pì zĩ, ben kína Ɛsita là à bè: Ɛsita, bↄ́n nɛ́ wɛ́ɛ kɛmaa? Mɛ́ kɛnnɛ. Yã kpareen nɛ́ɛ gbekaamaa? Baa ma kpata kpadoo mɛ́ kpámma. À wèàla à bè: Tó ma n pↄnnaa è bensↄ̃ yã pì kànnɛ, ǹ tó màgↄ̃ kú wɛ̃̀ndio. Wɛ́ɛkɛɛ kɛ̀ má kɛ̀mmaan gwe. Ǹ tó ma gbɛ̃nↄ gↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ. Yã kɛ̀ má gbèkan gwe. Zaakɛ mapi kↄ̃n ma gbɛ̃nↄ, wà dìɛ kɛ̀ wà wa dɛdɛ wà wa kaatɛ wà wa borii bↄmɛ. Tó wèe wa yaa zↄ̀nↄ ũ yãmɛ, lɛ má yĩtɛna. Nawɛ̃a beee taka e ká mà ĩa dammaro. Ben kína à là à bè: Démɛɛ? Dé bé eé fↄ̃ à zɛ kↄ̃n yã beee taka bori kɛnaoee? À wèàla à bè: Amana vãii kɛ̀n ibɛɛ kɛ̀ zàwaguu pì ũ. Swɛ̃̀ kɛ̃̀ Amanan kína kↄ̃n a naↄ̃ pìo yã musu. Kína fɛ̀ɛ a wɛ̃ɛla pↄfɛ̃ guu à gàa líkpɛn a ua guu. Amana sↄ̃ gↄ̃̀ gwe kↄ̃n Ɛsitao, ben Amana e kúɛ kɛɛnɛ a wɛ̃̀ndi yã musu, zaakɛ à è kɛ̀ kína zɛ̀o à zaaa kɛaremɛ. Kɛ̀ kína bↄ̀ líkpɛn à sù pↄ́blekiia gↄ̃ↄ, Amana lɛ̀ɛ kìta daɛbↄ kɛ̀ Ɛsita gɛɛkɛsɛkɛnaa ben à bè: À yezi à kusi ma naↄ̃a ma wáa kpɛ́ guu kɛ̀n yↄ́? Kɛ̀ yã pì bↄ̀ kína lɛ́n gↄ̃ↄ, wà mↄ̀ wà pↄ́ yì Amana uua. Kína dogarinↄ doke Abona bènɛ: Lí pɛɛna Amana pì bɛɛ saɛ à kà gã̀sãsuu baplaa akuri. Àpi bé à lí pì pɛ̀ɛ lɛ à Mↄdekai kɛ̀ yã maaa kɛ̀nnɛɛ logoa. Ben kína bè: À à logo lí pìa. 10 Kɛ̀ aↄ̃ Amana lògo lí kɛ̀ à pɛ̀ɛ Mↄdekainɛ pìa, ben kína pↄfɛ̃ kpàɛ.