6
Bɛ̀ɛkaarana Mↄdekainɛ
Gwãavĩ beeea kína e fↄ̃ à ii òro. Ben à bè wà mↄ́ kↄ̃n a bùsu gĩayãkɛnanↄ takadao. Wà à kyó kɛ̀nɛ, ben wà Mↄdekai yã è gwe, lán kína dogari zɛ́dãkpari gↄ̃ↄn plaaanↄ Bigitana kↄ̃n Tɛrɛsio lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi nà, ben Mↄdekai bↄ̀o. Kína a ìbanↄ là à bè: Wà Mↄdekai bɛ̀ɛ kàara wà à gbà gbãaa yã pì yãnzi diamɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Wèe yãke kɛnɛro. Ben kína bè: Dé bé à kú ua guu gwee? Àɛ sↄ̃ Amana gɛ̃̀ kíbɛ ua guu gↄ̃ↄ lɛ à Mↄdekai logona lí kɛ̀ à pɛ̀ɛ pìa yã onɛ. Ben kína ìbanↄ wèàla wà bè: Amana bé à kú uan gwe. Ben kína bè à gɛ̃. Kɛ̀ à gɛ̃̀, kína à là à bè: Bↄ́n weé kɛ gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ má yezi mà à gwena kaaranɛ? Amana laasuu lɛ̀ à bè: Dén kína yezi à bɛ̀ɛ kaaranɛ dɛ mapilaa? Ben à wèàla à bè: Tó ń yezi ǹ gbɛ̃ bɛ̀ɛ kaara, weé kína gumusu kɛ̀ ń dà yã sɛ́ wà mↄ́o kↄ̃n n sↄ̃ kɛ̀ wà kífura kùao. Ǹ gumusu pì kↄ̃n sↄ̃ pìo kpá n gbãade bɛ̀ɛdeenↄ gbɛ̃ mɛ̀n dooa, à gumusu pì da gbɛ̃ kɛ̀ ń yezi ǹ à bɛ̀ɛ kaaraanɛ à à di sↄ̃a àgↄ̃ tɛ́ à aɛ wɛ́tɛ zɛ́daanↄ guu àgↄ̃ pũtã àgↄ̃ bee: Lɛn kína è kɛ lɛ gbɛ̃ kɛ̀ à yezi à à bɛ̀ɛ kaaranɛ. 10 Ben kína bènɛ: Ǹ gá ǹ gumusu pì sɛ́ gↄ̃ↄ kↄ̃n sↄ̃o lán ń ò nà, ǹ yã pì kɛ Yuda bori Mↄdekai kɛ̀ ègↄ̃ vɛ̃ɛna ma bɛ gãnu guunɛ. Ǹton yã kɛ̀ n bè wà kɛnɛ pì ke tóro.
11 Amana gàa à gumusu pì sɛ̀ kↄ̃n sↄ̃ pìo à sùo. Ben à gumusu pì dà Mↄdekainɛ à à dì sↄ̃a, à tɛ́ à aɛ wɛ́tɛ zɛ́daanↄ guu, èe pũtãa à bè: Lɛn kína è kɛ lɛ gbɛ̃ kɛ̀ à yezi à à bɛ̀ɛ kaaranɛ. 12 Kɛ̀ aↄ̃ sù, Mↄdekai gàa à vɛ̃̀ɛ kíbɛ gãnu guu, ben Amana ↄ kù a wɛ́ɛa à tà bɛ kↄ̃n ↄ́ↄdↄↄo. 13 À yã kɛ̀ a lee tↄ̃kɛ̃̀ a naↄ̃ Zɛrɛsinɛ kↄ̃n a gbɛ̃nnanↄ ń píngi. Ben à lɛ́dammari pìnↄ kↄ̃n Zɛrɛsio bènɛ: Zaakɛ Mↄdekai kɛ̀ nɛ́ɛ kɛ̃sãazi pì nɛ́ Yuda boriimɛ, nɛ́ à fↄ̃ dↄro, eégↄ̃ gbãaa bleemmamɛ. 14 Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe yã pì oonɛ, kína dogari kɛ̀ wà ń fɛ̀ɛ kɛ̀nↄ kà, ben aↄ̃ à sɛ̀ kpakpaa aↄ̃ gàao pↄ́blee kɛ̀ Ɛsita kɛ̀a.