5
Ɛsita wɛ́ɛkɛna kínaa
À gurↄ aagↄ̃dee zĩ Ɛsita a kí naↄ̃ bisanↄ yì, ben à gàa à zɛ̀ kíbɛ ua guu kpɛ́ kɛ̀ à kún kpɛɛlɛa. Kína vɛ̃ɛna kíblekitaa kpɛ́ guu gwe, à aɛ dↄna kpɛɛlɛa. Kɛ̀ à a naↄ̃ Ɛsita è zɛna kpɛɛlɛa, à pↄↄ kɛ̀a nna, ben à a vura gò kɛ̀ à kũna dↄ̀a. Ɛsita sↄ̃̀zi, à ↄ zↄ̃̀ à gò pì lɛ́a. Kína à là à bè: Ɛsita, bↄ́ ń yezi? Bↄ́n nɛ́ɛ gbekaamaa? Baa ma kpata kpadoomɛ mɛ́ kpámma. À wèàla à bè: Kí, tó à kɛ̀nnɛ maa, ǹ Amana sísi pↄ́blee kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛnnɛɛa gbã̀a. Ben kína bè wà mↄ́ kↄ̃n Amanao gↄ̃ↄ, lɛ aↄ̃ gá wà yã kɛ̀ Ɛsita gbèka pì kɛ. Ben kína kↄ̃n Amanao gàa lɛ wà pↄ́blee kɛ̀ Ɛsita kɛ̀ńnɛ pì ble.
Kɛ̀ aↄ̃ↄe wɛ̃ɛ mii, kína Ɛsita là à bè: Bↄ́n nɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛ maa? Mɛ́ kɛnnɛ. Yã kpareen nɛ́ɛ gbekaamaa? Baa ma kpata kpadoomɛ mɛ́ kpámma. Ɛsita wèàla à bè: Yã kɛ̀ mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛmmaan yɛ̀. Kí, tó ma n pↄnnaa è, tó à kànnɛ, ǹ yã kɛ̀ mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛmmaa kɛmɛ, à mↄ́ à pↄ́blee kɛ̀ mɛ́ kɛare ziaa ble, mɛ́ yã kɛ̀ n ma lazi onnɛ.
Kɛ̀ Amana bↄ̀ zĩ beeea, à pↄↄ kɛ̀ nna èe yáa dↄↄ. Mↄde kɛ̀ à Mↄdekai è kíbɛ gãnu guu èe fɛɛarero èe vĩa kɛarero, ben à pↄ fɛ̃̀zi. 10 À a zĩnda kũ̀ à tà bɛ. Kɛ̀ à a gbɛ̃nnanↄ sìsi kↄ̃n a naↄ̃ Zɛrɛsio, 11 ben èe ĩa dãa a auziki bíta kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pariinↄ yã musu. À bè kína a gwena kàara à a gba gbãaa dɛ à ìba kpaaanↄla kↄ̃n gbãadeenↄo ń píngi. 12 À bè dↄ: Mámbe mado kɛ̀ kína naↄ̃ Ɛsita ma sisi à pↄ́blee kɛ̀mɛ kↄ̃n kínao. À ɛ̀ara à ma sisi mà pↄ́ ble kↄ̃n kínao zia dↄ. 13 Baa kↄ̃n beeeo tó ma Yuda bori Mↄdekai è vɛ̃ɛna kíbɛ gãnu guu, yã beeenↄ píngi è kɛmɛ pↄ́ke ũro. 14 Ben à naↄ̃ Zɛrɛsi kↄ̃n à gbɛ̃nnanↄ bènɛ: Ǹ tó gbɛ̃nↄ lí pɛ́ɛnnɛ à lezĩ kà gã̀sãsuu baplaa akuri, ǹ wɛ́ɛ kɛ kínaa zia kↄngↄ à n gba zɛ́ ǹ Mↄdekai logoa, nɛ́ gbasa ǹ gá kↄ̃n kínao pↄ́ ble kↄ̃n pↄnnaao. Yã pì kà Amananɛ maamaa, ben à lí pì pɛ̀ɛ.