4
Mↄdekai wɛ́ɛkɛna Ɛsitaa lɛ à lɛ́ da yãn
Kɛ̀ Mↄdekai yã kɛ̀ wà kɛ̀ pì mà, à a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀, ben à pↄsia utanↄ kùàla à túbu gbɛ̃̀ a mìa, ben èe lili oo wɛ́tɛ guu èe wɛ̃nda ↄ́ gbãaa dↄↄ. À gàa ai kíbɛ gãalɛ, zaakɛ gbɛ̃ke è fↄ̃ à gɛ̃ kíbɛ gãnu guu kↄ̃n pↄsia utanↄ danaro. Wà yã kɛ̀ kína dìɛ doka ũu pì kpàakpa kɛ̀ bùsu kↄ̃n bùsuo píngi, ben Yudanↄ nà ↄ́ↄdↄnaa maamaa baama píngi kↄ̃n lɛ́yinao. Aↄ̃ↄe wɛ́ɛ'i kwɛɛɛ aↄ̃ↄe sósobi ↄ́ↄ dↄↄ. Aↄ̃ gbɛ̃ paridee pↄsia utanↄ kùńla aↄ̃ túbu gbɛ̃̀ ń mìnↄa.
Kɛ̀ Ɛsita ìba nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃nↄ mↄ̀ wà ònɛ, à nↄ̀sɛ yàka maamaa. À pↄ́kãsãanↄ kpã̀sã Mↄdekainɛ à da pↄsia utanↄ gbɛ̀n, mↄde èe we à sìro. Ataka kɛ̀ wà à fɛ̀ɛ kɛ̀n dogari kɛ̀ kína dìɛ àgↄ̃ kú Ɛsita saɛ ũ. Ɛsita à sìsi à à zĩ̀ Mↄdekaia à gá à à lá: Bↄ́ yã bé à sù? Bↄ́yãnzin èe kɛɛ lɛzi? Ataka bↄ̀ kíbɛ gãalɛ à Mↄdekai lè. Mↄdekai yã kɛ̀ à à lee tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi, ben à kondogi kɛ̀ Amana bè é ká kína auzikikaɛkiin Yudanↄ dɛdɛna yãnzi lɛ́ ònɛ papana. À yã kɛ̀ wà dìɛ Yudanↄ dɛdɛna yã musu kɛ̀ wà à kpàakpa kɛ̀ Susa takada kpàa dↄ lɛ à ↄdↄa Ɛsitanɛ à à bↄkↄ̃tɛ kɛnɛ. À bè à o Ɛsitanɛ à gá kína kiia à kúɛ kɛnɛ à wɛ́ɛ kɛa a gbɛ̃nↄ yã musu. Ataka tà à yã kɛ̀ Mↄdekai ò tↄ̃kɛ̃̀ Ɛsitanɛ.
10 Ben Ɛsita bènɛ à gá à yã kɛ̀ o Mↄdekainɛ: 11 Kína ìbanↄ kↄ̃n a bùsu gbɛ̃nↄ dↄ̃ ń píngi kɛ̀ tó gↄ̃gbɛ̃ ke nↄgbɛ̃ sↄ̃̀ kínazi à kpɛ́ guu, tó èe à sísiro, doka kuu mɛ̀n domɛ. Wè adee dɛmɛ, tó èe kɛ kína a vura gò dↄ̀ adeea lɛ à e àgↄ̃ kuu baasiro. Mapi sↄ̃, à kà gurↄ baaakuri kɛ̀ wèe ma sísi mà gá kína kiiaro. 12 Kɛ̀ à gàa à Ɛsita yã pì tↄ̃kɛ̃̀ Mↄdekainɛ, 13 ben Mↄdekai ɛ̀ara à lɛ́kpãsã kɛ̀nɛ à bè: Ǹtongↄ̃ daa ḿbe nɛ́ bↄ ndo Yudanↄ tɛ́ n kuuna kíbɛ yãnziro. 14 Tó ń yĩtɛna gurↄↄ kɛ̀ taka guu, dↄnlɛ é bↄ gukea à Yudanↄ mì sí à ń bↄ. Mpi kↄ̃n n de bɛdeenↄ sↄ̃ é gaga. Tó gurↄↄ kɛ̀ taka yãnzin n gↄ̃ kína naↄ̃ ũzi, dé bé à dↄ̃ↄ? 15 Ben Ɛsita lɛ́kpãsã kɛ̀ Mↄdekainɛ à bè: 16 Ǹ gá ǹ Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Susanↄ kakↄ̃a ń píngi, à lɛ́ yi ma yã musu. Àton pↄ́ blero àton í miro gurↄ aagↄ̃ fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo. Mapi kↄ̃n ma ìbanↄ wé lɛ́ yi lɛ se. Beee gbɛra mɛ́ gá kína kiia, baa tó má gana zɛ́ vĩro. Tó mɛ́ gamɛ, mà ga. 17 Ben Mↄdekai tà à yã kɛ̀ Ɛsita ònɛ kɛ̀ píngi.