3
Yã beeenↄ gbɛra kí Asueru Amɛdata nɛ́ Amana, Agaga borii gwena kàara à à gbà gbãa, à vɛ̃ɛkii kɛ̀ dɛ a gbãade daanↄ píngi pↄ́laa kpàa. Kína ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à bɛ gãnu guunↄ è daɛ ń puua wà mì siɛ Amananɛ lán kína dìɛ nà, mↄde Mↄdekai è daɛ a puua à mì siɛnɛro. Ben kína ìba pìnↄ Mↄdekai là wà bè: À kɛ̀ dia nɛ́ɛ kína yã maroo? Lán guu e dↄↄ nà aↄ̃ègↄ̃ oonɛ lɛ, mↄde è ń yã daro, à bè Yudan a ũ. Ben aↄ̃ↄ ò Amananɛ lɛ wà e wà dↄ̃ tó eé Mↄdekai yãkɛna pì fↄ̃. Kɛ̀ Amana è Mↄdekai è daɛ a puua à mì siɛarero, ben à pↄ fɛ̃̀. Kɛ̀ wà Mↄdekai borii ònɛ, à mɛ̀n do dɛna kɛ̀nɛ nɛ́ngo, ben èe zɛ́ wɛtɛɛ à Mↄdekai bori Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Asueru bùsu guunↄ kaatɛ ń píngi.
Amana lɛ́kpakↄ̃sↄ̃na Yudanↄzi
Kí Asueru kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛplaadeen à mↄ káaku Nisã guu, Amana gbɛ̀ kɛ̀ wè be purimu là, lɛ à mↄↄ kɛ̀ eé yã pì kɛa dↄ̃ kↄ̃n à gurↄↄo. Ben yãgbekana pì bↄ̀ mↄ kuri awɛɛplaaa kɛ̀ wè be Ada guu. Ben Amana bè kí Asuerunɛ: Bori kee kuu à gbɛ̃nↄ fã̀akↄ̃a bori pãndenↄ tɛ́ n bùsu pariinↄ guu píngi. Aↄ̃ fɛɛakaarayãnↄ bↄ̀ doodo kↄ̃n bori kpaaanↄ pↄ́o, aↄ̃è n doka daro. Èe kↄ̃ sío ǹ ń tó tɛɛɛro. Kí, tó à kɛ̀nnɛ nna, ǹ yã diɛ lɛ wà ń kaatɛ, mɛ́ kondogi tↄn wàa plaaa kpá n ↄↄ'utɛrinↄa aↄ̃ ká n auzikikaɛkiin. 10 Kína a tãnga sèedakɛbↄ bↄ̀ à kpà Amɛdata nɛ́ Amana, Agaga bori Yudanↄ zanguri pìa 11 à bè: Ǹ kɛ borii pìnɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà, ǹgↄ̃ kondogi pì kũna n pↄ́ ũ.
12 Mↄ káaku gurↄ kuri awɛɛ'aagↄ̃dee zĩ Amana kína takadakɛ̃rinↄ sìsi. Aↄ̃ yã kɛ̀ Amana dìɛ kína ìbanↄ kↄ̃n kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bùsu kↄ̃n bùsuonↄ, bori kↄ̃n boriio gbãadeenↄnɛ dà takadan. Aↄ̃ↄ kɛ̃̀ bori kↄ̃n boriionɛ, baade kↄ̃n a yão, bùsu kↄ̃n bùsuo kↄ̃n à takadakɛ̃na boriio. Aↄ̃ↄ kɛ̃̀ kↄ̃n kí Asueru tↄ́o, ben aↄ̃ à sèeda kɛ̀ takada pìa kↄ̃n à tãngao. 13 Aↄ̃ takada pìnↄ nà zĩ̀rinↄnɛ ń ↄzĩ aↄ̃ ń gbáɛ kí bùsu parideenↄ guu. Takada pì guu wà bè wà Yudanↄ dɛdɛ wà ń kaatɛ wà ń borii bↄ, nɛ́ féte gbɛ̃nsi, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ gurↄ doo guu, mↄ kuri awɛɛplaade Ada gurↄ kuri awɛɛ'aagↄ̃dee zĩ, wà ń pↄ́nↄ nakↄ̃a. 14 Weé yã kɛ̀ à dìɛ pì takada kpãsã bùsu kↄ̃n bùsuo píngi lɛ àgↄ̃ dɛ doka ũ, weé à kpàakpa kɛ bori pínginɛ lɛ aↄ̃gↄ̃ kú soru guu gurↄↄ pì zĩ. 15 Zĩ̀rinↄ wã̀ wà gàa gↄ̃ↄ yã kɛ̀ kína dìɛ pì yãnzi, ben wà à kpàakpa kɛ̀ Susa wɛ́tɛdaan. Kína kↄ̃n Amanao vɛ̃̀ɛ aↄ̃ↄe í sɛ́ɛ. Susadeenↄ sↄ̃ bídi kɛ̀ yã pìa.