2
Ɛsita gↄ̃na kína naↄ̃ ũ
Yã beeenↄ gbɛra kɛ̀ kí Asueru pↄↄ wèrea, yã kɛ̀ Vasati kɛ̀nɛ kↄ̃n yã kɛ̀ à dìɛ à yã musuo e sãnlo. Ben kína ìbanↄ bènɛ: Kí, ǹ tó wà nↄkparɛ maaanↄ wɛtɛnnɛ. Ǹ gbɛ̃nsinↄ diɛ n bùsunↄ guu píngi aↄ̃ nↄkparɛ maaanↄ kakↄ̃a aↄ̃ mↄ́ wà ká n nↄgbɛ̃nↄla Susa kɛ̀. N nↄgbɛ̃nↄ gwàri Egai kɛ̀ wà à fɛ̀ɛ kɛ̀ é ń gwa kↄ̃n n nↄↄnↄ, weé ń kɛkɛ kↄ̃n nↄmaablebↄnↄ wásawasa. Nↄgbɛ̃ kɛ̀ kɛ̀nnɛɛ é gↄ̃ n naↄ̃ ũ Vasati gɛ̃ɛ ũ. Yã pì kɛ̀ kínanɛ nna, ben à zɛ̀o lɛ.
Yuda kee kú Susa Bɛyãmi boriimɛ, à tↄ́n Mↄdekai, Yairi nɛ́mɛ. Simɛi kↄ̃n Kisio kú à dezinↄ tɛ́. À kú zĩ̀zↄ kɛ̀ Babilↄnu kí Nɛbukanɛza ń kũkũ Yerusalɛmu kↄ̃n Yudanↄ kí Yɛkↄniao à tàńyonↄ tɛ́. Èe a desɛ̃ nɛ́ Adasa kɛ̀ wè benɛ dↄ Ɛsita gwaa, zaakɛ à de kↄ̃n à dao kuuro. Nↄkparɛ pì kakana maa bensↄ̃ à maa. Kɛ̀ à de kↄ̃n à dao gà, Mↄdekai à sɛ̀ a nɛ́ ũ. Kɛ̀ wà yã kɛ̀ kína dìɛ pì mà, ben wà gàa kↄ̃n nↄkparɛnↄ paripari Susa wà ń ná Egainɛ a ↄzĩ. Ben wà Ɛsita sɛ̀ wà gàao kíbɛ kína nↄgbɛ̃nↄ gwàri pìnɛ. Nↄkparɛ pì kɛ̀nɛ maa, ben à gbɛ̃kɛɛ kɛ̀nɛ à bè wà à kɛkɛ kↄ̃n nↄmaablebↄnↄ wásawasa gↄ̃ↄ, wà pↄ́ble maaa kpáa. À kíbɛ nↄkparɛ kɛ̀ à sɛ̀ gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ kpàa, ben à kpɛ́ maaa kpàa kína nↄgbɛ̃nↄ bɛ. 10 Ɛsita e a borii ke a bɛ bùsu o gbɛ̃kenɛro, zaakɛ Mↄdekai bènɛ àton tó gbɛ̃kee dↄ̃ro. 11 Lán guu e dↄↄ nà Mↄdekai ègↄ̃ kína nↄgbɛ̃nↄ bɛ gãalɛ zɛ́ sↄ, lɛ à e àgↄ̃ Ɛsita kuuna dↄ̃ kↄ̃n yã kɛ̀ èe à leeo.
12 Ai nↄkparɛnↄ zɛ́ e wàgↄ̃ gá i kↄ̃n kí Asueruo, séto aↄ̃ yã kɛ̀ wà dìɛńnɛ kɛ gĩa ai mↄ kuri awɛɛplaa. Wègↄ̃ nↄ́si kɛ̀ wà kɛ̀ kↄ̃n lí'ↄ gũ nnannaao kɛɛḿma ai mↄ swɛɛdo, ben wègↄ̃ ń kɛkɛɛ kↄ̃n tuaenↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ mɛ̀kɛkɛbↄnↄ ai mↄ swɛɛdo. 13 Nↄkparɛ kɛ̀ kína bè ina kàa, kí naↄ̃nↄ bɛ pↄ́ kɛ̀ à gbèka píngi wè kpáa à gáomɛ. 14 È gá uusiɛ à su kí naↄ̃nↄ bɛ kↄngↄ gwàri kɛ̀ wè benɛ Sasagaza kɛ̀ wà à fɛ̀ɛ kɛ̀ fáandi. Àmbe è ↄ liga kí nↄ yìgisai pìnↄzi. È e à ɛara à gá kína kiia dↄro, séto à yã kà kína pìnɛ à à sìsi dↄ baasiro. 15 Kɛ̀ ina kà Abiaili nɛ́ Ɛsita kɛ̀ à desɛ̃ Mↄdekai à sɛ̀ nɛ́ ũu pìa, èe pↄ́ke gbekaro, séde pↄ́ kɛ̀ kína nↄgbɛ̃nↄ gwàri Egai pì ònɛ baasiro. Ɛsita yã kà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ sìàlɛnↄnɛ ń píngi. 16 Kína kíblena wɛ̃̀ swɛɛplaadee guu wà gàao à bɛ mↄ kuride Tɛbɛ guu. 17 Kína ye Ɛsitazi dɛ a nↄ kpaaanↄla ń píngi. À yã kànɛ, à kɛ̀nɛ maa dɛ nↄkparɛ kpaaanↄla ń píngi, ben à kí naↄ̃ fùra kùnɛ à à dìɛ a nↄ Vasati gɛ̃ɛ ũ. 18 Ben kína pì zĩbaa pↄ́blee kɛ̀ à gbãadeenↄ kↄ̃n a ìbanↄ kàkↄ̃a Ɛsita sɛna yã musu. À dìɛ kɛ̀ wà zĩbaa bíta kɛ, ben wà à kpàakpa kɛ̀ bùsu kↄ̃n bùsuo, ben à gba dà gbɛ̃nↄnɛ à gɛ̃̀ ↄla.
Mↄdekai kↄ̃n Amanao
19 Nↄkparɛnↄ kakↄ̃ana gɛ̃̀n plaadee Mↄdekai vɛ̃ɛna kíbɛ gãnu guu. 20 Ɛsita e a bɛ bùsu ke a boriyã o gbɛ̃kee màro lán Mↄdekai ònɛ nà. À tɛ̀ Mↄdekai yãzi lán ègↄ̃ kɛɛ nà zaa gurↄↄ kɛ̀ èe à gwaa. 21 Kɛ̀ Mↄdekai vɛ̃ɛna kíbɛ gãnu guu lɛ, kí Asueru dogari zɛ́dãkpari gↄ̃ↄn plaaanↄ pↄↄ fɛ̃̀ kínazi, ben aↄ̃ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi wà à dɛ. Aↄ̃ tↄ́n yɛ̀: Bigitana kↄ̃n Tɛrɛsio. 22 Kɛ̀ Mↄdekai yã pì kpãi mà, à ò kína naↄ̃ Ɛsitanɛ, ben Ɛsita ò kínanɛ kↄ̃n Mↄdekai tↄ́o. 23 Wà yã pì gwàgwa wà è yãpuramɛ, ben wà gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ lògo lía aↄ̃ gà. Wà yã pì kɛ̃̀ bùsu gĩayãkɛnanↄ takadan kína wáa.