2
Pↄlu kↄ̃yãmana kↄ̃n zĩ̀ri kpaaanↄ
Wɛ̃̀ gɛ̃ro dosai gbɛra ma ɛara ma gaa Yerusalɛmu kↄ̃n Banabao. Ma Titu sɛ̀, à gàawao se. Ma gaa gwe, kɛ̀ Luda bé à bↄ̀ à mↄ̀mazi à bè mà gá yãnzimɛ. Ben ma baaru nnaa kɛ̀ mɛɛ̀ kpá bori pãndenↄnɛ bↄ̀kↄ̃tɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃nsi ũunↄnɛ ńtɛ̃ɛ, lɛ zĩi kɛ̀ má kɛ̀ kↄ̃n kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛo tón kɛ pãro. Titu kɛ̀ wá lɛdo, baa kↄ̃n a Girikikɛɛo, aↄ̃ↄe gã naa à bã̀ngu kɛro. Yã pì fɛ̀ɛ Yesude ɛgɛɛ kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀wazi kpãinↄ musumɛ. Aↄ̃ gɛ̃̀wazi lɛ wà wa wɛ̃ɛnɛkɛna Kirisi Yesu guu asii gwa aↄ̃ wa da zↄ̀blenammɛ, ben weè we wà mì sìɛńnɛro baa féte, lɛ à e àgↄ̃ baaru nnaa pì yãpura kũna yãnzi. Gbɛ̃ kɛ̀ wèe ń gwaa gbɛ̃nsi ũunↄↄ e yãke kaaramɛro. Lán aↄ̃ↄ dɛ nà e kɛmɛ yãke ũro, zaakɛ Luda è gbɛ̃ke wɛ́ɛ gwaro. Aↄ̃ↄ è Luda baaru nna kpana bori pãndenↄnɛ nàmɛ ma ↄzĩ, lán à à kpana Yudanↄnɛ nà Pitanɛ a ↄzĩ nà. Zaakɛ lán Luda zĩi kɛ̀ Pita gãzĩ nà a zĩ̀rikɛ yã musu Yudanↄ tɛ́, lɛn à zĩi kɛ̀ ma gãzĩ bori pãndenↄ tɛ́ lɛ. Yemisi kↄ̃n Pitao kↄ̃n Yohana kɛ̀ wèe ń gwaa Luda sↄsi wesagba ũunↄ gbaa kɛ̀ Ludaa dàmɛɛ dↄ̃̀, ben aↄ̃ ↄ kpàwa, wamↄwa kↄ̃n Banabao kↄ̃gbɛ̃kɛɛ sèeda ũ. Aↄ̃ↄ sì wà gá bori pãndenↄ kiia, aↄ̃mↄnnↄ sↄ̃ Yudanↄ kiia. 10 Yã kɛ̀ aↄ̃ↄ yezin yɛ̀, ń takaasideenↄ yã gↄ̃ dↄwagu. Gurↄ beeea sↄ̃ wa mɛ̀ wã̀ kↄ̃n à kɛnao kↄ̀.
Yesu náanɛkɛna bé è wa mì sí
11 Kɛ̀ Pita mↄ̀ Antiↄku, ma ginɛ tɛ̃tɛ̃ntɛ̃, kɛ̀ à zã̀ yãa yãnzi. 12 Zaakɛ ai Yemisi zĩ̀rinↄ gↄ̃ gá ká, è pↄ́ ble kↄ̃n bori pãndenↄomɛ. Kɛ̀ aↄ̃ kà, ben à bↄ̀ru kpɛɛ à kɛ̃̀ḿma, kɛ̀ èe vĩa kɛɛ Yuda kɛ̀ aↄ̃ zɛ̀ kↄ̃n bã̀ngukɛna yãonↄnɛ yãnzi. 13 Yuda kpaaanↄ nàa mↄnafikikɛna pì guu. Baa Banaba se aↄ̃ à gà wà nàḿma. 14 Kɛ̀ má è aↄ̃ baaru nna yãpura kũna a zɛ́aro, má ò Pitanɛ aↄ̃ píngi wáa: N Yuda ina ń kuu lán bori pãnde bà, èe kɛ lán Yuda bànlo. À kɛ̀ dia nɛɛ̀ gã na bori pãndenↄa, lɛ aↄ̃gↄ̃ Yudanↄ yã kũna?
15 Yudanↄn wa ũ ina guu, bori pãnde durunkɛrinↄn wa ũro. 16 Mↄde wá dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ke è bↄ maa doka pì kɛna yãnziro, séde Yesu Kirisi náanɛkɛna ado. Baa wapinↄ, wa Kirisi Yesu náanɛ kɛ̀, lɛ wà e wà bↄ maa wa Kirisi náanɛkɛna pì yãnzimɛ, èe kɛ doka pì kɛna yãnzinlo, zaakɛ gbɛ̃ke è bↄ maa dokakũna yãnziro. 17 Gurↄↄ kɛ̀ wée wɛtɛɛ wà bↄ maa Kirisi guu, tó wá è durunkɛrinↄn wa ũ se, beee bè Kirisi e durun gbaa zɛ́n yↄ́? Auo! 18 Tó ma ɛara mɛ́ɛ doka kɛ̀ má gbòro kɛkɛɛ, doka pì taarideen ma ũ gwe. 19 Zaakɛ ma gↄ̃ gɛ̀ ũ doka pì musu, ben ma kpɛɛ lìnɛ, lɛ màgↄ̃ kuu Luda pↄ́ ũ yãnzi. Ma ga lía kↄ̃n Kirisio. 20 Mámbe má kuu dↄro, Kirisi bé à kú ma guu. Tia sa ma gbɛ̃nteekɛɛ guu má kú Luda Nɛ́ kɛ̀ yemazi à gì a wɛ̃̀ndizi ma yãnzi náanɛkɛna guumɛ. 21 Mɛ́ɛ Luda gbɛ̃kɛɛ da pãro. Tó gbɛ̃ è bↄ maa doka pì yãnzimɛ, ɛ̃ndɛ̃ Kirisi gà pãmɛ.