3
Musa doka kↄ̃n ludanaanɛkɛnao
A Galatia mìsaideenↄ! Wà pↄ́ dàawan yↄ́? Wa Yesu Kirisi gana lía ↄ̀dↄaare à è sãnsãn. Má yezi mà yã mɛ̀n doo gbekaawa. A Luda Nini è dokakũna yãnzin yↄ́, ke yã kɛ̀ á mà pì náanɛkɛna yãnzimɛ? À kɛ̀ dia a gↄ̃ mìsaideenↄ ũ lán kɛ̀ bà? A naa kↄ̃n Luda Nini gbãaao, ben ée mì dɛɛ kↄ̃n a zĩnda gbãaaoↄ́? A nawɛ̃a bíta kɛ̀ pãn yↄ́? Auo, èe kɛ pãro. Luda a Ninii kpàawa, à dabuyãnↄ kɛ̀ a tɛ́ a dokakũna yãnzin yↄ́, ke yã kɛ̀ á mà pì náanɛkɛna yãnzimɛ?
À gwa Ibraĩa. À Luda náanɛ kɛ̀, ben Ludaa tò yã bↄ̀o nna a náanɛ kɛ̀ à kɛ̀ yãnzi. Àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe Luda náanɛ kɛɛnↄ bé Ibraĩ boriinↄ ũ. Luda yã takada gĩakɛ à à baaru kpà Ibraĩnɛ à bè, Luda é aubarika da bori píngin à gãzĩ, zaakɛ Luda yã takada pì gĩakɛ à dↄ̃ kɛ̀ Luda é tó yã bↄ nna kↄ̃n bori pãndenↄ a náanɛ kɛ̀ aↄ̃é kɛ yãnzi. Lɛn Luda è aubarika da gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe à náanɛ kɛɛnↄn lɛ, lán à kɛ̀ a náanɛkɛri Ibraĩnɛ nà. 10 Gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀ kↄ̃n dokakũnao gↄ̃̀ láari pↄ́ ũmɛ, zaakɛ à kɛ̃na Luda yãn wà bè, gbɛ̃ kɛ̀ yã kɛ̀ aↄ̃ↄ kú doka takada guunↄ kũna píngi a zɛ́aroo nɛ́ láari pↄ́mɛ. 11 Wá dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ Luda è tó yã bↄ̀ńyo nna dokakũna yãnziro, zaakɛ wà bè, gbɛ̃ kɛ̀ Ludaa tò yã bↄ̀o nna a náanɛ kɛ̀ èe kɛɛ yãnzi bé eégↄ̃ kuu. 12 Doka e kↄ̃ e kↄ̃n ludanaanɛkɛnaoro, zaakɛ wà bè, gbɛ̃ kɛ̀ yã pì kɛ̀, adee é wɛ̃̀ndi e à guu. 13 Kirisi gↄ̃̀ láari pↄ́ ũ wa gɛ̃ɛ ũ, à wa bↄ doka láari guu, zaakɛ à kɛ̃na Luda yãn wà bè, gbɛ̃ kɛ̀ wà lògo lía nɛ́ láari pↄ́mɛ. 14 Beee kɛ̀ lɛ lɛ aubarika kɛ̀ Ludaa dà Ibraĩn e à gↄ̃ bori pãndenↄnɛ Kirisi Yesu gãzĩmɛ, lɛ wà Ninii kɛ̀ Luda à lɛ́ gbɛ̃̀ e à náanɛkɛna yãnzi.
Musa doka kↄ̃n Luda lɛ́gbɛ̃nao
15 Ma gbɛ̃nↄ, gbɛ̃ntee yãkɛna takan mɛ́ɛ ooare. Tó gbɛ̃ lɛ́gbɛ dìɛ, bensↄ̃ à sèedadeenↄ vĩ, weé fↄ̃ wà gbororo, weé fↄ̃ wà yãke kaaranlo. 16 Lɛn Luda lɛ́ gbɛ̃̀ Ibraĩnɛ lɛ kↄ̃n à boriio. Luda yã takada e be kↄ̃n à boriinↄ lán gbɛ̃ pariinↄn à tɛ́ḿma bàro, à bè kↄ̃n à boriiomɛ. Gbɛ̃ mɛ̀n don à tɛ́a, àmbe Kirisi ũ. 17 Yã kɛ̀ má yezi mà oon yɛ̀: Luda gĩakɛ à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ yã à bè a bà égↄ̃ kúo. Wɛ̃̀ wàa plaa kↄ̃n mɛ̀n baaakurio gbɛran doka mↄ̀. Doka pì é fↄ̃ à lɛ́gbɛ̃na pì gbororo, eé fↄ̃ à à kɛ pãro. 18 Tó wè Luda aubarika e dokakũna guu, ɛ̃ndɛ̃ èe bↄ à lɛ́gbɛ̃na guu dↄro. Mↄde Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Ibraĩnɛ, kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ yãnzimɛ. 19 Bↄ́yãnzi à doka dìɛzi dↄↄ? À doka kàara ai Ibraĩ borii kɛ̀ Luda lɛ́ gbɛ̃̀ à yã musu gↄ̃ mↄ́mɛ, lɛ gbɛ̃nↄ e wà dↄ̃ kɛ̀ wà dɛ taarideenↄ ũ Luda kiia yãnzi. Luda a doka pì kpà malaikanↄa, aↄ̃ nà yãkɛkɛrinɛ a ↄzĩ, à diɛ gbɛ̃nↄnɛ. 20 Luda lɛ́gbɛ̃na sↄ̃, à yãmɛ ado, à bà kú kↄ̃n yãkɛkɛrioro.
21 Tↄ̀, doka pì bↄ̀ Luda lɛ́gbɛ̃na kpɛɛn yↄ́? Lɛnlo! Tó doka kɛ̀ è wɛ̃̀ndi kpáḿma kuu yã, lɛ wa bↄ maa doka pì yãnzi. 22 À kɛ̃na Luda yãn wà bè, durun gbɛ̃ sãnda píngi kà kpɛ́n, lɛ aubarika kɛ̀ Luda à lɛ́ gbɛ̃̀ pì e à gↄ̃ Yesu Kirisi náanɛkɛrinↄ pↄ́ ũ à náanɛ kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛɛ pì yãnzi.
23 Zaalɛ Yesunaanɛkɛna e mↄ́ro, doka wa ka kpɛ́n, à wa kũna pisinanↄ ũ ai Yesunaanɛkɛna kɛ̀ èe mↄↄ gàa à bↄ̀o gupuraaa. 24 Lɛn doka pì dɛ wa gwàri ũ lɛ yã ai Kirisi gↄ̃ mↄ́, lɛ yã bↄwao nna à náanɛkɛna yãnzi. 25 Lán Yesunaanɛkɛna sù nà sa, wa bↄ wa gwàri yãn.
26 Kuuna Kirisi Yesu guu á dɛ Luda nɛ́nↄ ũ a píngi à náanɛ kɛ̀ ée kɛɛ yãnzi, 27 zaakɛ amↄa kɛ̀ a batisi kɛ̀ Kirisi pↄ́ ũunↄ, a Kirisi dà sɛ̀ɛ. 28 Yudanↄ kↄ̃n bori pãndenↄ, zↄ̀nↄ kↄ̃n wɛ̃ɛnɛnↄ, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄↄ doodona kↄ̃nɛro, zaakɛ a píngi pↄ́ dↄ̃nkↄ̃n a ũ kuuna Kirisi Yesu guu. 29 Tó á dɛ Kirisi pↄ́ ũ, á dɛ Ibraĩ boriinↄ ũmɛ, bensↄ̃ á dɛ aubarika kɛ̀ Luda à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ blèrinↄ ũ.