4
Mɛ́ɛ ooare, gurↄↄ kɛ̀ túbibleri dɛ nɛ́ ũ, baa tó à de auzikinↄↄ dɛ à pↄ́ ũ píngi, à dɛ zↄ̀laro. È mì siɛ gwàrinↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ ai gurↄↄ kɛ̀ à dee dìɛa. Lɛn wapinↄ se, gurↄↄ kɛ̀ wée kàsa kũro, weè zↄ̀ ble anduna pↄ́ kɛ̀ wè mì siɛńnɛnↄnɛ. Kɛ̀ gurↄↄ kɛ̀ Ludaa dìɛ kà, à a Nɛ́ zĩ̀, wà à ì gbɛ̃ntee ina ũ Musa doka guu, lɛ à wamↄwa kɛ̀ wée zↄ̀ blee Musa dokanɛnↄ bo, wà gↄ̃ à nɛ́nↄ ũ. Luda a Nɛ́ Ninii dà wa swɛ̃̀ guu, kɛ̀ wá dɛ à nɛ́nↄ ũ yãnzi. Ninii pì è wii lɛ́ à be: Baa, ma De! Beee yãnzi zↄ̀n n ũ dↄro, nɛ́n n ũ. Lán Luda nɛ́n n ũ nà, à n kɛ a túbibleri ũmɛ.
Pↄlu bídikɛna Galatianↄ yãa
Gurↄↄ kɛ̀ á Luda dↄ̃ro, eè dↄ pↄ́ kɛ̀ dɛ Luda ũroonↄzi. Lán á Luda dↄ̃ nà tia sa, atɛ̃nsa kɛ̀ Ludaa a dↄ̃, bↄ́yãnzi a ɛara ée aɛ dↄↄ pↄ́ gina futa gbãasai pìnↄazi dↄↄ? Bↄ́yãnzin a ɛara á yezi à dↄńzi dↄzi? 10 Eè gurↄ kenↄ kↄ̃n mↄ kenↄ kↄ̃n zĩbaa kenↄ kↄ̃n wɛ̃̀ kenↄ tɛ̃̀ bo. 11 Vĩa ma kũ a yã musu. Ase zĩ pãan má kɛ̀ a tɛ́ↄ́?
12 Ma gbɛ̃nↄ, ma wɛ́ɛ kɛ̀awa, à gↄ̃ lán ma bà, zaakɛ ma gↄ̃ lán a bà. Ée taari kɛmɛ yãro. 13 Á dↄ̃ kɛ̀ gyãkɛna guun ma baaru nnaa kpàare káaku. 14 Baa kɛ̀ ma gyãkɛna kɛ̀are yↄ̃agwana ũ, ée kya kámaguro, ée lóu sumaro, a ma si lán Luda malaika kesↄ̃ Kirisi Yesu bàmɛ. 15 Aubarika kɛ̀ ée kɛɛmɛ yãa kɛ̀ diaa? Mɛ́ fↄ̃ mà o a yã musu mà be, tó eé sí kɛ yã, lɛ a a wɛ́ɛ bↄ̀bↄ á kpàma. 16 Kɛ̀ ma yãpuraa òare yãnzin ma gↄ̃ a zanguri ũzi saↄ́? 17 Gbɛ̃ mↄ̀nↄ mɛ̀ wã̀ kↄ̃n a yão, mↄde à maaa yãnzinlo. Aↄ̃ↄ yezi à kɛ̃wamɛ, lɛ à naḿma. 18 Mɛ̀wãna kↄ̃n gbɛ̃ yão à maaa yãnzi bé à nna. Ma mɛ̀ wã̀ kↄ̃n a yão gurↄ píngimɛ, èe kɛ gurↄↄ kɛ̀ má kúao adonlo. 19 Ma nɛ́ yenzideenↄ, mɛ́ɛ a ina wãwãa kɛɛ dↄ ai Kirisi gↄ̃ sↄ̀ kɛ a guu. 20 Má yezi màgↄ̃ kúao tia, lɛ mà a yã'ona liɛ, zaakɛ ma bídi kɛ̀ a yãamɛ.
Agyara kↄ̃n Sarao
21 À omɛ, amↄa kɛ̀ á yezi doka gↄ̃ iko vĩawaanↄ, ée yã kɛ̀ à kɛ̃na Musa doka takada guu maroo? 22 Wà bè Ibraĩ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì gↄ̃ↄn plaa. À à doo ì kↄ̃n zↄ̀omɛ, ben à à doo ì kↄ̃n wɛ̃ɛnɛo. 23 Zↄ̀ pì nɛ́ ì gbɛ̃nteekɛɛ guumɛ, ben wɛ̃ɛnɛ a pↄ́ ì Luda lɛ́gbɛ̃na yãnzi. 24 Nↄgbɛ̃ pìnↄ yã dɛwe yáasi taka ũ, Luda bà kuunańyo yã lɛo plaaa ũ. À doo bↄ̀ Sinai kpii kiiamɛ, è zↄ̀kɛɛ ińnɛ. Àmbe Agyara ũ. 25 À dɛ Sinai kpiii kɛ̀ kú Larubunↄ bùsun yáasi taka ũ. Yerusalɛmu tiaa dɛ à ũ dↄ, zaakɛ èe zↄ̀ blee kↄ̃n a gbɛ̃nↄ ń píngimɛ. 26 Yerusalɛmu kɛ̀ kú musun wɛ̃ɛnɛ ũ. Àmbe wa da ũ. 27 Zaakɛ à kɛ̃na Luda yãn wà bè:
Ǹ pↄnnaa kɛ, n pãaa kɛ̀ nɛ́ɛ nɛ́ iro!
Ǹ guda kɛ, mmↄn kɛ̀ nɛ́ɛ nↄ̀wãwãa kɛro!
Zaakɛ mmↄn kɛ̀ n zã pã kpànzi,
n nɛ́ parii dɛ nↄgbɛ̃ kɛ̀ a zã aɛ dↄ̀a pↄ́la.
28 Amↄanↄ sↄ̃ ma gbɛ̃nↄ, Luda lɛ́gbɛ̃na nɛ́nↄn a ũ lán Isaaku bà. 29 Nɛ́ kɛ̀ wà ì gbɛ̃nteekɛɛ guu ĩa dà nɛ́ kɛ̀ wà ì kↄ̃n Luda Nini gbãaaoa. Lɛn à dɛ lɛ kↄ̃n à tiaao. 30 À kɛ̃na Luda yãn diamɛ? Wà bè: Ǹ pɛ́ zↄ̀ pìa kↄ̃n a nɛ́o, zaakɛ zↄ̀ nɛ́ é túbi ble kↄ̃n wɛ̃ɛnɛ nɛ́oro. 31 Beee yãnzi ma gbɛ̃nↄ, zↄ̀ nɛ́nↄn wa ũro, wɛ̃ɛnɛ nɛ́nↄn wa ũ.