5
Gↄ̃na wɛ̃ɛnɛnↄ ũ Kirisi guu
Gↄ̃na wɛ̃ɛnɛnↄ ũ yãnzin Kirisi wa bozi. À zɛo gíngin, àton tó wà ɛara wà bà káare a yĩn zↄ̀nↄ ũ dↄro.
Mamↄma Pↄlu mɛ́ɛ ooare, tó á tò wà bã̀ngu kɛ̀are, Kirisi é kaarana kɛarero. Ma ɛara má ò, ma kaaraare, gbɛ̃ kɛ̀ tò wà bã̀ngu kɛ̀are, séto à mì siɛ Musa dokanɛ píngi. Amↄa kɛ̀ ée wɛtɛɛ à bↄ maa doka guunↄ, a a zĩnda kɛ̃̀ Kirisia, a kɛ̃ Luda gbɛ̃kɛɛa. Yesu náanɛkɛna guu wá bↄna maaa tãmaa vĩ, wa wɛ́ɛ dↄzi kↄ̃n à Ninii gbãaao. Kirisi Yesu guu bã̀ngukɛna ke bã̀ngukɛnasai yãke vĩro, séde Yesu náanɛkɛna kɛ̀ è yenzi ińnɛ.
Ée gaa aɛ yã maamaa. Dé bé à tɛna yãpuraazi zɛ́ zↄ̃̀aree? Yã kɛ̀ a à zɛ́ è e bↄ Luda kɛ̀ à a sisi à a sɛɛ kiiaro. Burɛdi ɛ̃zɛ̃ nɛ́ngo è flawadɛna sɛ́sɛ píngi. 10 Má a náanɛ vĩ Dii guu, kɛ̀ é nↄ̀sɛ pãnde daro. Gbɛ̃ kɛ̀ èe a liikↄ̃a sↄ̃ é a zĩ gbɛ̀ e, baa démɛ. 11 Mapi sↄ̃ ma gbɛ̃nↄ, tó bã̀ngukɛna waazin mɛ́ɛ kɛɛ ai gbã̀a, bↄ́yãnzin wèe wɛ́ɛ tãamazi dↄↄ? Tó lɛmɛ, lɛ Kirisi gana lía yã é ↄ̃ gbɛ̃kearo. 12 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe a liikↄ̃a kↄ̃n bã̀ngukɛyãonↄ gá wà ń zĩnda fɛ̀ɛ kɛ se.
13 Amↄanↄ sↄ̃ ma gbɛ̃nↄ, Luda a sisi à gↄ̃ wɛ̃ɛnɛnↄ ũmɛ, mↄde àton tó a gↄ̃na wɛ̃ɛnɛnↄ ũu pì gↄ̃are pↄyezikɛna zɛ́ ũro. Àgↄ̃ mì siɛkↄ̃nɛ kↄ̃n yenzio, 14 zaakɛ yã mɛ̀n doo kɛ̀kiin Musa doka píngi mì ũ: Ǹgↄ̃ ye n gbɛ̃daaazi lán n zĩnda wɛ̃̀ndi bà. 15 Tó ée swaa tɛ̃tɛ̃ɛkↄ̃a ée kↄ̃ sósoo, à làakari kɛ kↄ̃kaatɛnazi.
Luda Nini dↄnnɛna aɛ
16 Mɛ́ɛ ooare, à tó Luda Ninii dↄare aɛ, a gbɛ̃nteekɛpↄyezi é mì dɛ. 17 A gbɛ̃nteekɛpↄyezi è kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n Luda Nini pↄ́oro, bensↄ̃ Luda Nini pↄyezi è kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n a gbɛ̃nteekɛpↄoro. Aↄ̃è gíkↄ̃zimɛ, beee yãnzi eè fↄ̃ à yã kɛ̀ á yezi kɛro. 18 Tó Luda Ninii e dↄↄare aɛ, doka iko vĩawaro.
19 Wá wa gbɛ̃nteekɛdanↄ dↄ̃ sãnsãn: Pãpãkɛna, gbãsĩkɛna, wísaiyã, 20 tãagbãgbãna, ɛ̃zɛ̃dekɛɛ, zangu, swèe, nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ, nↄ̀sɛwãaa, dɛnlawɛtɛna, kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana, kↄ̃kpaatɛtɛna, 21 kɛna kↄ̃o ĩi, wɛ̃dɛna, kↄ̃kↄ̃pãpã'ona kↄ̃n yã beee takanↄ. Ma à lɛ́ dàawa lán má dàawa nà yã, yã beee taka kɛ̀rinↄ é kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia blero.
22 Luda Nini sↄ̃ è yenzi ińnɛ kↄ̃n pↄnnaao kↄ̃n aafiao kↄ̃n mɛnao kↄ̃n gbɛ̃kɛɛo kↄ̃n maakɛnao kↄ̃n náanɛo 23 kↄ̃n busɛkɛɛo kↄ̃n zĩndakũnadↄ̃ↄo. Doka ke è gí yã beeenↄ takaziro. 24 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ Kirisi Yesu pↄ́ ũunↄ ń gbɛ̃nteekɛda pà lía kↄ̃n a pↄ́nidɛnanↄ kↄ̃n a pↄyezinↄ lɛdo. 25 Lán wá kú Luda Nini gãzĩ nà, wà à dↄ̀rↄ sɛ́. 26 Wàtongↄ̃ wada vĩro, wàton kↄ̃ dↄkↄ̃aro, wàton nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpá kↄ̃oro.