6
Ɔdana kↄ̃a
Ma gbɛ̃nↄ, tó a gbɛ̃ke gà à sã̀sã à durun kɛ̀, amↄa kɛ̀ Luda Ninii e dↄↄare aɛnↄ à gↄ̃gↄ̃o busɛbusɛ, à làakari kɛ lɛ wàton a yↄ̃ wà gwa sero. Àgae kↄ̃ aso sɛ́. Ée Kirisi doka papaan gwe. Tó gbɛ̃kee e a zĩnda gwaa pↄ́ke ũ, bensↄ̃ à kuu pↄ́ke ũro, èe a zĩnda sãsãamɛ. Baade a yãkɛna tàasi kɛ, gbasa à ĩa dã. Àton a yã lɛkↄ̃zi kↄ̃n gbɛ̃ pãnde pↄ́oro, zaakɛ baade é a zĩnda aso sɛ́mɛ.
Gbɛ̃ kɛ̀ wèe Luda yã daanɛ, à a auziki li a dannɛrinɛ.
Àton a zĩnda kɛkɛro, Ludaa e sí faboro. Pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃ tↄ̃̀n è kɛ̃. Tó gbɛ̃ tↄ̃̀ a gbɛ̃nteekɛdaa, eé kaatɛna inɛ. Tó gbɛ̃ tↄ̃̀ Luda Nini dↄnɛna aɛ guu sↄ̃, eé wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo inɛ. Wàton kpasa kↄ̃n maakɛnaoro, zaakɛ tó wée kámma booro, wé àre e a gurↄↄa. 10 Beee yãnzi tó wa zɛ́ è, wàgae à maaa kɛ baade pínginɛ, atɛ̃nsa wa Yesu náanɛkɛri daanↄ.
Lɛ́zamma
11 À wɛ̃zã gbèregbere kɛ̀ má kɛ̃̀ kↄ̃n ma zĩnda ↄↄo gwa sa.
12 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe yã kɛɛ gbɛ̃nↄ wɛ́ɛ yãnzinↄ bé wèe gã naaawa kↄ̃n bã̀ngukɛyão, lɛ wàton wɛ́ɛ tãḿma zɛna kↄ̃n Kirisi gana lía yãoro yãnzi. 13 Baa bã̀ngukɛri pìnↄ see doka kũnaro. Aↄ̃ↄ yezi à bã̀ngu kɛ, lɛ wà e wà ĩa dã a sèeda pì yã musu yãnzimɛ. 14 Mɛ́ ĩa dã pↄ́ke yã musuro, séde wa Dii Yesu Kirisi gana lía yã baasiro, zaakɛ beee yãnzi anduna gↄ̃̀mɛ gɛ̀ ũzi bensↄ̃ ma gↄ̃ gɛ̀ ũ andunanɛ. 15 Bã̀ngukɛna ke bã̀ngukɛnasai yãke vĩro, séde gↄ̃na gbɛ̃ dufu ũu. 16 Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã pì kũnanↄnɛ, à ń gba aafia. Aↄ̃mbe Isaraili yãpuraanↄ ũ.
17 Zaa gbã̀a gbɛ̃ke tón wɛ́ɛ tãma dↄro. Ĩaa kɛ̀ wà dàma Yesu yãnzi bↄ̀gbɛ kpɛ́ kú ma mɛ̀a.
18 Ma gbɛ̃nↄ, wa Dii Yesu Kirisi gbɛ̃kɛɛ kɛare! Aami.