12
Dii ona Abramunɛ à bↄ a bùsun
Dii bè Abramunɛ: Ǹ bↄ n bùsun n danɛnↄ tɛ́ n de bɛ, ǹ tá bùsu kɛ̀ mɛ́ ↄdↄannɛɛn.
Mɛ́ tó n borii kɛ pari,
mɛ́ aubarika dangu mà n tↄ́ bↄ,
n kiian weégae aubarika en.
Mɛ́ aubarika da gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é sa maaa onnɛɛnↄn,
mɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é sa zaaa onnɛɛnↄ ká.
Anduna bori píngi é aubarika e n gãzĩ.
Ben Abramu dà zɛ́n lán Dii ònɛ nà. Lutu gàao. À wɛ̃̀ basiigↄ̃ sↄↄrosaidee guun à bↄ̀ Arana kↄ̃n a naↄ̃ Saraio kↄ̃n a vĩ̀i nɛ́ Lutuo kↄ̃n ń auziki kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ sɛ̀ gweenↄ. Lɛn aↄ̃ bↄ̀ Arana lɛ aↄ̃ dà Kanaa zɛ́n. Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, ben aↄ̃ bↄ̀ɛ bùsu pìn ai aↄ̃ kà Mↄre gbíi lí kiia Sɛkɛmu. Kanaanↄↄ kú bùsu pìn gurↄ beeea. Ben Dii bↄ̀ à mↄ̀ Abramuzi à bè: Mɛ́ bùsu kɛ̀kii kpá n boriinↄamɛ. Ben à Dii gbãgbãkii bò gwe. Kɛ̀ à fɛ̀ɛ gwe, à mì pɛ̀ kpiii kɛ̀ kú Bɛtɛli ↄfãntɛ̃bↄɛ kpaanↄa, ben à bùra kàɛ gwe, Bɛtɛli kú ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa, Ai kú ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. À Dii gbãgbãkii bò gwe dↄ, ben à à sìsi. Ben à dà zɛ́n dↄ à mì pɛ̀ Nɛgɛvia.
10 Kɛ̀ dekaa kà bùsu pìn, ben Abramu gàa gurↄ plaaa kɛ Igipiti, zaakɛ dekaa pì gɛ̃̀ ↄla. 11 Kɛ̀ à kà kĩi kↄ̃n Igipitio, à bè a naↄ̃nɛ: Má dↄ̃ nↄ maan n ũ. 12 Tó Igipitinↄ n e, aↄ̃é be ma naↄ̃n n ũ, aↄ̃é ma dɛ aↄ̃é n tó. 13 Ǹ beńnɛ ma dãremɛ n ũ lɛ wà ma sí ↄplaplaa n yãnzi. Lán nɛ́ ma mì sí nàn gwe. 14 Kɛ̀ aↄ̃ kà Igipiti, Igipitinↄↄ è nↄgbɛ̃ pì maaa gɛ̃̀. 15 Kɛ̀ Igipiti kí Fili'auna ìbanↄ à è, aↄ̃ à maaa gↄ̃̀gↄ̃nɛ, ben wà à sɛ̀ wà gɛ̃̀o Fili'aunanɛ a bɛ. 16 Ben à Abramu gwà maamaa à yãnzi, à sãanↄ kpàa kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zaakinↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n lakuminↄo. 17 Ben Dii gyã pãsĩnↄ kà Fili'aunan kↄ̃n a bɛdeenↄ Abramu naↄ̃ pì yãnzi. 18 Ben Fili'auna Abramu sìsi à bènɛ: Bↄ́ yã ń kɛ̀mɛ gwee? Bↄ́yãnzi nɛ́ɛ omɛ kɛ̀ n naↄ̃nloo? 19 À kɛ̀ dia n bè n dãremɛ, ben ma à sɛ̀ nↄↄ ũu? N naↄ̃n yɛ̀! Ǹ n pↄ́ sɛ́ ǹ táo. 20 Fili'auna yã ò a gbɛ̃nↄnɛ Abramu yã musu, ben aↄ̃ gàa wà zɛ̀nɛ kↄ̃n a naↄ̃o kↄ̃n a auzikinↄ píngi.