13
Abramu kɛ̃kↄ̃ana kↄ̃n Lutuo
Ben Abramu bↄ̀ Igipiti à sù Nɛgɛvi kↄ̃n a naↄ̃o kↄ̃n a auzikinↄ píngi kↄ̃n Lutuo. Abramu nɛ́ auzikideemɛ, à pↄ́kãdeenↄ vĩ pari kↄ̃n kondogio kↄ̃n vurao. Bↄna Nɛgɛvi à sↄ̃ki kpàkpa ai à gàa à kào Bɛtɛli, guu kɛ̀ à bùra kàɛn káaku Bɛtɛli dagura kↄ̃n Aio, guu kɛ̀ à sa'okii bòn yã. Ben à Dii sìsi gwe.
Lutu ègↄ̃ tɛ́ kↄ̃n Abramuo lɛdo. À sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n bisakutaanↄ vĩ se. Aↄ̃ pↄ́kãdeenↄↄ pari, guu pì sɛ̃̀ e mↄ́ḿma ń píngiro. Beee yãnzin aↄ̃é fↄ̃ wàgↄ̃ kú gu dↄ̃nkↄ̃a lɛdo dↄro. Ben lɛokpakↄ̃a gɛ̃̀ Abramu pↄ́dãrinↄ kↄ̃n Lutu pↄ́dãrinↄ dagura. Zĩ beeea sↄ̃ Kanaanↄ kↄ̃n Pɛrizinↄↄ kú bùsu pìn. Ben Abramu bè Lutunɛ: À maa lɛokpakↄ̃a gↄ̃ kú wa daguraro, ke ma pↄ́dãrinↄ kↄ̃n n pↄ́dãrinↄ dagura, zaakɛ danɛnↄn wa ũ. Ǹ bùsu gwa da n aɛ píngi. Wà kɛ̃kↄ̃a. Tó n gaa ↄzɛzi, mɛ́ gá ↄplazi. Tó n gaa ↄplazimɛ sↄ̃, mɛ́ gá ↄzɛzi. 10 Kɛ Lutu guu gwà, à è Yoda guzurɛ píngi mↄdↄ vĩ maamaa. Ai Dii gↄ̃ gá Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄrao kaatɛ, guzurɛ pì dɛ lán Dii swadako bà, lán Igipiti bùsu bà, ai à gàa pɛ́ Zoaa. 11 Ben Lutu Yoda guzurɛ sɛ̀ píngi. Aↄ̃ kɛ̃̀kↄ̃a, ben Lutu dà zɛ́n à tà ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. 12 Abramu gↄ̃̀ Kanaa bùsun, Lutu sↄ̃ↄ kú Yoda guzurɛ wɛ́tɛnↄ dagura. À bùra kàɛ Sↄdↄmu saɛ. 13 Sↄdↄmudeenↄ sↄ̃ↄ zaa, durunkɛri sànↄn ń ũ Dii aɛzĩ.
14 Lutu tana gbɛra Dii bè Abramunɛ: Guu kɛ̀ ń zɛ́n ǹ wɛ́ɛ sɛ́ ǹ gu'igbãro kↄ̃n sↄↄmɛtɛo kↄ̃n ↄfãntɛ̃bↄɛo kↄ̃n ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn-o gwa. 15 Tↄↄtɛ kɛ̀ ń è píngi, má kpàmma, eégↄ̃ dɛ mpi kↄ̃n n boriinↄ pↄ́ ũ ai gurↄ píngi. 16 Mɛ́ tó n boriinↄ kɛ pari lán bùsu'ãatɛ̃ bà. Tó gbɛ̃ke é fↄ̃ à bùsu'ãatɛ̃ naro, ɛ̃ndɛ̃ eé fↄ̃ à n boriinↄ naro. 17 Ǹ fɛɛ ǹ liga bùsu pìzi ǹ à gbã̀a kↄ̃n à yàasao gwa, zaakɛ má kpàmmamɛ. 18 Abramu fɛ̀ɛ à gàa à vɛ̃̀ɛ Mamare gbíi lí kɛ̀ kú Ɛblↄnunↄ saɛ, ben à Dii gbãgbãkii bò gwe.