14
Lutu mìsina
Zĩkea Babilↄnia bùsu kí Amarafɛli kↄ̃n Ɛlasa bùsu kí Ariↄkio kↄ̃n Elamu bùsu kí Kɛdↄlaomao kↄ̃n Goyimu bùsu kí Tidalao e zĩ̀ kaa kↄ̃n Sↄdↄmu kí Bɛrao kↄ̃n Gↄmↄra kí Bisao kↄ̃n Adama kí Sinabuo kↄ̃n Zeboimu kí Sɛmɛbao kↄ̃n Bɛla kɛ̀ wè be tia Zoa kínao. Kí gↄ̃ↄn sↄↄroo pìnↄ kↄ̃ kàkↄ̃a ń píngi Sidimu guzurɛn. Àmbe sɛ̀bɛ wisidee ũ tia. Wɛ̃̀ kuri awɛɛplaaa dagura aↄ̃ègↄ̃ tángba kpaa Kɛdↄlaomaa. À wɛ̃̀ kuri awɛɛ'aagↄ̃dee guun aↄ̃ gì bↄnɛzi. À wɛ̃̀ gɛ̃ro dosaidee guun Kɛdↄlaoma kↄ̃n kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ mↄ̀ wà zĩ̀ blè Rɛfaimunↄa zaa Asɛtɛro Kanaimu, aↄ̃ zĩ̀ blè Zuzinↄa zaa Hamu, aↄ̃ zĩ̀ blè Ɛminↄa zaa Save Kiriataimu, aↄ̃ zĩ̀ blè Orinↄa ń kpiii kɛ̀ wè be Seia ai à gàa pɛ́ Ɛli Parana gbáaa. Ben aↄ̃ lìara wà sù Ɛmisipa. Àmbe wè be tia Kadɛsi. Aↄ̃ zĩ̀ blè Amalɛki bùsua píngi kↄ̃n Amↄri borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Azazↄ̃tamanↄa dↄ.
Ben Sↄdↄmu kína kↄ̃n Gↄmↄra kínao kↄ̃n Adama kínao kↄ̃n Zeboimu kínao kↄ̃n Bɛla kɛ̀ wè be tia Zoa kínao fɛ̀ɛ wà gàa wà zĩ̀ káńyo Sidimu guzurɛn. Aↄ̃ↄe zĩ̀ kaa kↄ̃n Elamu bùsu kínao kↄ̃n Goyimu bùsu kínao kↄ̃n Babilↄnia bùsu kínao kↄ̃n Ɛlasa bùsu kínao. Kí gↄ̃ↄn siigↄ̃ↄ pìnↄↄ e zĩ̀ kaa kↄ̃n kí gↄ̃ↄn sↄↄroonↄ. 10 Sidimu guzurɛ kↄntaa wɛ̀ɛ vĩ pari. Kɛ̀ Sↄdↄmu kína kↄ̃n Gↄmↄra kínao e bàa lɛɛ, ben aↄ̃ sì à guu, ben ń gbɛ̃ kpaaanↄ bàa lɛ̀ wà gàa gusĩsĩdeen. 11 Zĩ̀blerinↄ Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄrao auzikinↄ kↄ̃n ń pↄ́bleenↄ sɛ̀ɛ píngi aↄ̃ tào. 12 Gurↄↄ mↄ̀a Abramu vĩ̀i nɛ́ Lutu kú Sↄdↄmu, ben aↄ̃ à kũ̀ wà tào kↄ̃n à auzikinↄ.
13 Ben gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ ń ↄzĩ gàa à ò Eberu bori Abramunɛ zaa Mamare gbíi línↄ saɛ. Mamare kↄ̃n a dãaronↄ Ɛsɛkↄlu kↄ̃n Anɛo nɛ́ Amↄri boriinↄmɛ, aↄ̃ↄ dɛ kↄ̃ gbɛ̃ ũ kↄ̃n Abramuo. 14 Kɛ̀ Abramu mà wà a danɛ kũ̀ wà tào, ben à a bɛ zĩ̀karinↄ sɛ̀ɛ gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ baswɛɛdo plaasai à pɛ̀ɛ kína pìnↄzi, ben à ń lé Dani. 15 Ben à a gbɛ̃nↄ kpàatɛtɛ, ben aↄ̃ sì ń tɛ́ gwãavĩ. Aↄ̃ zĩ̀ blèḿma aↄ̃ pɛ̀ḿma ai Oba, Damasiku gu'igbãroo kpa. 16 À lìara à sù kↄ̃n auziki pìnↄ píngi kↄ̃n a vĩ̀i nɛ́ Lutuo kↄ̃n à auzikinↄ. À sù kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo kↄ̃n gbɛ̃ pãndenↄ dↄ.
17 Kɛ̀ Abramu zĩ̀ blè Kɛdↄlaomaa kↄ̃n kína kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ èe suu, ben Sↄdↄmu kí bↄ̀ à dààlɛ Save Guzurɛ kɛ̀ wè be tia Kí Guzurɛn. 18 Ben Salɛmu kí Mɛlɛkizɛdɛki mↄ̀ kↄ̃n burɛdio kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo. Àpi nɛ́ Luda Musude gbã̀gbãrimɛ. 19 Ben à sa maaa ò Abramunɛ à bè:
Luda Musude musu kↄ̃n tↄↄtɛo Kɛ̀ri
aubarika da Abramun.
20 Aubarikadeen Luda Musude
kɛ̀ à n ibɛɛnↄ nànnɛ n ↄzĩ ũ.
Ben Abramu auziki kɛ̀ èe suunↄ píngi kuridee kpàa. 21 Sↄdↄmu kína bè Abramunɛ: Ǹ ma gbɛ̃nↄ kpáma ǹgↄ̃ auziki kũna n pↄ́ ũ. 22 Ben Abramu bènɛ: Má sì kↄ̃n Dii Luda Musude musu kↄ̃n tↄↄtɛo Kɛ̀rio, 23 mɛ́ n pↄ́ke sɛ́ro, baa kyateyĩba, lɛ ǹton be n ma kɛ auzikidee ũro yãnzi. 24 Mɛ́ pↄ́ke sɛ́ro, sé pↄ́blee kɛ̀ ma gbɛ̃nↄↄ blè baasiro. Mↄde Anɛ kↄ̃n Ɛsɛkↄluo kↄ̃n Mamare kɛ̀ aↄ̃ gàamaonↄ, ǹ tó aↄ̃ ń baka sɛ́.