15
Luda bà kuuna kↄ̃n Abramuo
Beee gbɛra Dii yã ò Abramunɛ wɛ́ɛgupu'ena guu à bè:
Abramu! Ǹton vĩa kɛro.
Mámbe n sɛngbango ũ,
n asaia égↄ̃ bíta maamaa.
Ben Abramu bè: Dii Luda, bↄ́n nɛ́ ma gbaa? Má nɛ́ vĩro. Damasiku gbɛ̃ Ɛliɛza bé égↄ̃ dɛ ma bɛ túbibleri ũ. Kɛ̀ nɛ́ɛ ma gba nɛ́ro, ma bɛ zĩkɛri pì bé égↄ̃ dɛ ma túbibleri ũ. Ben Dii bènɛ: Àmbe eégↄ̃ dɛ n túbibleri ũro. Nɛ́ kɛ̀ eé bↄ n plɛ̀n bé eégↄ̃ dɛ n túbibleri ũ. Ben à bↄ̀o bàazi à bè: Ǹ musu gwa ǹ sↄsↄnɛnↄ naro, tó nɛ́ fↄ̃. Lɛmɛ n boriinↄ égↄ̃ dɛ lɛ. À Dii náanɛ kɛ̀, ben Dii tò yã bↄ̀o nna a náanɛ kɛ̀ à kɛ̀ yãnzi. À bènɛ dↄ: Diin ma ũ, mámbe ma n bↄ Uru, Kaladia bùsun, lɛ mà bùsu kɛ̀kii kpámma yãnzi. Ben Abramu bè: Dii Luda, dian mɛ́gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ eégↄ̃ dɛ ma pↄ́ ũu? À wèàla à bè: Ǹ zùnunu wɛ̃̀ aagↄ̃ↄ sɛ́ kↄ̃n blè wɛ̃̀ aagↄ̃ↄo kↄ̃n sãkaro wɛ̃̀ aagↄ̃ↄo kↄ̃n pↄ̃tɛ̃ɛtɛ̃ngoo kↄ̃n lukulukuo. 10 Ben à pↄ́ pìnↄ sɛ̀ à mↄ̀o píngi à pàrapara à gògokↄ̃a, ben à kàɛ à ń aɛ dↄ̀dↄkↄ̃a, mↄde èe bãanↄ parapararo. 11 Kɛ̀ yeberekunↄ mↄ̀ wà zↄ̃̀zↄ̃ nↄ̀bↄ pìnↄa, ben Abramu pɛ̀ḿma.
12 Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ e gɛ̃ɛ kpɛ́n, i bíta Abramu kũ̀, ben gusia bíta vĩadee dààla. 13 Ben Dii bènɛ: Ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ n boriinↄ égↄ̃ nibↄ blee bùsu kɛ̀ dɛ ń pↄ́ ũroo guu, aↄ̃égↄ̃ zↄ̀ blee gwe, weégↄ̃ wɛ́ɛ tãaḿma ai wɛ̃̀ wàa plaa. 14 Mↄde mɛ́ ĩa kɛ borii kɛ̀ aↄ̃ↄe zↄ̀ bleeńnɛnↄa, n boriinↄ é bↄɛ kↄ̃n auziki bítao. 15 Mmↄn sↄ̃, nɛ́gↄ̃ aafiamɛ ai ǹ gá zi kũo gbasa ǹ ká n dezinↄla wà n vĩi. 16 N nasionↄ bé weé liara wà su kɛ̀, zaakɛ Amↄrinↄ durun e papa kↄ̀ro.
17 Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́n, guu sì, ben Abramu è kĩi kɛ̀ èe tɛ́sukpɛ bↄↄ kↄ̃n sɛ̃̀tɛo e gɛ̃ɛ nↄ̀bↄ kɛ̀ à pàrapara pìnↄ dagura. 18 Zĩ beeean Dii bè a bà égↄ̃ kú kↄ̃n Abramuo à bè: Mɛ́ bùsu kɛ̀kii kpá n boriinↄa zaa Igipiti gulɛzɛki swaa ai swadaa kɛ̀ wè be Yuflati, 19 bùsu kɛ̀ Keninↄↄ kún kↄ̃n Kenizinↄ kↄ̃n Kadamↄnunↄ 20 kↄ̃n Itinↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Rɛfaimunↄ 21 kↄ̃n Amↄrinↄ kↄ̃n Kanaanↄ kↄ̃n Gigasinↄ kↄ̃n Yebusinↄo.