17
Bã̀ngukɛna yã
Kɛ̀ Abramu kà wɛ̃̀ basↄↄro dosai, Dii bↄ̀ à mↄ̀zi à bè: Luda Gbãabitaden ma ũ. Ǹ táa omao ǹgↄ̃ kuu taari sai. Ma bà kuunanyo égↄ̃ gaa, mɛ́ n borii kaarannɛ maamaa. Abramu dàɛ a puua Luda aɛ, ben Luda bènɛ: Lán ma bà kúnyo nà, nɛ́ gↄ̃ bori pariinↄ dezi ũ. Weégae bennɛ Abramu dↄro, sé Ibraĩ, zaakɛ mɛ́ n kɛ bori pariinↄ dezi ũ. Mɛ́ tó n bori kɛ pari, boriinↄ kↄ̃n kínanↄ é bↄ n kiia. Ma bà égↄ̃ kúnyo kↄ̃n n boriinↄ ai gurↄ píngi. Mɛ́gↄ̃ dɛ n Luda ũ kↄ̃n n boriinↄ n gbɛra. Mɛ́ Kanaa bùsu kɛ̀ ń kú à guu nibↄ ũ kpámma píngi kↄ̃n n boriinↄ n gbɛra, lɛ aↄ̃gↄ̃ vĩ gurↄ píngi, mɛ́gↄ̃ dɛ ń Luda ũ.
Luda ɛ̀ara à bè Ibraĩnɛ: Mpi kↄ̃n n boriinↄ, àgↄ̃ ma bà kuunaao yã kũna ai a boriia. 10 Ma bà kuunaao yã kɛ̀ égↄ̃ kũnan yɛ̀, mpi kↄ̃n n boriinↄ. Séde a gↄ̃gbɛ̃ píngi bã̀ngu kɛ. 11 À bã̀ngu kɛ ma bà kuunaao sèeda ũ. 12 Séde n bori nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ bã̀ngu kɛ ń gurↄ sↄraagↄ̃dee zĩ ai ń boriia, nɛ́ kɛ̀ wà ń í n bɛɛnↄ kↄ̃n zↄ̀ kɛ̀ wà ń lú bori pãndenↄanↄ ń píngi. 13 Wà à ì n bɛn yoo kesↄ̃ wà lù zↄ̀ ũn yoo, sé à bã̀ngu kɛ. Beee égↄ̃ dɛ ma bà kuunaao gurↄ píngi sèeda ũ a mɛ̀a. 14 Weé gɛfↄↄdee bↄ a gbɛ̃nↄ tɛ́, zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ èe bã̀ngu kɛro yã kɛ̀ má dìɛare kũnaro.
15 Ben Luda ɛ̀ara à bè Ibraĩnɛ: Ǹton be n naↄ̃nɛ Sarai dↄro, ǹgae benɛ Sara sa. 16 Mɛ́ aubarika dan mà tó à nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, eé gↄ̃ boriinↄ dazi ũ, bùsu kínanↄ é bↄ à kiia. 17 Ben Ibraĩ dàɛ a puua Luda aɛ à yáa dↄ̀ à bè a nↄ̀sɛ guu: Gbɛ̃ kɛ̀ kà wɛ̃̀ basↄↄroo é nɛ́ iↄ́? Lán Sara kà wɛ̃̀ basiigↄ̃ akuri nà, eé nɛ́ iↄ́? 18 Ben à ɛ̀ara à bè Ludanɛ: Ǹ sùu kɛ ǹ Sumaila gwa. 19 Luda bè: Yãpura n naↄ̃ Sara é nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, nɛ́ tↄ́ kpánɛ Isaaku. Ma bà égↄ̃ kúo kↄ̃n à boriinↄ ai gurↄ píngi. 20 Sumaila yã musu, ma n yã mà. Mɛ́ aubarika dan, eé nɛ́ i à kaara maamaa. Eé nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ i gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaa, aↄ̃é gↄ̃ kínanↄ ũ, à borii é kɛ pari. 21 Baa kↄ̃n beeeo ma bà kuunanyo é gↄ̃ Isaakuamɛ. Zii mↄndaa'i Sara é à i. 22 Kɛ̀ Luda yã ò Ibraĩnɛ à yã̀a, ben à à tò à tà musu.
23 Ben Ibraĩ a nɛ́ Sumaila sɛ̀ kↄ̃n a bɛ gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wà ń í a bɛɛnↄ kↄ̃n zↄ̀ kɛ̀ wà ń lúnↄ ń píngi, ben à bã̀ngu kɛ̀ńnɛ zĩ beeea gↄ̃ↄ lán Ludaa ònɛ nà. 24 Ibraĩ kà wɛ̃̀ basↄↄro dosai, gbasa à bã̀ngu kɛ̀, 25 à nɛ́ Sumaila sↄ̃ wɛ̃̀ kuri awɛɛ'aagↄ̃. 26 Gurↄ dↄ̃nkↄ̃ pì zĩ Ibraĩ bã̀ngu kɛ̀ kↄ̃n a nɛ́ Sumailao 27 kↄ̃n a bɛ gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wà ń í a bɛɛnↄ kↄ̃n zↄ̀ kɛ̀ wà ń lú bori pãndeanↄ ń píngi. Aↄ̃ bã̀ngu kɛ̀ gurↄ dↄ̃nkↄ̃ zĩmɛ.