18
Nibↄnↄ mↄna Ibraĩ kiia
Dii bↄ̀ à mↄ̀ Ibraĩzi Mamare gbíi línↄ saɛ. Ibraĩ vɛ̃ɛna a bisakuta kpɛɛlɛ fãantɛ̃. Kɛ̀ à wɛ́ɛ sɛ̀ musu, à gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ è zɛna. Kɛ̀ à ń é lɛ, ben à fɛ̀ɛ kpɛɛlɛa kↄ̃n bào à gàa à dàńlɛ à dàɛńnɛ a puua à bè: Dii, tó ma n pↄnnaa è, ǹton gɛ̃ mamↄma n zↄ̀blerilaro. Mɛ́ mↄ́are ío à gbá pípi à kámma bo lí gbáru kɛ̀. Lán a bↄɛ ma bɛɛ kpa nà, mɛ́ mↄ́are pↄ́bleeo féte lɛ à gbãaa e, gbasa à da zɛ́n. Ben aↄ̃ bè: Tↄ̀, ǹ kɛ lán ń ò nà. Ben à gàa Sara kiia kutaan à bè: Ǹ flawa kↄ zaka lɛ́ aagↄ̃ ǹ burɛdi kɛ kpakpaa. Ben à bàa lɛ̀ à gɛ̃̀ a zùnↄ tɛ́ à zùnɛ bↄ̀rↄ maaa kũ̀ à kpà a zĩkɛria, ben zĩkɛri pì gàa à kɛ̀kɛ kpakpaa. Ben Ibraĩ zwifãani kↄ̃n zwi'ipuo kↄ̃n zù kɛ̀ wà kɛ̀kɛ pìo sɛ̀ à gàa à dìɛńnɛ. Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ blee, àpi zɛ ń saɛ lí gbáru gwe.
Ben aↄ̃ à là wà bè: N naↄ̃ Sara kú mámɛ? À bè: À kú kutaan gwe. 10 Ben Dii bè: Mɛ́ ɛara mà mↄ́ n kiia zii mↄndaa'i, n naↄ̃ Sara é nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ. Sara kú à kpɛɛ kuta kpɛɛlɛ èe maa. 11 Ibraĩ kↄ̃n Sarao zi kũ̀, Sara è nↄgbɛ̃nↄ pↄ́ kɛ dↄro. Ben Sara yáa dↄ̀ à bè a swɛ̃̀ guu: 12 Ma zi kũ̀, ben ma dii zi kũ̀ dↄ. Mɛ́ pↄnna yã pì dↄ̃ dↄↄ́? 13 Ben Dii Ibraĩ là à bè: À kɛ̀ dia Sara yáa dↄ̀? À bè amↄ kɛ̀ a zi kũ̀ é fↄ̃ à nɛ́ i dↄↄ́? 14 Yãke ègↄ̃ zĩ'ũmɛro. Zii mↄndaa'i tó à gurↄↄ kà, mɛ́ mↄ́ n kiia, gbasa Sara nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ. 15 Ben Sara lɛ́ sɛ̀ à bè ée yáa dↄro, zaakɛ vĩa à kũ̀. Ben Dii bè: É'e, n yáa dↄ̀.
Ibraĩ aduakɛna Sↄdↄmunɛ
16 Kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄ fɛ̀ɛ, Ibraĩ gàa à zɛńnɛ, ben aↄ̃ Sↄdↄmu kpaa gwà. 17 Ben Dii bè: Mɛ́ yã kɛ̀ má yezi mà kɛɛ utɛ Ibraĩnɛro. 18 À boriinↄ égↄ̃ bíta aↄ̃égↄ̃ gbãa vĩ. Anduna bori píngi é aubarika e à gãzĩmɛ. 19 Zaakɛ ma à sɛ̀ lɛ à o a nɛ́nↄnɛ kↄ̃n a boriinↄ a gbɛra aↄ̃gↄ̃ ma yã kũna aↄ̃ yã maa zɛ́dee kɛ, lɛ mà yã kɛ̀ ma à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ kɛnɛ. 20 Ben Dii ɛ̀ara à bè: Yã kɛ̀ wèe oo Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄrao musu pari, ń durun gɛ̃̀ ↄla. 21 Mɛ́ gá gwe sa mà gwa, tó yã kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛɛ zaa lán má mà nà. Tó aↄ̃ↄ dɛ lɛ sↄ̃ro, mɛ́ dↄ̃.
22 Kɛ̀ ń gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ dà zɛ́n aↄ̃ↄe gaa Sↄdↄmu, ben Dii gↄ̃̀ kↄ̃n Ibraĩo gwe. 23 Ben Ibraĩ sↄ̃̀zi à bè: Nɛ́ gbɛ̃ maaanↄ wara lɛdo kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄn yↄ́? 24 Tó gbɛ̃ maaanↄↄ kú wɛ́tɛ pì guu aↄ̃ kà gↄ̃ↄn baplaa akuri, nɛ́ ń waran yↄ́? Nɛ́ sùu kɛ wɛ́tɛ pìo gbɛ̃ maa gↄ̃ↄn baplaa akuri pìnↄ yãnziroo? 25 Ǹ sùu kɛ! Ǹton kɛ lɛro. Ǹton gbɛ̃ maaanↄ dɛdɛ lɛdo kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄro, zaakɛ aↄ̃ↄ dↄ̃nkↄ̃ro. Ǹ sùu kɛ! Ǹton kɛ lɛro. Mmↄn kɛ̀ ń dɛ anduna píngi yãkpaɛkɛri ũ, nɛ́ yã kɛ a zɛ́aroo? 26 Ben Dii bè: Tó ma gbɛ̃ maaanↄ è Sↄdↄmu gↄ̃ↄn baplaa akuri, mɛ́ sùu kɛ wɛ́tɛ pìo ń yãnzi. 27 Ben Ibraĩ ɛ̀ara à bè dↄ: Mamↄma kɛ̀ má dɛ bùsuti kↄ̃n túbuo ũ, ǹ gaafaa kɛmɛ mà yã onnɛ, Dii. 28 Tó gↄ̃ↄn sↄↄroo kɛ̃̀sã gↄ̃ↄn baplaa akuri pì guu, gↄ̃ↄn sↄↄroo pìnↄ yãnzi nɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛↄ́? Ben Dii bè: Tó ma gbɛ̃ maaanↄ è gↄ̃ↄn baplaa asↄↄro, mɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛro. 29 Ben Ibraĩ kpɛ́ èe yã oonɛ à bè: Tó gbɛ̃ maaanↄ kà baplaa sↄ̃ nɛ́? Ben Dii bè: Mɛ́ yãke kɛro gↄ̃ↄn baplaaa pìnↄ yãnzi. 30 Ben à bè: Dii, n yã nna! Ǹton pↄ fɛ̃ro, má yezi mà yã o dↄ. Tó gbɛ̃ maaanↄ kà baaakuri sↄ̃ nɛ́? À wèàla à bè: Tó ma gbɛ̃ maaanↄ è aↄ̃ kà gↄ̃ↄn baaakuri, mɛ́ yãke kɛro. 31 Ben à bè: Ǹ gaafaa kɛmɛ dↄ Dii, mà yã onnɛ. Tó gbɛ̃ maaanↄ kà gↄ̃ↄn baroo sↄ̃ nɛ́? À wèàla à bè: Mɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛro gↄ̃ↄn baroo pìnↄ yãnzi. 32 Ben à bè: Dii, ǹton pↄ fɛ̃ro, yã kɛ̀kii baasi mɛ́ yã o dↄro. Tó gbɛ̃ maaanↄ kà gↄ̃ↄn kuri sↄ̃ nɛ́? À wèàla à bè: Mɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛro gↄ̃ↄn kuri pìnↄ yãnzi. 33 Kɛ̀ Dii yã ò Ibraĩnɛ à yã̀a, à gɛ̃̀ zɛ́la, ben Ibraĩ ɛ̀ara à tà bɛ.