2
Lɛn Luda musu kↄ̃n tↄↄtɛo kɛ̀ lɛ kↄ̃n ń pↄ́nↄ píngi. Ai à gurↄ swɛɛplaadee zĩ gↄ̃ ká, à zĩi kɛ̀ èe kɛɛ pì yã̀a. À gurↄ swɛɛplaadee pìn à kámma bò kↄ̃n zĩi kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi. Ben à aubarika dà gurↄ swɛɛplaadee pìn à dìɛ a pↄ́ ũ, kɛ̀ zĩ beeen à kámma bò kↄ̃n zĩi kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi yãnzi.
Ɛdɛni swadako
Musu kↄ̃n tↄↄtɛo naana yãn yɛ̀. Gurↄↄ kɛ̀ Dii Luda tↄↄtɛ kↄ̃n musuo kɛ̀, bura pↄ́kee e bↄɛ tↄↄtɛa kↄ̀ro, baa sɛ̃̀, zaakɛ Dii Ludaa e tó lou màro, bensↄ̃ gbɛ̃kee kuu à tↄↄtɛ zĩi kɛro. Sukaa bé è kpá andunala, ben è mↄdↄ pisi tↄↄtɛa píngi.
Dii Luda gↄ̃gbɛ̃ í kàsa kↄ̃n bùsutio, ben à ĩa wɛ̃̀ndidee vù à yĩn, ben gↄ̃gbɛ̃ pì gↄ̃̀ gbɛ̃ bɛ̃ɛ ũ. Dii Luda swadako dìɛ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa kɛ̀ wè be Ɛdɛni, ben à gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ à kɛ̀ pì dà gwe. Dii Luda tò lí bori píngi bↄ̀ɛ tↄↄtɛa. Lí pìnↄↄ maa, bensↄ̃ ń bɛ blena nna. Lí wɛ̃̀ndide kú dàko pì gura. Lí kɛ̀ è dↄ̃na maa kↄ̃n à zaaao ińnɛ kú gwe dↄ.
10 Swaa kú Ɛdɛni ègↄ̃ mↄdↄ pisi dàko pìa. Bↄna gwe à ↄnɛ kɛ̀ siigↄ̃. 11 À káaku tↄ́n Pisↄ̃, àmbe à liga Avila bùsuzi píngi. Vura kú bùsu pì guu, 12 vura pì maa. Gbɛ̀ bɛ̀ɛdeenↄↄ kú gwe dↄ. 13 Swaa pì ↄnɛ plaade tↄ́n Giↄ̃, à liga Kusu bùsuzi píngi. 14 À ↄnɛ aagↄ̃de tↄ́n Tigiri, à dↄ̀rↄ tà Asiria bùsu ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. Swaa pì ↄnɛ siigↄ̃de tↄ́n Yuflati.
15 Dii Luda gↄ̃gbɛ̃ pì dìɛ Ɛdɛni dàko pì guu lɛ àgↄ̃ à zĩi kɛ àgↄ̃ gwaa. 16 Ben à yã dìɛnɛ à bè: Nɛ́ fↄ̃ ǹ dàko pì lí píngi bɛɛ ble, 17 mↄde ǹton lí kɛ̀ è dↄ̃na maa kↄ̃n à zaaao ińnɛ bɛɛ blero. Tó ń blè, n gamɛ.
18 Dii Luda bè: Gↄ̃gbɛ̃ kuuna adoo maaro. Mɛ́ dↄnlɛri kɛnɛ à gbɛ̃ndoo ũ. 19 Ben Dii Luda bùsu kↄ̀ à nↄ̀bↄnↄ kɛ̀o píngi kↄ̃n bãanↄ píngi, ben à mↄ̀ńyo gↄ̃gbɛ̃ pì kiia lɛ à e dian eé tↄ́ kpáńnɛ nà. Tↄ́ kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ pì kpà pↄ́ wɛ̃̀ndidee pìnↄnɛ píngi gↄ̃̀ ń tↄ́ ũ. 20 Gↄ̃gbɛ̃ pì tↄ́ kpà pↄ́kãdeenↄnɛ píngi kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ píngi, mↄde èe dↄnlɛri e ń tɛ́ a gbɛ̃ndoo ũro. 21 Ben Dii Luda i ìsi dà gↄ̃gbɛ̃ pìla. Kɛ̀ èe ii oo, ben à à gbã̀ntɛ̃wa mɛ̀n doo bↄ̀, ben à à mɛ̀baasi tàta a gbɛ̀n. 22 Ben à gↄ̃gbɛ̃ gbã̀ntɛ̃wa kɛ̀ à bↄ̀ pì lìɛ nↄgbɛ̃ ũ, ben à gàao à kiia. 23 Ben gↄ̃gbɛ̃ pì bè:
Kɛ̀ki wá bↄ̀ ma wá guumɛ,
à mɛ̀ sↄ̃ bↄ̀ ma mɛ̀ guumɛ.
Weé à sísi nↄgbɛ̃,
kɛ̀ Luda à bↄ̀ gↄ̃gbɛ̃ guu yãnzi.
24 Beee yãnzin gↄ̃gbɛ̃ è a de kↄ̃n a dao tó, aↄ̃è nakↄ̃a kↄ̃n a naↄ̃o wà gↄ̃ mɛ̀ doo ũ. 25 Gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n a naↄ̃o kú bũu ń plaa ń píngi, wí sↄ̃ è ń kũro.