3
Gbɛ̃ntee kɛ̃kↄ̃ana kↄ̃n Ludao
Mlɛ̃̀ bé à mↄnafiki vĩ dɛ pↄ́ kɛ̀ Dii Ludaa kɛ̀nↄla píngi, ben à nↄgbɛ̃ là à bè: Luda bè àton dàko pì lí ke bɛɛ blenloo? Ben nↄgbɛ̃ wè mlɛ̃̀ pìla à bè: Wé fↄ̃ wà dàko pì líbɛɛ ble, mↄde lí kɛ̀ kú dàko pì gura súusu, Luda bè wàton à bɛɛ blero wàton ↄ kɛa sero, lɛ wàton garo yãnzi. Ben mlɛ̃̀ bènɛ: É ga sero! Zaakɛ Ludaa dↄ̃ kɛ̀ tó á blè, a wɛ́ɛ é kɛ̃ é gↄ̃ lán a bà, égↄ̃ à maaa dↄ̃ kↄ̃n à zaaao.
Kɛ̀ nↄgbɛ̃ è lí pì bɛɛ maa, bensↄ̃ à blena égↄ̃ nna eé tó gbɛ̃ wɛ́ɛ kɛ̃, ben à à bɛɛ wò à blè. À kpà a zãa sↄ̃, ben à blè. Aↄ̃ plaa ń píngi wɛ́ɛ kɛ̃̀, ben aↄ̃ↄ dↄ̃̀ sa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bũu. Ben aↄ̃ gooda lá nàbi wà nàńzi.
Kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n a naↄ̃o Dii Luda kĩi mà èe táa oo dàko pì guu uusiɛ, ben aↄ̃ ùtɛnɛ dàko pì lán. Ben Dii Luda lɛ́ zù gↄ̃gbɛ̃zi à bè: Ń kú mámɛ? 10 À wèàla à bè: Kɛ̀ ma n kĩi mà, ben vĩa ma kũ kɛ̀ má kú bũu yãnzi, ben ma utɛ. 11 Ben Dii Luda à là à bè: Dé bé à ònnɛ ń kú bũuu? Lí kɛ̀ ma ginnɛ ǹ à bɛɛ ble, ń blèn yↄ́? 12 À wèàla à bè: Nↄgbɛ̃ kɛ̀ ń kpàma àgↄ̃ kúmao bé à lí pì bɛɛ kpàma má blè. 13 Ben Dii Luda nↄgbɛ̃ là à bè: Bↄ́yãnzi ń kɛ̀ lɛzi? À wèàla à bè: Mlɛ̃̀ bé à ma kɛkɛ, ben má blè. 14 Ben Dii Luda bè mlɛ̃̀nɛ:
Kɛ̀ ń kɛ̀ lɛ, nɛ́gↄ̃ dɛ láari pↄ́ ũ
pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ tɛ́ píngi,
n gbɛɛɛn nɛ́gↄ̃ gáɛɛ,
bùsutin nɛ́gↄ̃ blee ai n wɛ̃̀ndi lɛ́n.
15 Mɛ́ íbɛtɛ da mpi kↄ̃n nↄgbɛ̃o dagura,
n bori kↄ̃n à boriio dagura.
À borii é n mì wí,
nɛ́ à gbátoge kɛ̃nna.
16 Ben à bè nↄgbɛ̃nɛ:
Mɛ́ n nↄ̀sina wãwãa kaarannɛ,
nɛ́gↄ̃ nɛ́ ii wãwãao.
N zã nii égↄ̃ kúmmamɛ,
eégↄ̃ gbãa vĩ n musu.
17 Ben à bè gↄ̃gbɛ̃nɛ:
Lán n n naↄ̃ yã mà nà,
lí kɛ̀ ma ginnɛ ǹ à bɛɛ blee ń blè,
tↄↄtɛ gↄ̃̀ láari pↄ́ ũ n yãnzi,
ↄsi kↄ̃n ↄsiion nɛ́gↄ̃ pↄ́blee en
ai n wɛ̃̀ndi lɛ́n.
18 Eé lɛ̀nↄ kↄ̃n lá ũkãdeenↄ bↄɛnnɛ,
gbasa ǹ bura pↄ́nↄ ble.
19 Ísimmagaakpana guun nɛ́ pↄ́blee en
ai ǹ liara ǹ gɛ̃ bùsu guu,
zaakɛ gwen ma n bↄn.
Bùsutin n ũ,
nɛ́ liara ǹ gↄ̃ bùsuti pì ũmɛ.
20 Adamu tↄ́ kpà a naↄ̃nɛ Awau, zaakɛ gbɛ̃ píngi dazimɛ. 21 Dii Luda báa uta kɛ̀ Adamunɛ kↄ̃n à naↄ̃o, ben à dàńnɛ. 22 Ben à bè: Gbɛ̃ntee à maa kↄ̃n à zaaao dↄ̃̀ sa, à gↄ̃̀ lán wa bà. Wé gínɛ à lí wɛ̃̀ndide bɛɛ wo à ble, lɛ àtongↄ̃ kuu gurↄ píngiro yãnzi. 23 Ben Dii Luda pɛ̀a à à bↄ̀ Ɛdɛni dàko pì guu. Ben Adamu gàa à tↄↄtɛ kɛ̀ Luda à bↄ̀n zĩi kɛ. 24 Kɛ̀ Dii Luda pɛ̀a, ben à kɛrubunↄ kàɛ Ɛdɛni dàko ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa, lɛ aↄ̃gↄ̃ lí wɛ̃̀ndide zɛ́ dãkpaa kↄ̃n fɛ̃ɛdaa kɛ̀ èe tɛ́ kɛɛ èe liɛliɛɛo.